عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۲ مطلب در فروردين ۱۴۰۰ ثبت شده است

کدام روش-؟؟!!

 بسم الله ارحمن الرحیم- نظریات شخصی است-  اقایان اعظام حکومتی با امریکا انها تصور میکنند  اقایان افلاطونی- صحبت میکند وفقط استاد انها انگلستان- پس از چند دوره رد شدن کمی افاطونی وبیشتر  ارسطوئی بلد است وجناب امریکا کمی ارسطوی بلد است وزیاد سئوالات دارد- خجالت میکشد که بپر سد- لذا کلاس بهم میخورد-اید یا امریا ساکت باشد ویا ازکلاس خارج شودمزاحمت برای یگران درست نکند وزجر بیخود نکشد-

موافقین ۰ مخالفین ۰

تحید- یهود-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- یک یهودی به نزد رسول اکرم صلواته  علیه واله والسلم  - رسید- ان اسوه هستی  صلواته الله علیه واله والسلم- از ایشان سئوال کرد- خداوند منان راتعریف- کن- قبلا گفته بودند بیم دوانگشتت سبابه انگشت وسطی دست- یک صد تا سیصد هزار  کیلومتر است- گفت خدا دریکدست- شش انگشت دارد درجائی گفتند- پنچ انگشت دارد برسراین مسئله مسلمانان تحقیق-که همان شش انگشت درست است وقتیکه خداوند کسی رابگذارد احمق  شود  وتوحید ناب خوداش را رها کند وتوحید یک بیسوادیهودی- قبول کند این چنین میشود—کلمه یهوه با فتحه یا –و –واو سکون بقیه حروف- در اصل یعنی الرحمن الرحیم- یهودیان ترجمه کردن به معنای خداوند قهار وانتقام گیر- از چه کسانی  انتقام میگیرد- از غیر یهود که مانند چهارپایان دراختیار یهود نباشند یک عده یهودی به لیبی رفتند واین مطلب به انها گفتند  ان بیچاره مدیت قبول کردند مانند حیوانات اینهاراکول میکردند-واین وان ور میبردند-کمکم عبری یاد گرفتند گفتند که تورات چنین حرفی نمیزد وانهار از لیبی بیون کردندمگرانکه ان مطلب  تکذیب کنند ودوم یهودیانی که خودرا با دیگران مساوی تلقی کنند ومورد خشم یهوه قرار میگیرنند- ان یهودی گفت خداوندمنان شش انگشت دارد- درانگشت اول همه ستارگان را در روی خود نگهداشته است-انگش دوم درختان  وهمین طور تا شش انگشت راگفت- پیامببر اکرم صلواته الله علیه والسلم خندیدند ان یهودی گفت توحیدمن درست است ایشان فرمودند درست است= حال اعراب  علم شان کمتراز ایشان وبوده است توحید اسلام را قبول نکردند عدهای وتوحید یهودرا قبول کردند—در اسمان دوم بنام اسمان ملکوت است ملکه که ملائکه ازان است- به کسی گفته میشود به قوانین همیشگی دست پیدا کرده است ونقشی در اسمان اول دارذد- میدیریت اسمان اول را دارا هستند برای انکه فرشته پرست نشوند درقران فرموده بیده ای انها دردست من هستند یعنی مدیریت انها من انجام میدهم ملکوت کل شی هستند که طبق دستور من عمل میکنند حالا انهابدستور الهی دراسمان اول که چهان ما راهم شامل میشود خلقت ومدریت انها باانها است مواظب هستند که قوانین  موجودات اسمان اول- تغیری نکند بعضی جوانان از عالمی سئوال کردند-چرا اینطور است وچرا فرشتگان خداوندمنان به نحوی درست نکرده است خوداش  مدیریت کلی  را دارد ایشان فرمود این امکان میتواندانجام شود ولی دوست دارد صدای مخلوقات به حق برسد ریس یک اداره میتواد معاون اش همه کاربکند ولی ریس دوست دارد خوداش  کاررا خوداش انجام دهد-  من مدتها رسانه سی ان ان را نگاه نمیکردم- امروز مقداری نگاه کردم تمام مجریان وخبر نگاران – رنگین پوست هستند- جناب اقای بایدن فرمودند باید در واکسن زدن سرعب بخرج داد من رفتمی چائی درست کردم دیدم میگوید چهار صدملیوان ضرر است متوجه شدم در روز چهارصد میلیون دلار ضرر واقع میشود وال هم باید کارمندان اموزش وپرورش زده شود- که کلاس ها را بیفتد- یک خبرنگار  فرمودند اقایذبایدن میفرماید مارا کنار بگذارید مزاحم ما نشوید- سند  باد بحری سک چراغ جادو داشت جنی بیرون میامد وبه مردم میگفت نزدیک سندبادبحری نشوید وگرنه من شما را بکره مریخ میفرستم- یک دبیر برجسته درسا ل اخر دبیرستان اول درابن سینا داشتم که ایشان حقوق دان هم بود- من از نزد سر گروه بیرون میامیدم ایشان میخواستند وارد شوند درخیابان بهم برخورد کردیم گفتند چه من گفتم نزد ایشانبروید خیلی خبر است وایشان سئوال کرد نظر شما راجع به سیاست شاه چیست-من گفتم با راهبر معز ومردم دارد لج بازی میکند  انهم حیلی بچه گانه ایشان فرمودن لج بازی مردم انقلاب است من مطئمن هستم که اخر پشیمان میشود وتوبه میکند ولی خیلی دیر است حال اگر میکرد راه نجات دارد تمام حکامان با تدبیرمداوم بین خودممردم پل درست میکنند ایشان دارد تمام پلهائی که داشت یکی  یکی خراب میکند- حال نوبت اقای جو بایدن- که پلهاید امریکاه باجهان یکی یکی دارد خراب میکند

موافقین ۰ مخالفین ۰