عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۲ مطلب در فروردين ۱۴۰۰ ثبت شده است

موالی قبیله اسد-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است . من تصور میکنم که بعضی موفقیت های من به این علت است که خودرا  از موالی قبیله اسد میدانم- واز اعضای لشگر اسد هستم

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

وجدان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- در اسناد ساواک-  یک از چهره هائی که بسیار تاثیر گذار بخصوص  برای جوانان بوده است مرحوم استاد معزز ایت الله  محمد تقی  جعفری  سلام  الله علیه  بوده است وچون ساواک از فلسفه بری وخالی بوده است را مبارزه  با ایشان بسیار سخت بوده است من دباره درشیاز  وتعدادی هم درتلویزیون ایشان را دیدهام چهر خنذان وملیح و بحثهای متفکرانه که از عمق قلب و وجدان برمیاید- ولو بسیار از مطالب بخوبی درک نشود ولی هدف مشخص است یک نشاط روحی را القا میکرد- درامریکا بسیار تعجب کرده بودند باداشتن سرطان  ایشان همچنان شاداب  به مطالعه خوداش  ادامه میداده است- ایشان تعریف میکرد من با اندک پولی به نجف رفتم ومیدانستم طبق حدیث – خداوندمنان طلبه علم انهم طلبه دین را  کمک خواهد کرد مدتها درحجره  وفقط شلغم پخته ونان میخوردم- تاوضع من توسط یکی از مجتهدین  درست شد- ایشان درس اخلاق نزدیک استاد درخواست کردند خصوصی به ایشان یاد دهد- استاد سرحال بود نزد ایشان که درس تمام شد فرمودند فلانی از فردا نیا-گفتم استادمسئله پیش امده است- فرمودند خر پالا نش عوض شد- یعنی جسم خاکی تبدیل به جسم برزخی میشود- گفتم استاد شما سرحال هستید  فمودند وقت تمام شد – من باتعجب به حجره رفتم تا صبح نخوابیدم همه اش درفکربودم  سرموقع رفتم درب زدم دیدم بله ایشان فوت کردند این اوج شخصیت وعظمت انسان است- دقیقا درامریکا همین مطلب برای ایشان رخ داد- در امریکامنزل دختر شان بودند  شب فرمودند درنماز حالی عجیب بهمن دست داد ومن فرد افوت میکنم  و وصیت خودرا به ایشان گفت وصبح رفتندبعداز نماز دررختخواب فوت کرده بودند- کتابی دارند بنام –وجدان من این کتاب را درزمان قبل ازانقلاب خریدم- وقرار شد درابادن در موسسه بهبهانیها بخشی گلچین انرا تدریس کنم- ولی متاسفانه یک عادت بد دارم مداوم کتاب میخرم وانهارا شروع میکنم مقداری خواندن حال مایل هستم این کتاب را تمام کنم ایشان درمقدمه فرموده است که تقدیم به شما- ای وجدان های پاک ونیرومند که با دفاع از اصالت وجدان برای انسان اثبات میکنید- وبه زندگانی  امیدوارش میسازید- این تیکه کلام اخر طلائی است- درغرب صفات زیادی ایجاد میکند  ولی بسیار کم است شخصیت با ثبات ومقتدر داشته باشند خود کشی بسیارزیاد  است وگاهی برای مسئله کم ارزش خودکشی میکند  عند ملیک مقتدر که براساس بیانات استاد ایت الله دکتر رستمی رحمت الله علیه هدف از خلقت همین است عند یعنی نزدیک ازلحاظ معنوی  به خداوند منان-مومن از جهتی عاجز است واز جهتی مقتدر است درشخصیت باید مقتدر باشد ودرنزد خداوندمنان- عاجز وگدا وفقیر باشد  ولی درکل نسبت به راه اش مقتدر است – ایشان فرموده است پیچیده ترین خصوصیات روح وجدان استودر حقیقت با ارزشترین صفات انسان وجدان است- وحدیث داریم هرکس به خوداش ودیگران راست بگوید عاقبت بهشتی است ایشان وجودان یک صورت کامل شده ازعقل میداند-و  در بهشت به میزانی که انسان ترقی کرده است در کاخ رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تختی عظیمی است که چهارده معصوم علیم السلام اجمعین درروی ان نشسته اند  هم بسیارنورانی وهم انوارهای  شگفتی بران تخت میبارد افرادبه اندازه ترقی خود به این تخت نزدیک خواهند شد وخداوندمنان از بالای این تخت صحبت میفرمایند که بعضی سیصدهزارسال از لذت ان بی هوش هستند- ایشان فرموده است بعلت پیجیدگی وجدان کم تواستند درباره ان تحقیق کنند وهمین میزان بسیار وجدان شگفت انگیز است- درماده ترکیبات چند هسته ای هستند- مثلا –اب ازدوهست اکسیژن وهیدورژن است ولی در روح مثلا وجدان یک هسته است ولی از تمام صفات دران هستند- احساسات عالی  -خصوصیات وطبیعی و عقل وعدالت وانصاف وغیره- مشکل دراینجا است مثلا هم لذت است وهم  رضایت خداوندمنان غربیان چون نتوانستند این معضل حل کنند میگیونید یا لذت ویا خدا- وتنها راه حل اسلام ناب است- اشکالی ایشان به غرب میگیرد ویا بعضی افراد  اسلامی – که میخواهند  از روش تجرید عقلانی یعنی جزجز کردن صفات مثلا بایستگی ها ونا بایستگی ها- شایستگی ها وناشایستگی ها مشخص کردند  بابسیار اول درک محدود  وپس تا حد افراط پیش میروند در حقیقت تکالیف جهت خاص میدهد وهمه ان صفات مطرح نمیشود وبیطرفانه نخواهد بودمثلا    موضوع  شهوت جنسی  مانند شهوت جنسی حیوانات درنظر میگیرند- بنظر استاد – اگر برای ما اثبات شده است که انسان بایستی خود برای خویشتن راهی در زندگانی باز نموده وموقعیت خودرا اگاهانه دران راه تشخیص دهد وازان بهره بداری کند ودراین بهره بداری- که عامل انگیزه هم است بایدبرای یک اقتصاد  وحقوق واخلاق صحیح  محاسبه داشته باشد  این امر یعنی وجدان کرده است میتوان گفت اول خدا ودوم خود وسوم جامعه وچهارم ابعاد مختلف ویا- ازادی عدالت فردی وعدالت اجتماعی- بادرنظرگفتن قوانین الهی  و غیر ذالک محاسبه کند اگر چنین کرد شخصیت انسانی پایدار دارد وگرنه شخصیت انسانی ندارد یعنی وجدان ندارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

