عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۲ مطلب در فروردين ۱۴۰۰ ثبت شده است

علت وجودی امام علیه السلام-!!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریا ت شخصی است-اقایان سنی – میفرمایند- دا شتن معجزه برای امامان علیهم علیهم السلام الجمعین- مقام نبوت به انها میبخشد واین غلط است-خداوند منان در قران فرمودند هدایت من و هدایت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ملاک هدایات است- وغیراز ان   ظلات  وگمراهی است  که به ان سنت رسول اکرم صلواته الله  علیه واله والسلام است واین امر سنت ابدی الهی است- هر پیامبری که  از سنت  الهی کمی فاصله گرفت محکوم شد-در انتخاب خلیفه بعداز جناب اقای عمر ان گروه شش نفری- حضرت علی علیه السلام فرمودند من براساس ران وسنت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حکم میکنم گفتند براساس رای  ان دو خلیفه  به س نبیادفرقی بین حکم علی علیه السلام وانان باشد  رای شیخین حکم نمیکنم حال میگویند انها بر اساس  رای قران وسنت رسول اکرم صلواته لله علیه واله والسلم حکم میکردند- پس نباید بین اندو فرق داشته باشد ولی از زمین تا اسمان فرق  است- علی علیه السلام بهشتی است وراستگوبودنشان مسلم است- حال میفرمایند انها اجتهاد کردند  اجتهاد درمسائل واجب ومستحب وحرام معنا ندارد خلاق عقل است تنها درمباح ومکروه است  انهم  برا اساس  ارزشگذاری اسلامی باشد که مباح کدام است ومکروه کدام است تعاریف خاص دارد مثلا نماز تراویح سنت رسول اکرم صثلواته الله علیه واله والسلم نیست وچون مستحب است بایدخداوندمنان دستور دهد اگر بذیرنند- از انبایا علیه السلام درجا ت انها بالاترمیرورد ومورد عدم لطف الهی واقع شدنددرحالیکه اقایان اینطور نیستند – کلمات وجملات  قران باید پیامبر اکرم وجانشین های برحق تبین وتفسیرکنند  سنت الهی هم است ئرحالکیه هرمکتبی معنای از لغت اختیارذ کرده است ومعنا کرده است .وتضاد ایجاد شده است- تعین عبادت را  باید خداوندمنان تعریف کند- از اسمان بیاید تا به اسمان باز گردد انچنان  امام صادق علیه السلام فرمودند حکمتهای الهی کار گشا است ومشکلرا حل میکند ولی بشر با فکر خود سرانجام خودرا گرفتار میکند ونمیتواند مشکل خودرا حل کند درهرعلمی بودنشناخ واقعی سرانجام مصیبت ساز میشود

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

کارت اعتباری الهی-!!

  بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اخیرا اقای جو بایدن- ریس جمهور امریکا- فرموده است  موشک های ضد هوائی پاتریوت—از کاخ ر یاض جمع اوری شود- چون دروغ میگوید من میخواهم  حالش را بگیرم- میبایست جریان های اخیر- امریکا متوجه پیشرف های خاصی  درموشکها وپهبادها شده است-که عاملش ا روسیه  ویا چین است- یافریب است ویا  حقیقت دارد کمک اخیر امریکا به اوکراین این مسدله تاحدی روشن میکند- امریکا  علت برتری اش  تکنولوژِی وخرید افراد است- هر جا این دوعامل با عف روبرو شود شکست اش حتمی است- مسلمانان اگر درست عمل کنند یک کارت اعتباری الهی دارند وگرنه باید  به نحوی بیدار شوند- دریک جلسه جناب مرحوم ایت الله مجدالدین محلاتی  رحمت الله علیه بغضی جوانان یاسوج از ایشان دعوت کردند که درفلان مورد صحبت کنید – ایشان فرمودند اگر بزرگان دعوت کنند میایم من برای سخنرای چائی میخواهم بروم که از یاسوج میگذرد چنان بزرگان دعوت کردند خواهم امد- ایشان رفته بودولی ان سخنرانی را که قراربود بکند نکرد- بعدعلت اش  را پرسیدن ایشان فرمودند درقهو خانه بین راه اتفاقی اتفاقی افتاد که من تغیر عقیده دادم از یک منبع موثق وبسیار محرمانه شنیدم- دوبار پدر من از کارت اعتباری الهی استفاده کرده است

موافقین ۰ مخالفین ۰

احادیث کلیدی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چهار کتاب قران مجید نام میبرد- ام الکتاب –کتاب مکنون وکتاب مبین وکتاب قران- اتفاق بشر هم درمسائل این چنین عمل میکند—ام الکتاب فقط مخصوص چهارده معصوم هتستند- برهمان استس پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هرلحظه علمی حضرت علی علیه السلان درس دادند دریک لحظه که ازان علوم دوهزار علم دیگر حضرت فرا گرفتند وهمچنان سلسله وار پیش رفته است هر سئوالی پاسخ یدهد ومدوام برحجم ان اضفه میشود وبیشر در  دبره ذات الهی اس وحکمت عظیمی از  ناحیه خداند منان افاضه شده است- انسان میلیاردها حکمت برای او هزینه شده است این جا است کشتن یک انسان   که جازات اش چهنم است وعظمت اش دربهشت مشخص میشود که ازهم مخلوقات برتر است- کتاب مکنون بخشی از ام الکتاب است- که هردرلوح محفوظ است وهر وقت خداوندمنان اراده کرد به قلم میدهد وقلم به فرشتگان عرشی میدهند  باید درنظر داشت کتاب درنزد فرشتگان درحافظه انها ست- فرشتگان برای جن وانس بخشی انتخاب میشود که به ان کتاب مبین میشود- که پرودگار عالم انرا مشخص کرده است خداوندمنان انراترجمه بزبان عربیکرده است میشود کتاب قران—کودنی اقاین بخصوص وهابیت واقعا شاهکار است تعداد خاصی احادیثی فریقین داریم یعنی درهمه مذاهب اسلامی این احادیث موثق هستند- با راویان بیسار مختلف- این احدایث هم طبق نقل که رسول خداوندمنان فرمودد صلواته الله علیه واله والسلم این احادیث موثق هستند وعقل هم میپذیرد چاره جز پذیرفتن نیست ولو درست نباشند راهی دیگر وجودندارد واکثرانها عقلانی هم هستند برای کسانی که واقعا تزکیه کرده باشند وخداومند وفقط عقلاراقبول دارد ومابقیه ول معطل هستند تفسیر این حدیت شخصی است-شخص از اصحاب مدینه  در زمان جناب اقای عمر نزد علی علیه السلام امد- وگفت من شمارحق میدانم واز شما تبعیت میکنم- امام علی علیه اسلام فرمودند تن برای بلا های مردم چرب کن ومن در ذریک جاده بیابانی حرکت میکنم ان جوان خنده ای گفت انها درجاده بیابنی حرکت میکنندوفکر میکنندخودر در جاده بهشتی هستندوشما درجاده بیابنی ولی م هم خواهمگفت من جاده بیابنیرا انتخاب کردم  شهوات قلبی بسیارخطرناک تر از  امراض جلدی است انسان کر وکور میکندوعنان از دست میهد وخودرا بخوبی فر یب میدهد- که بهوای نفس برسد وبسیار خطرناک میشودویک را فروکش شهوا ت همین طریق- است- منصور دوناقی مدتی از پیروان مجنون صفت امام صادق علیه السلام بود- وقتیکه بقدرت رسید وهمه گفتند اجکام مامام صادق علیه السلام بکارببند  تغیر کرد وضد امام صادق علیه السلام شد- کسی بنزد امام صادق علیه السلام فرستاد- وگفت از امام علیه السلام سئوال کن افراد بهشتی چه کسانی هستند- اگرامام صادق علیه السلام فرمودند  شیعیان-من کردن ام علیه السلام رابزن- ان فرد نزد امام علیه السلام همان سئوال را کرد- امام علیه الصسلام فرمودند نادان ها ی احمق بیشترین افراد اهل بهشت هستند- منصور دوانقی بسیار خوشحال شد که ما اگاهان زیرک هستیم پس حتما اهل بهشت هستیم مدتها کاری نداشت ودید شیعیان روز بروز ازدیاد پیدا میکند  دستور به شیعیان بگوئید کهامام شا درباره شمامیگوید وانها سکوت میکردند تا ازانها ترس دردل اشافتاد ودستور کشتن انهارا صادر کرد کم کم اکثریت خاموش از حالت انفعال خارج شدند- اخیرا دراینترنت در حدود  بیش از هفتادنفر از علمای بنان عرب وغیر عرب  شیعه شدن اخیرا دریمن یک غول وهابی شیعه شده است وهما حرف ان جوان به حضرت علی علیه السلام رافرموده که این دینی مسخره وبی سروته وخون اشام است واز خون زنان وطفان هونمی گذرد- جواب شما چست-؟؟