تفکر وهابی؟؟!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دانشجوی دانشگاه شیراز بودم از یک استاد  امریکا رفته- پرسیدم ایا سکولار محض درامریکا است- فرمودند زیاد- گفتم کتابهای  بیانگر واستدلا ل کننده دارند فرمودند مفصل- من دردانشگاه لندن بودم- دنبال این کتب بودم-  غروب بود تقریاب نیم ساعل به غروب دانشگاه بصورت عمده  تعطیل بود ازیک خانمی  داشت از کلاس بیرون می امد واستادبود پرسیدم بهترین کتاب سکولارمحض کدام است- فرمودند سکولار محض چهار جمله است یادم امد دردانشگاه این چهار جمله یادما داده بودند- فقط حس مهم است هرچه به حس نیاید شناخت ندارد وشناخت اش غیر علمی است- هرجه به حس در ایرد قابل تکرار نباشد   فقط بتوان از ان کاربرد گرفت مهم است وگرنه بی ارزش است-شناخت در ازمایشگاه حسی رخ میدهد باعقلی درمحدوده حس وچهارچوب ان خارج نشود وهرفومرل فقط در تجربه حسی انهام بکرات وتکرار  رخ دهد وانهم خیال ما است واقعیت قابل درک درماده نیست فقط صفاتی شناخته میشود- که نسبی است تاحدی میتوان گفت اعتباری است تغیرات همیشه خواهدبود- ارزش هم فرد رای خود وهم برای گروه وهم برای جامعغه میتواند تعین کند انهم اعتباری است میتواند تغیر کند- بااین جملات اکثیریت کتب دینی یهود ومسیحیت باطل میشود- یک استاد ایرانی که درمذهب درامریکاتخصص گرفته بود تنها برنامه ایشان درصدای امریکا دارای ارزش بود بیان کردند تنها از انجیل هشت صفحه ا چهار انهم از جانب اسلام قابل قبول است ومتاسفانه برنامه ایشان کنسل وتعطیل شد- حضرت علامه ایت الله العظمی  سیدمحمد حسین طبا طبائی  طبائی  چه درشناخت علم حدیث وچهدرشناخت د درک عقلانی   بهاندازه ایشان فرد کمتر دیده شده است مطالعات دارد- میفرماید  اگر خیاطی بدون علم خیاطی  یک لباس بدوزد یا این لباس تنگ است ولاغراست که باعث اذیت میشود ویا بسیار گشاد است باز باعث اذیت میشود ویا  جای استین –پاچه شلوار است= تحریف قبلی یا بعضی حدیث را قبول-نکردند ودومی بعضی حدیث ها جعلی است وبعضی ریشه اسلامی است ولی بدلخواه تغیر دادند- ایشان درحدیث ی دیه است  لباس مانند ایدولوژی- دارای استراتژی  است- باید مانندپوست بدن باشد نه لاغر است ونه گشاد ه است ونه غیرعقلانی است- دیشب درسایت- توحید متعلق به وهابیت فرمودند اخیرا اقای بشر اسد وحکومت اش علی الهی  شدند- یعنی ایرانی ها علی الهی هستند- وسوریه هم حکومت- اش  علی  الهی شده است یک دلیل که به امامت علی علیه السلام وائمه دیگر معتقد هستند- سئوال من از ایشان این است که- خلفا ایا رسول هستند یا نبی هستند ویا امام هستندویامحدث هستند کدام هستند- یک بحث امروز درسایت  ولایت حضرت استادایت الله دکتر رستمی  رحمت الله علیه- بیان کردند که حضرت موسی علیه السلام بدستور خداوندمنان شاگرد حضرت خضر  علیه السلام شدند- حضرت خضر علیه السلام سه درس داد که کل  عملکرد حضرت موسی علیه السلام بر این سه درس است بیشتر نیست- بعدفرمودند حالاازمن جداشد- اول طبق علم الهی که داری  ضرر را از مومنین بردار یاکم کن- دوم قتل هم مطابق علم الهی  باشد وهم اجازه الهی داشته باشد- کشتن درفقه شیعه اجازه  مجتهد میخواهد ویا مجتهد بایدبگوید چه کسی میتوان کشت اما خیر رساندن عقل هم کفایت میکند- ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