موافقین ۰ مخالفین ۰

چند خیر-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- ترکیه اعلام کرده است- 128 میلیارد دلار اش گم شده است- ارزش لیره ترکیه باز سقوط کرد- بین طرفداران سکولار حزب اقای اردوغان با طرفداران مذهبی حزب اقای اردوغان- چالش هائی شروع شذه است- دیروز افسر عربستان  که دریمن اسیر شده بود وبه قوای یمن ملحق شده بود درنبرد با ارتش شورشی عربسان درنبرد بود کشته شده است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به دعای نیمه شعبان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- با الهام از   سایت  سترگ حضرت ایت الله امجدجناب اقای حسین انصاریان- رحمت الله علیه- وارد صحن مبارک حضر امامزاده واجب التعظیم سید علا الدین حسین رحمت الله علیه شدم- سه خانم  که معلوم از طبقات بالا هستند چادرهائی گرفتند وشل و ول درحالیکه میخندیدند- به سمت داخل حرم رفتند –ولی چهره ها نورانی بود- مطلب به استادمعزز مرحوم  حضرت ایت الله  جناب اقای عبدالله زبرجد  رحمت الله علیه  گفتم—ایشان فرمودند درست با  است  با این وضع- نه نماز درست است ونه زیارت ولی ایشان زور خوداش را زده است- ان نورانیت مال همین است- اسلام دین تساهل وتسامح است- حتی امام سجاد علیه السلام باان عبادت  شگفت انگیز مبفرماید-دن اسلام دین ساده و  اسان است- یهود هرگاه یک گناه میکرد  دربعضی ایات تورات همفده سال وبعضی ایات چهل سال باید درمعبد  دعا و نیایش وتوه کند وفقط بری مسائل ضروری خارچ شود  تا توبه او پذیرفته شود- همین نیمه شعبان چقدر گناه  بخشیده میشود وچقدر ثواب داده میشود- به کسی ثواب حج داده میشودوپذیرفته میشودیعنی گناهانش بخشبده شده است- انزمان بهشتی است—بعضی گناه کاران فرشتگان اسمانی هستند- ماه رمضان سال ذشته از خانه بیرون رفتم- که چیزرا تهیه کنم درپیاده رو دودختر  دون حجاب   داشتند  اب وعدنی میخوردند ویکی از انها سرش پسرانه زرده بود ولی چهرهها نورانی بود- ندیک من شدندمن به انها خیره شدم انکه سرش پسرانه زدهبود گفت حاج اقا  چهره ما چگونه است  بزبان لری -؟؟- کاملا چهر افرادی امروزه برای امام الزمان علیه السلام فعالیت میکند چهره وشخصیبت  انها بخوبی گویای اصالت ودرستی عقیده انها است-تنهادرقیامت نیست که چهره مومنی  چون افتاب یا ماه میدرخشد وشخصیت بارز انها مشخص میشود دراین دنیاهم اثار قابل حس وجود دارد—نیه شعبان فقط بخاطر ارزش مقام ائمه اطهار علیم السلام انطور که حضرت باقر عیله السلام فرمودند ارزش گذاری شده است بنام مولودی  کهحجت وکلمات خداوندمنان  ختم میکند به دعای نیمه شعبان درشب وروز مراجعه کنید- التماس دعا

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

سر بازرس اقای بایدن-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقایان وخانم ها-در غرب  برای ایران عزیز نسخه مینویسند—که بچه داشتن  بید خانم ها انتخاب کنند وبچه نداشتن عیب نیست-  انسان دراین جهان  خاکی بنده خداوند منان است- دراین جهان  دنیای مسئولیت است- نه لذت سیستمی که پاسخگو وکارامد است- باید مو ردتوجه واقع شود که انهم  طرح وبرنامه الهی است- روزی دهنده خداوند منان است بخواهد  به افرادی-که  بچه ندارند روزی می خواهد داد- درحدیث اریم تا زمانی که بچه بدنیا میاید عذاب سخت نخواهد بود-  ودر حدیثی دیگری کفر را به بچه های زیاد به رنج خواهد انداخت- از معصوم سئوال شد دراخر الزمان که برای عدهای عذاب سخت خواهد بود- چگونه با داشتن بچه جور در می اید- فر مودند انها خودشان دیگر بچه درست نمیکنند--  امریکا از لحاظ اقتصادی در مرز شکندگی قرار دارد- باعث  وبانی ان هم خود امریکا است- سرمایه گذاری  احمقانه ای در  ساخت اسلحه کرده است- وعقب نگاه داشتن  دنیای ازاد- امروز عکسالعمل اش مشخص دارد میشود  که تنها راه نجات چین است استورالیا به سمت چین رفته است- امریکا سروصدا میکند که حزب سوم استرالیبا  کمونیست مائو یست است وکارشناسان چینی دارند به استرالیتا- طرح اقتصادی میدهند- نیوز لند از امریکا وانگلستان مایوس شده است ومیخواهد  بدنبال  برنامه استرالیا برود-  تا امروز توسط سازمانی سیا توانسته است- بعضی اوباش نظامی برس ر کار بیاورد واز انها چپاول کنند واین هم کوتاه مدت است-  به ایران سی میلیون دلار وام نمیدهد انگاه جلوی چهار صد  میایلارد دلار میخواد بگیرد همان طرح ترکمان چای که به ارتش ایران مداوم انگلیسی میگفت حمله نی والی نه پول داد ونه اسلحله وعلما خواستند  دستورجهاد- بدهند  انگلیسی ها مخالفت کردندکه طرح نظامی بلد نیستید وحتی عالمی را ترور کردند وبعد گفتند قرارد ببندید همین نقشه است  فرض کنید سود چین  نودوهشت درصد باشد- چهمیزان کار ایجاد میکند وسودان برای ایران بیشاز سیی میلیون است ودرضمن ما  تحرم دربعضی موارد حذف میکنیم—امریکا دیگر مانند سابق حقوق بیشاز تورم نمیکند وتقریبا  ثابت است  ولی اجناس مداوم  تورم زا هستند تنها بفکر سرمایه داری کلان امریکا هستند ومردم را درخدمت انهادراوردند خرید امسال جمعه سیاه کاملا وضع امریکا مشخص کرد وهمه انها به امید طرح بهاره هستند با پنچاه درصد تخفیف- فقط انارهای خالی شود تا کالاهای جیدی وارد شود وهر لحظه ممکن است یک بحران سرتاسری ایجاد شود- جناب اقای جوبایدن نشان داد تمام ان شعارها پوچ است- وجالب است ایشان بعنوان سربازرس به ایالت جورجیا رفته است که مشکلی درانتخابات- اخیر دراین ایلت رخ داد  حل وفصل کند

موافقین ۰ مخالفین ۰

یهدون به امرنا-!!