دو نکته- 1-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دونکته- نکته اول- بحث جناب اقای احول است- ایشان از مریدان امام علی بن حسین علیه السلام تا امام صادق علیه السلام است وسئوالات بسیار جالبی از معصومین کرده است- حضرت زید بن علی علیه السلام مدتی شروع تبلیغ برای جنگ با امویان کرد- وسپس متواری شد- از یارانی که اورا یاری میداند یکی همین جناب احول است- تبلیغ ایشان در  برادران سنی هم موثر واقع شد وانها هم قول همکاری دادند- یک نکته بیان کنم- مذاهب سنی  ناسیونالیستی قبیله ای است- شیعه بین اللملی  است بین القبیله ای   است- درروز جنگ بعداز نماز صبح شروع شد امویان تواستند قبائل سنی را متقاعد کنند که وارد نبرد نشوند-جز اندکی انها بعدا درجنگ فراری شدند جناب احول در جنگ پس از شهادت افرادزیادی فراری شد امویان بدنبال ترور او بودند تا زمان امام صادق علیه السلام که وضع امویان بسیار ضعیف شددرسراسر  جهان اسلام تا حدی بر علیه انها بودند وهرجا قیام نمیکردند وسادات دران محل قیام را شروع کرده بودند برادران سنی  هم شرکت میکردند وهم شیعه میشدند—وامام صادق علیه السلام تشویق میکردند شیعیان همه جا دست به ضربه زدن به امویان کنند تاانها سریعتر  نابود شوند دوجا خیلی مهم بود یکی ایران ویکی هم جزیره – جزیره به معنای شهرهای داخلی عراق است که اطراف ان به جای اب شن است- درجزیره  ضرباتی زده شود وفرمودند من زندگانی خانواده انهارا  تقبل میکنم احول به نزد امام صادق علیه السلام رفت داستانی از خوداش ساخت- که حضرت زید علیه السلام ایشان خواست که درنبرد شرکت کند- ایشان فرمودند امام علی بن حسین علیه السلام بهم فرمودند باامویان نجنگ وگرنه اهل جهنم میشوی –حضرت زید علیه اسلام فرمودندپس پدرمن ترا بیشتراز من دوست داشته است چنین حرفی به من نزده است- ایشان گفت امام سجاد علیه السلام میتواندشمارا از جهنم نجات دهدزیرا مشاهده کرد شمار زیادبه برد علاقه داری نخواست- شمارا برنجاند ولی من  شرایط ام فرق میکند- لذا به من حقایق  را  میگوید شما که امام نیستی که نظرجدید بدهید- البته مفصل است امام صادق علیه السلام فرمودند هردلیلی که حضرت زید علیه السلام اورد  شما راه براو بستی- این را تقیه میگویند--  هم جناب احول وهم جناب  برید ازامام باقر علیه السلام وهماز امام صادق علیه السلام-درباره رسول- نبی وامام ومحدث سئوال کردند- روس ل که رسالت دارد کتاب میاورد و قوانین خاص دارد- نبی  همان قوانین بیان میکند انچه درکتاب است را بیان میکند ولی علم غیب دارد حوادث  برای افراد بیان میکند که چه کنند وانهارا راهنمائی میکند ولی قوانین ندارد ولی حدیث دارد- محدث فردی است درباره موضعی به اوحدیثی بصورت خواب یا اشراق داده میشود که یک مسئله را روشن میکند- امام   مسئول پیاده کردن قوانین است میتواند مجازات کند نماینده انتخاب کند وهردستوردهد باید اجرا شود- قران درزمان پیامبر اکرم صلواته الله واله والسلم همه  حکمتهای ان بیان نشد وهمه قوانین بیان نشد همه قوانین زمان پیامبر اکرم صلواته الله وعلیه واله والسلم حتی در عربستان پیاده نشد چه برسد به جهان  این قران تا اخرین روز  پایان جهان مطلب داردپس نه کارنبی است ونه کار محدث است ونه دیگر رسول می اید پس فقط کار امام است- اما  برادران سنی – انها فقط ملزم به قوانین واحادیث  رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم هستند- دیگر نبیاد بقیه ایات قران بهان توجه کنند مگ رواقعا عقلانی باشد وهیچ حکمی دیگر اختراع نکنند- ولی ایه قران میرفماید ما دین راتمام وکمال  بیان کردیم یعنی هرچه حکم لازم است بیان شده است پس دیگرانها بدنبال حکمی نباید باشند وگرنه این ایه غلط خواهد شد-