سم الله الرحمن الرحیم-نظریا ت شخصی است- درباره امام الزمان علیه السلام چیزی بنویسم-درباره شخصیتی  که  ازبدو خلقت تا ایشان به مجودی ذی الشعور خداوند منان صفتی الحسنی داده است درحدکمال اش به یشان داده است-  درکتاب کافی- درشناخت  دلیل وحجت امام علیه السلام- در ایه ای درباره ارت  مطلب  ای امده است  وکسی ندارد مال امام علیه است- التفات در شرح نکرده است که دراول ایه  فرموده است امام کسی است- یهدون به امرنا- یعنی این   حکم از طرف خداوند منان به من رسیده است- یعنی امام علیه السلام خداوندمنان راندید و فرد امام علیه السلام نمیبیند وحکم از جانب امام علیه السلام بدست میاورد یعنی یک شبا هت بسیارخاص با خداوند منان دارد- هرکس این شباهت را داشت امام است- نکته ای از امام علیه السلام ذکر کنم نمیشود خانمی  برود عرفان مثلا یادبگیرد- وشوهر بگوید حتی حق مسجد رفتن ندارید-واجب  است حداقل واجب کفائی این علم را به دیگران یادبدهد-

موافقین ۰ مخالفین ۰

هوش کفر-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خداوندمنان- ممکن است به بهانه ای فرد را بهشتی کند ولی به فرد را بی جهت جهنمی نمی کند به غیر مسلمان هوش وحشتناکی میدهد- ولی مومن که شد هوش اش کم میشود که فساد نکند و به کافرها از جهتی علاقمند باشد وخاشع وخاضع شود ولی از طریق نرالی   درک خاصی پیدا میکند مرحوم استاد عزیز حضرت ایت الله عبدالله زبرجد رحمت الله به جناب طلبی فرمودند ازمن خواستند که شخصی را برای روستائی انتخاب کنم که پنچشنبه میروی  وجمعه بعدازظهر برمیگردی همه چیز را هم انها فراهم میکنند- انجا حوزه نیست- شهر هم نیست- خیلی دست به عصا حرکت میکنی از بزرگان انها یادمیگریی وبا جوانان مانوس میشوی ارام ارام انچه انها میخواهند از نظرشرع بیان میکنید- بقول بعضی علما نفس چون اسب سرکش است ومار زنگی است باید باید بامدارا با ان رفتار کرد هرکس بانفس خود چنین باید عمل کند یک شبه درست نمیشود وفرمودند خداوندمنان نیز هوشی هائی را انجا خلق کرده است اگر میتوانی به منزلت دعوت کن ومدتی به حوزه بیاور کم کم یادمیگیرد-دراینترنت مقاله میخواندم که بعداز انکه دانشگاه اکسفورد به هشتادسالگی رسید افراد با زبان عربی وعبری تعلیم داده بود ومقداری فارسی  وگفته ودند اینعرب ها بعدا برای ما مهم- میشوند  ویک مسجد هم ساخته بودند وکتب دنی قران ونهج البلاغه گفته بودند روی ان کار کنید افرادی ارسال میکردند از   مراکش به عربستان بیاید وبعد به ایران بیاید وپس از راه عراق سوریه به انگلستان بر گردد وگفته بودند هر چیزی که دیدی مهم است یاداشت کن به یک خانم  گفتند حال نوبت تو است- گفت من نمیروم-گفتند چرا؟؟ گفت هرکس رفته است یا در صحرا گم شده است ویا راه زنان اورا کشتند ویا به یک مرض ناشناس مرده است-ویابه انگلستان برگشته است عمر اش کوتاه شده- گفتندانها بدموقع رفتند تو بهموقع برو وااز راه ارمنستان برگرد ایشان گفت باید افرادی انرا ازمایش کرده باشند روی قران نهچ البلاغه کار کرد مخفیانه میدانست که انها خطرنا ک هستند شاید میگفتند انرارد کن نمیدانستند درحال مطالعه قران ونهج البلاعه است مسلمان شد مخفیانه گفتندمجبور نیستی روسری سر کنی گفت موی  من چنس اش خوب نبست خوشحالت نمی ایستد برای این منظور- زوسری سرم میکنم در جائی درروی چمن مطالعه قران نهج البلاغه میکرد وگفته درلحاظ مرگ بسیارنورانی میشدم ئوسرانجام فرمود من را دران نقطه دفن کنید ویادرمسچد دفن کنید