موافقین ۰ مخالفین ۰

اعجاز نبرد حنین--!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نبرد حنین- بعدا زانکه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- از مکه به مدینه هجرت میکردند دریک مسافت هشتادکیلومتری به طائف میرسیدند- طائف امتیازات زیادی داشت- مکه ارتفاع اش از دریا کمتراز مدینه بود وکم کم به سمت مدینه سربالائی میشد- یک سربالائی تندی داشت- دارای قلعه بسیار محکمی بود- به خاطر کوه بلندی که برف خیز بود باران زیادی داشت رودخانه پرابی داشت وتاحدی سرد خیز بود تاحدی که میوجات سرد خیزی مانند انگور انجا  پرورش پیدا میکرد- از لحاظ علمی اثبات شده است هرچهمعادت مختلف گیاهان مختلف ودریا غیره زیادتر شود هوش وعلم افراد هم زیادتر میشود- باهوش ترین افراد  عربستان بودند—پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرموردند به طائف که رسیدم سریع سربالائی رابروید که احتمال حمله انان است- زیرا هم پیمان با مکه هستند- دربلای سربالای مادفاع کنیم همانطور که قران میفرماید مسخره کردند وخندیدند که هیج کس جرئت نزدیک شدن به به ما ندارد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اجازه داد که تجربه کنند- بسیار مهم است—انها حمله ورشدن بدستور پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله و  السلم دوزانو –نیم خیز از اسب پایئن امدند وتیراندازی کردن- ویک سوم توانستند فرار کنند- بعد  رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- به که گودالی  درسمت راست خود مقابل شهر  رفتند- اهل طائف درمهندسی ساختمان پیشرف زیادی داشتند وسالن ها بزرگ درست میکردند- انها دردل یک تپه بزرگ یک سالن بزرگ سرپوشیده درست کردند که یک شیب داشت  وسپس وارد یک گودال که باسطح شیب  درحدودسی متر عمق داشت- درمورد کاربرد ان بحث زیاد است که  اگر مثلا زلزله بیاید به انجا بروند که هشت سال قبل یک زلزله امد که دیوار قلعه نزدیکی درب قلعه شکافی داد خواستند انرا پر کنند ولی بزرگان اجازه نداند وگفتند از انجا بهتر افراد  که میخواهند وارد شهر شوند مشاهده کرد- ودرضمن مردمانی که شب پشت دروازه میخوابند- زنان وبچه ها وپیرمرد برای دستشوئی میتواند وارد شهر شوند واز امکانات انها استفاده کنند وشب درانجا بخوابند یک علت دیگر برای چشنهای بزرگ است وتهیه شراب از انگور است وغیره خوب از ان سی درصد که فرار کردند تنها درحدود چند نفری  انجا ماندند ومابقیه به گودال امدند درحالیکه تصور میکردند شهادت انها حتمی است انها خوشحال شدند که با پای خود به مرصاد وقتلگاه رفتند- وبیشترباشتر واسب وارد سراشیبی شدند-ولی هرچه کردند که اسب ها وشترها روی انهابپرند از جای خود تکان نخوردند حتی درعقب رفتند درجای خود میخکوب شدند- هرچه انها تیراندازی کردند- اصحاب رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم- با سپر گرفتند و هم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وهم  اصحاب تیرها  را به سمت بالا به سمت سقف میرفتولی تیرهای  میچرخید درنزدیکی به موازی  وماذی چشم اسب ها حرکت میکرد وبه قلب میخورد- ومال دورتر ها بین چشم وگوش حرکت میکرد وبه قلب میخورد واندکی به گلو خورد وفرار کردند