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

اوضاع غرب-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خبر گذاری  سی ان ان- با یکی از نماینده گان فضای مجازی  گفتمان میکرد که چرا شما  اعلامیه دادید که به پایتخت حمله میشود این چه تاکتیکی است ایشان باخنده میگوید  که مااز این طریق حقوق خودرا بدست میاوریم- ولی پلیس امریکا نباید به پایتخت می امد- ایشان گفت اروپا میخواهد   واکسن را مدیریت کند تا اروپائیان واکسن نزدند به خارج صادر نکند وفرمودند این یک افتضاح سیاسی- است-  ایشان گفتند میزان سرمایه گذاری اقای جو بایدن دربورس  بیست درصد مورد انتظاربود- وفعلا بورس – یک وچهل سه صدم منفی شده است- وشرکت اینتل-که سی پی  یو ان مشهور است یک شرکت اسرائیلی ویهودیان امریکا هستند- فقط بست میلیارد دلار  در کالاهای ارزان قیمت سرمایه گذاری خواهد کرد واپل شرکت معروف  تمخم ورد  رقابت در بازار نخواهد شد که فاجعه است- ویک کارشناس بیان کرد که تا زمانی که وضع تکزتک افراد دراین سیاره- بهبودی حاصل نکند اقتصاد درست نمیشود-