پیاده داخل قلعه شدن ودرداخل قلعه یک سالن بزرگ داشتند که تمام بت ها انجابود ودرب را محکم بستند- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرماندادند  چند نفر وارد شهر شونددرحدود هشت نفر مسلح را بکشند که انها هوس حمله کردند- نداشته باشدند- انها شکافرا بیشتر کردند وداخل  شهر شدند وهشت نفر مسلح را کشتند وبه نزدیکی سالن رفتند وپنچره وشیشه داشتند دیدن که مردم مثل بید میلرزند- به پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم گفتند اجازه بدهید که ما بت هارانابود- فرمودند خودشان خواهند کرد یک جمله طلائی است غرب خوب فهمیده است که تاانجا ممکن  است باید ارا بدست مردم داد اسلام هم دراوائل همین طوربود پیامبر اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم دستور میدادند ومردم عمل میکردند ولی باید کنترول کرد اثراش بیشتر است ولی درمکه همه میترسیدند- که بت ها چشم زخم بزنند چون عقل انها دست شیوخ بود وعقل شیوخ دردست ابوسفیان بود انهم شیطان بسیار خطرناکی بود انه اهل طائف متخصصین انها پی به اعجازهابردند- بت هارا شکستند وبیست وهفت نفر نمایند به خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرستاند وپیامبر اکرم صلواته الله علیه یک شب انهارا مهمانی کرد که شاید درعمرخودنخورده بودند- واین بالاترین شان محسوب شد وبی عرضگی کردند که یک نقاش باخود نبردن وبعد بیست وهفت نفر دیگر رفتند-واز پیامبر اکرم صلواته الله علیه  واله والسلم دونفر خواستند که بفرستند که به انها اسلام را یادبدهد- که زیر نظر خود باشند به احتمال زیاد علی علیه السلام یکی از انها بوده است زمانی ابوبکر به حکومت رسید وشخصی به طائف فرستاد انها قبول نکردند ونفردو به طائف راه نداند- ونفرسوم راهم به طائف راه نداند وفقط نفر چهارم رفت وگفت علی علیه السلام پذیرفته است- یک ایها مد که پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله السلم- تو تیرنینداختی-من انداختم درمعنای مقدار مخفی است میگیویند معنا مستتر است یعنی تو تیر به قلب انها نزدی من به قلب انها زدم بقول امام صادق علی السلام بیشترایات  به معنای به دیوار میگویند تا درب بشوند پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دراین مورد که مسئله نداریدراصحاب است که ممکن است –کاربت باشد یا سحری درکار باشد ان چندنفری که نیامدند گفتند ما ز شیوخ هستیم واسلام به ما دراینده سخت نیاز دارد- روایتی نقل کردن  که جناب اقای عمر فرموده است یامن باید مانند اقای ابوبکر جانشین- انتخاب کنم ویا مانند رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم کسی را انتخاب نکنم- این جمله مال اقای عمر نیست ما اقای معاویه است اعراب به شجاعت خیلی بها میداند واگر کسی دروغگو بود انراخصلت زنانه میدانستند ومیگفتندبازنان   نشست وبر خاست کن ولی در تنگناها  کمی دروغ اضافه میکردند ولی سیاست مداران دروغ میگفتند چون از ابهت انها کاسته نمیشدچون شیخ بودند-اقای عمر جمله اخر که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فمودند ئبا ضل شروع میشود بروید گم شوید هرکار که خواستید بکنید  رای من بهتراز رای شما است- فقط ضل را نگفتند مابقیه را گفتند

موافقین ۰ مخالفین ۰

اقای اسرائیل- شما با اراده الهی تیرانداختی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقای اسرائیل- شما با قدرت واراده الهی تیر انداختی-!!

موافقین ۰ مخالفین ۰

دین زردشت- !!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در صدر اسلام – اعراب حجاز به ایرانیان- مجوسی میگفتند- بحثی از زردتشتی نیست- ودرست هم است زیرا حضرت مجوس نام مبارک ایشان درقران امده است ولی نام حضرت زردتشت علیه السلام نیامده است- ونشان بر عظمت ایشان است-  که نام ایشان  در منطقه خوداش مگوس است – یعنی فردی  دانشمند وصاحب کتاب ویا ایرانیان وان منطقه را زندیق میگفتند- که دراصل زندیک است یعنی خواننده کتاب زند  واین کتاب متعلق به حضرت مجوس است- حضرت مجوس براساس گفته تصور میکنم- امام صادق علیه السلام پیروان خود را چنانچه مانند بت پرستان مشرک شوند لعنت کرده –است- که تمام انبیا  صلواته الله علیهم اجمعین چنین کرده اند ودرقران چنین مطلبی راهم  دارا است- لا مجوسیان را  پس از اسلام موردلعنت قرار میدادند ولی مجوسیانیئکه برای درک حقیقت به مدینه میرفتند کسی حق بیان چنین مطالبی رانداشت وگرنه مورد خشم امام صادق علیه السلام قرار میگرفت- زردتشتیان دراواخر دوره ساسانی  بنا برگفته استادمرحوم دکتر شهیدی رحمت الله علیه دررقابت با مسیحیان که درحال تسخیر  عراق وبدنبال ان نفوذ درایران میکردند- دین زردتشی را انتخاب کردند که از مسحیت زیاد وام گرفته است وپس از حضرت علی علیه السلام درباره  حضرت زردتشت سلام الله علیه سئوال شد- ان عظمت صلواته الله علیه  واله والسلم – فرمودند که راست میگویند و  ایشان صاحب یک شتر طلائی بوده است وهمین نام برای ایشان ماند- درحقیقت نام ایشان زرد تشتر یعنی شتر  بعد بنام زرد تشت بصورت خلاصه تری درامد- فرمودند که ایشان یک کتاب دارای هزار پوست گاو بوده است وروستا به روستا میرفته است ولی طرفدارنداشته است وسرانجام به نزد پادشاهی میرود-که مشخص نیست پاشاه کدام سرزمین ولی  شایع بر یک پادشاه هخامنشی است- که انزمان  پدر میتوانست بادختر خود ازدواج کند ومادر با پسر خود وبرادر باخواهر خود وچون میخواستند غریبه وارد فامیل نشود ازدواج خواهر وبرادر رایج بود که کمی از ان هم- دردین بهائیت وجود دارد- وان پادشاه به حضرت زردتشت  فرمودند دیگران ان قانون ملغی شده است وپادشاهی ایشان رادعوتکرد وگفت اگر این قانون ملغی نکنی من به توایمان میاورم- وگرنه شماراخواهم کشت وکتاب ات را اتش میزنم وچنین کرد واندکی ازان کتاب مریدان ایشان ضبط کرده بودند ولی مریدان بسیارخوبی ماندحنیف ان حضرت داشت- لذا مجوسیان خودرا زردتشتی معرفی میکردند

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

شعار زدکی اقای بایدن-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امریکا تا امروز فقط نوزده درصد را مردم واکسینه کرده است- و وضع واکسینه را خط قرمز خود معین کرده است- و اقای بایدن یک زمان بیست روزه را برای – واکسینه کردن مردم  اعلام کرده است  تصور میکنم ایشان هم مانند اقای ترامپ وارد شعار شده است-    وعده ای ادعا میکنند-امریکا رهبری واکسینه کردن مردم جهان را باید بعهده بگیرد—درحالیکه تا امروز اسرائیل جلو بوده است- امریکا بنظر میرسد ترس دارد که واکسن انها درکشورهای مختلف- در حد استاندارد- عمل نکند ویا مسائل ناشناخته ایجاد کند-  اخیرا بیان میشود با بازی دادن حوثی ها در صلح منطقه حملات خودرا افزایش داده است