موافقین ۰ مخالفین ۰

جناب دکتر غنی التفات کنند--!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای دکتر غنی ریاست محترم  افغانستان- چشمان خوداش بر فرهنگ مبتذل  غربی- امریکائی بسته است- وتصور میکند ان فرهنگ  پاسخگوی پیشرفت افغانسان است- یک نشاط کاذب  وکمی  بحث روز و یک انتقاد سطحی ابکی- جامعه بوجد میاورد وپیشرف شگرفی ایجاد میکند واز شدت خشونت کاسته میشود وصبر وتحمل نوجوان زیاد میوداین روش بسیار غلطی است جنای اقای تقی زاد- درایران باب کرد ودنبال  انرا گرفتند بیش از همه بنفع شاهنشاهی وغرب تمام شد- ایشان اگر نمیتوانند فرهنگ ناب اسلامی  را  درک کنند بروند درکلورداو ریش  انجمن شهر شوندوبعد هم معاون ریس جمهور امریکا شوندعاقب این امر بعدها اشکار میشود که دیگر قابل کنترول نیست-و- بحران ساز است بخصوص  که یکبار کمونیست را تجربه کردند- باید توکل بخداوندمنان کرد وراه چاره از خداوندمنان خواست- وازط رفی نیرویهای مذهب ای قابل اعتنا-که میتوان تاحدی طالبان رادرنظرگرفت  میبایست بقوق حضرت علی علیه السلام کسی دانشمندواقعی دین- وعدل الهی وشجاعت واخلاق اسلامی راداشته باشد وگرنه جاهل مرکب است نمیداند که نمیداند فکر میکند که مذهب اش بهترین مذهب است  در گودال جنگ مدینه فرو میرود-فرومیرود- ودراخرت درگودال جهنم فرو میرود- گروه های جهادی می باید از علما اسلامی بخصوص علمای شیعی که احکام اهل بیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلم – میدانند بهره برد- تا نشاطز واقعی  وراه حل های منطقی  واز همه مهمتر عنایات الهی ومعصومین بالخص امام الزمان علیه صلوالتهعلیه والسلم برخوردار شوند وراه بیایبند- وگرنه اصطلاحات غربی را تیکه وپاره کردن برخ کشیدن همچنان که درخودان کشورها بسیار مسائ لحل نکردبلکه مشکل هم ایجاد کرد این مرض وهمی – پارانوید- یا فقط راه حل های غربی پاسخگو است یا انکه تحریم کردن ویا ضربه زدن ازاین نوع  مبهمات باید گذشت .بدن را بقول حضرت علی علیه السلام باید  برای بلا های چرب کرد- ولی کلمه طیب است که  درخت اش مداوم به سمت اسمان پر وقد میکشد .ریشه اش مداوم طولانی ومحکم میشود ومابقه یبک دفعه طوفان علم ودرک ومشکلات  ان کلمه خبیثرا از مین میکند ودربیابانها رها میکند- شما عرب برای جهانیان نشوید را مستقیم الهی رادرک کنید که امروزه پیدا کردن ان- مشکل نیست- انشاالله
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای دکتر غنی ریاست محترم  افغانستان- چشمان خوداش بر فرهنگ مبتذل  غربی- امریکائی بسته است- وتصور میکند ان فرهنگ  پاسخگوی پیشرفت افغانسان است- یک نشاط کاذب  وکمی  بحث روز و یک انتقاد سطحی ابکی- جامعه بوجد میاورد وپیشرف شگرفی ایجاد میکند واز شدت خشونت کاسته میشود وصبر وتحمل نوجوان زیاد میوداین روش بسیار غلطی است جنای اقای تقی زاد- درایران باب کرد ودنبال  انرا گرفتند بیش از همه بنفع شاهنشاهی وغرب تمام شد- ایشان اگر نمیتوانند فرهنگ ناب اسلامی  را  درک کنند بروند درکلورداو ریش  انجمن شهر شوندوبعد هم معاون ریس جمهور امریکا شوندعاقب این امر بعدها اشکار میشود که دیگر قابل کنترول نیست-و- بحران ساز است بخصوص  که یکبار کمونیست را تجربه کردند- باید توکل بخداوندمنان کرد وراه چاره از خداوندمنان خواست- وازط رفی نیرویهای مذهب ای قابل اعتنا-که میتوان تاحدی طالبان رادرنظرگرفت  میبایست بقوق حضرت علی علیه السلام کسی دانشمندواقعی دین- وعدل الهی وشجاعت واخلاق اسلامی راداشته باشد وگرنه جاهل مرکب است نمیداند که نمیداند فکر میکند که مذهب اش بهترین مذهب است  در گودال جنگ مدینه فرو میرود-فرومیرود- ودراخرت درگودال جهنم فرو میرود- گروه های جهادی می باید از علما اسلامی بخصوص علمای شیعی که احکام اهل بیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلم – میدانند بهره برد- تا نشاطز واقعی  وراه حل های منطقی  واز همه مهمتر عنایات الهی ومعصومین بالخص امام الزمان علیه صلوالتهعلیه والسلم برخوردار شوند وراه بیایبند- وگرنه اصطلاحات غربی را تیکه وپاره کردن برخ کشیدن همچنان که درخودان کشورها بسیار مسائ لحل نکردبلکه مشکل هم ایجاد کرد این مرض وهمی – پارانوید- یا فقط راه حل های غربی پاسخگو است یا انکه تحریم کردن ویا ضربه زدن ازاین نوع  مبهمات باید گذشت .بدن را بقول حضرت علی علیه السلام باید  برای بلا های چرب کرد- ولی کلمه طیب است که  درخت اش مداوم به سمت اسمان پر وقد میکشد .ریشه اش مداوم طولانی ومحکم میشود ومابقه یبک دفعه طوفان علم ودرک ومشکلات  ان کلمه خبیثرا از مین میکند ودربیابانها رها میکند- شما عرب برای جهانیان نشوید را مستقیم الهی رادرک کنید که امروزه پیدا کردن ان- مشکل نیست- انشاالله

 

موافقین ۰ مخالفین ۰