موافقین ۰ مخالفین ۰

الر عب-11

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-  غلبه با  الرعب- رعب – یعنی ترس شدید-  در قران فرموده است ماا سلام-را- با-ترس شدید غلبه میدهیم تکام ایات قرانی کلی وعمومی نیست  یعنی جایگاه خاص قضا .قدری دارد- مشییت خاصی دارد که انرا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مشخص میکند- بیشاز ظاهر نمیتوان انرا درک کرد ودستوردادند زیاد درانها تعمق کنید که به مرض دیوانگی میرسید یعنی به نتایج غلط میرسید- در زندگانی انسان گاهی انسان تصور میکند ضربه خورده است ولی بعدا متوجه میشود بنفع ایشان تمام شد وگاهی برعکس است سخت ناراحت میشود ولی بعدا به یک درک  شگفت انگیز میرسد- که عرفا همین را میخواهند درد از تو درمان زتو است—بعضی ایات قران برعکس ان است- قالوا سلاما افرادی کهتورا دعت مجادله میکنند ومنطقی وشعوری نداراند ازانها احوال پرسی-کن – قانون بنظر حقیر این است- -  انهارا رها کن- انسان هائیکه  درک وشعور انسانیت دارند-  از هرنوع فرقه ای که باشند- باانها روش مسالمت امیز داشته باش – تا الی حین تاز مان مرگ انان حتی رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام عبدالله بن ابی  را یهودی منافق  را تا حدی خشن را تحمل میکرد- اما خداوند منان کسانی که- نیمه وحشی هستند خون خوار هستند اهل کشتن  ضربه زدن هستند- بهاینها فرموده است من الرعب نشان خواهم داددرتمام چنگ ها مومنین با کفار  حربی وچنگی خداوندمنان رعب نشان داده است وخواهد  رعب نشان بدهد وفرموده است این هنر شما نیست  واین هنر من است- درجنگ بدر نشان داد ابوسفیان یهودی بود .وگرنه  تسلیم میشد یهودی از  رعب نمیترسیدند ومیگفتند دست خداوند منان برروی کن بسته است- چند سال  خداوند منان برای یهودیان بخاط ر گناهان خشکسالی  شد وگندم پیدا نمیشد پیش پیامبزی زفتند وگفتند برای ما چاره ای  بی اندیش – ایشان فرمود  خداوندمنان میفرماید به فلان معبد بیایی وتوبه کنید وبرای توبه حطه بگوئید حطه زمان پایز که برگها ریخته میشوند میگویند یعنی گناهان مار مانند برگهای پائیزی بریز درب معبد کوتاه بود باید خم میشدند- اقایان یهودی میفرمایند ما سجده نداریم درعبادات  رکوع داریم- ولی قران میفرماید خوابی که حضرت یوسف علیه السلام دید- خورشید وماه ویازده ستاره براو سجده کردن که حاکی پیدر ومادر ویازده برادر بود- وباز زمانی که پید ومادر ویازده برادر درمصر برتخت نشستندایشان سجده کرد- ولی میبینم  درنماز مدعای ندبه کنار دیوار ندبه رکوع نمیکنند- یهودیان دوزانو وارد معبد شدند که سر خم نکنند چونپیغمبر زاده هستند وانبیا بایداز انها اطاعت کنند وبه جای حطه چیزی دیگر گفتند که معنای ان این است- که گندم بریز- لجالت تا چقدر تاحدی اعراب از یهود پیروی کردن- حتی خداوند کوه را  بالای سرانهابرد- حندید گفتند خداوند دارد شعده بازی میکند- ابوسفیان اعجاز ورعب در جنگ بدر دید ولی به هیچ گرفت—جنگ های بعدی  باز این امر اتفاق افتاد  بجز جنگ احد  که این بار مسلمان مغرور شدن واز دین به سمت باطل رفتند البته خداوند منان باطل محکم کوبیده است و هشدار داده است ولی  با اسانهای شریف- حتی فرموده است  به انها ثروت زیادی  خواهم داد  که درصد رانها مسیحیت- است به دو علت یکی  بامردم مهربانی میکنند به خصوص مسلمانان- ودیگری به دین اهمیت میدهند- ولی درقیامت اگر کوتاهی کرده باشند ویا تعصب جاهلی بکاربرده باشند – اهل جهنم خواهند بود- خوبان انها که تقصیر ندارند مانند حوری وغلمان برای مسلمانان- ناب دربهشت خدمت گذاری میکننند- درحالیکه شاه و امروز وهابیت از افراد زیردست خود که انسانهای شریف هستند رعب میگرفتند- شاه دستور داده بود از  راه پیمائی – فیلم تهیه کنند  وشاغلین ادارات  را  شناسائی کنند ومعطول کنند واصناف  مغازه انها  تعطیل کنند- دانشجویان را از دانشگاه اخراج کنند ودیگران اگر خواستن د استخدام شوند وکاری را ایجاد کنند ممانعت کنند ملت خود را برعب ترساند ولی چون این رعب الهی نبود تاثیری نگذاشت ولی شواهد نشان میدهد ساطمانی اطلاعاتی وغیرع بشدت از مردم ترسیده بودند  ومیخواستند خودرا کنار بکشند

موافقین ۰ مخالفین ۰

علت انقلاب ایران-!!

بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقایان در غرب  مانند کانال یک—خوب حقایق را میشناسند ولی تحریف میکنند مانند جناببان سقیفه بنی ساعده که شاه دردهات  هنوز یاران زیادی داشت- این تحریفات جنایات عظیمی است- که خداوندمنان افراد- مانندیهود عنود مسخره میکند ثروت انچنانی که به انها بدهد برکت ندارد- قدرت وثروت محبوبیت نمی اورد بلکه همیشه مورد نفرت مردم خواهند بود- برای انکه ایشان ودیگران حقایق تاریخی  را گم نکنند شاید ایشان هم نمیداند- من حقایق را  بیان میکنم- اگر مطلب دراوائل زیادنزدیک به موضوع نیست تحمل داشته  باشند – ویتنام که مستعمره فرانسه بود- وفرانویان بیشتر  در ویتنام جنوبی سرمایه گذاری کرده بودند- درپایتخت انجا سایگون وپس از چنگ تمام بیکاران خود را به ویتنام  فرستاند حتی قصابی ونانوائی   ومعلی وغیره وویتنامی ها بیکار کردندوگفتند شمادرجنگل بلد هستید که شکم خودرا پر کنید ویک سری تحقیقات درجنگل کردند که انها از موادچنگلی استفاه کنند ومداوم از مرز چین جاسوس به چین میفرستاندند که درمنطقه براندزای کنند وخودرا به ویتنام متصل کنند وچینی ها درکمونیست کردن ویتنام وبراندازی فعالیت میکردند وکم کم بلوک کمونیست به کمک ویتنا م امد وفرانسه شکست سختئ خورد- ولی جنب وارد نبرد نشد و شبه جزیره به دوقسمت تقسیم شد- فرانسویات تشخیص دادند انها هم بزودی انقلابی میشوند چپاول  راد رست مانند ایران شروع کردند- دانشجویان  ویتنام  جنوبی گفتند ما ازادی خواهئهستیم وشما باید کشور ما رامانند ویتنام شمالی اباد کنید کمونیست هزینه سنگنینی در ویتنام شمالی کردند- فرانسه قادر نبود و چین به سرعت درحال رشد بود وامکان جاسوسی از چین غیر ممکن شده بود—امریکا  که متوجه پیشرفت نظامی چین بودند .میابیست  مداوم جاسوسی کنند وچین را   تجزیه کنند- امریکائی وارد معرکه شدند وتاحدی ارتش را تعلیم دادند و شوروع کردند مرز ویتنام شمالی کوبیدن  درست مانند کار صدام با ما  واز رادیوی هانئی سخت نارحت بودند وسعی میکند ویتنام کمونیست شود-ویتنام شمالی  درک کرد امریکا میخواهد یک جنگ تمام عیار ایجاد کند –هشدار داد امریکائی گفتند اگر ویتنام صد کلیمتر عقب بنشنید مسئله حل میشود  ویتنام صد کیلومتر عقب نشست- ومداوم طرفدران ویتنام شمالی   بازطداشت میکردند وشکنجه میکردند وپارازیت برروی موج رادیوشمالی  انداختند ومداوم میگفتند  شمالی میخواهد براندازی کند  همین تکاتیک راهم درایران عمل کردند که صلا هیچ کس بفکر براندازی نبود- بدنبال  اصلاح بودند- جناب اقای کند ی به سایگون رفت با یک خانم سیاست مدار معروف صحبت کرد= ان خانم فرمودند ریس جمهور های فرانسه ومافیای فرانسه مداوم چپاول کرده است یک ارتش ضعیفدرست کرده است و بیکاری  غوغا میکند   وسی درصد جوانان معتاد هستند وتنها درکابره  سرمایه گذاری زیادی دشده است  ازصد چهارده کشور  رقاصه به سایگون می اید درحاکیه شمالی سدها ساخته است وبنده ساخته وصنعتی شده وکشاورزی رشد کرده است وارتش بسیارقوی دارد- به جناب اقای کندی خیلی برخورد به امریکا امد احمق- به جا ی انکه- حداقل از ریس جموهرهای فرانسه ومافیای فرانسه یک گله بکند- تاحدی سولیوان درایران کرد کرد فایدهای نداشت وانها گفتند کارایران تمام است  بایدچپاول کرد- وگفت مشکل از داخل است وحکرانان چپاول کردند درحالیکه چپاول انها نسبت بهفرانسه ناچجیز بوده است-  ویک شاهکار کرد گفت نمونه ایران- شاه بیشتر ثروت ایران را درغرب سرمایه گذاری کرده است- نفت اراگران کردیم بیست درصد درایران هزینه شده است ومابیقه به هزارفامیل به داده است- در درحقیقت به هزاران فامیل داده است به سرهنگ هرکدام صدمیلون تومان دادند که گفتند درخارج سصرمایه گذاری کنند حلا نزدما امده است که وام بگیرد به اسم ملت انهم را به هزران فامیل دهد واندکی خرج خواهد کرد  وتوسط مالیاتاز مردم پول مار پس خواهد داد- این حرف یک فرد عادینبود حرف ریس جمهور امریکا بود  درکتاب ساواک گفته است سازمانهای مخفی اطلاعاتی که نه تای ان انگلیس ها میچرخاندند وکی هم ساواک که درحقیقت امریکا بود که بعد به اسرائیل داد وخودنظارت میکرد—چرا برای انکه جاسوسان اسرائیلی با پاسپورت ایران به کشورهایدعرب منطقه بوند ومخالفین خودرا ترور کنند وبه روسیه وجاهی دیگربروند وجاسوسی کنند این ها دستور داشتند که چا بی اندازند که شاه همه پول را هزینه وحتی یک دلار پس انداز نمیکند ودیگر انتظار بهبودی بیشتری نداشته باشید ومردم قبلا پذیرفته بودند هرچه  نهضت ازادی میگفتند دولت بیلان بدهد  توچه ای نکردند- چون کندی سرکاربود سازمان ملل متحد بادانشجویان درخارج بودند وبه سازماملل متحد رفتندمقداری از اسرار ها  داد- وبه سویس رفتند ومسئول بانک ه سویس گفتندشاه دراینجا سیزده  حساب دارد ما نمی داینم چقدرپول شخصی است وچقدر پول ملت است واگر سازمان ملل متحد وضع را روشن کند ما سهم ملت به یک دولت مستق خواهیم داد-مردم فهمدیند گران شدن بنزین وبریق وغیره برای پرداخت وام امریکا است اعتصابات شروع شد- مداوم طنز درست میکردند  مثلا نصف سود بانک ردرایران هزینه- گروه های مختلف ارقامی بدست اوردند کمتریت سیزده میلیارلد دلاربود بیشترین بیست وهفت میلیا رد دلاربود ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