بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دانشجوی دانشگاه شیراز بودم از یک استاد  امریکا رفته- پرسیدم ایا سکولار محض درامریکا است- فرمودند زیاد- گفتم کتابهای  بیانگر واستدلا ل کننده دارند فرمودند مفصل- من دردانشگاه لندن بودم- دنبال این کتب بودم-  غروب بود تقریاب نیم ساعل به غروب دانشگاه بصورت عمده  تعطیل بود ازیک خانمی  داشت از کلاس بیرون می امد واستادبود پرسیدم بهترین کتاب سکولارمحض کدام است- فرمودند سکولار محض چهار جمله است یادم امد دردانشگاه این چهار جمله یادما داده بودند- فقط حس مهم است هرچه به حس نیاید شناخت ندارد وشناخت اش غیر علمی است- هرجه به حس در ایرد قابل تکرار نباشد   فقط بتوان از ان کاربرد گرفت مهم است وگرنه بی ارزش است-شناخت در ازمایشگاه حسی رخ میدهد باعقلی درمحدوده حس وچهارچوب ان خارج نشود وهرفومرل فقط در تجربه حسی انهام بکرات وتکرار  رخ دهد وانهم خیال ما است واقعیت قابل درک درماده نیست فقط صفاتی شناخته میشود- که نسبی است تاحدی میتوان گفت اعتباری است تغیرات همیشه خواهدبود- ارزش هم فرد رای خود وهم برای گروه وهم برای جامعغه میتواند تعین کند انهم اعتباری است میتواند تغیر کند- بااین جملات اکثیریت کتب دینی یهود ومسیحیت باطل میشود- یک استاد ایرانی که درمذهب درامریکاتخصص گرفته بود تنها برنامه ایشان درصدای امریکا دارای ارزش بود بیان کردند تنها از انجیل هشت صفحه ا چهار انهم از جانب اسلام قابل قبول است ومتاسفانه برنامه ایشان کنسل وتعطیل شد- حضرت علامه ایت الله العظمی  سیدمحمد حسین طبا طبائی  طبائی  چه درشناخت علم حدیث وچهدرشناخت د درک عقلانی   بهاندازه ایشان فرد کمتر دیده شده است مطالعات دارد- میفرماید  اگر خیاطی بدون علم خیاطی  یک لباس بدوزد یا این لباس تنگ است ولاغراست که باعث اذیت میشود ویا بسیار گشاد است باز باعث اذیت میشود ویا  جای استین –پاچه شلوار است= تحریف قبلی یا بعضی حدیث را قبول-نکردند ودومی بعضی حدیث ها جعلی است وبعضی ریشه اسلامی است ولی بدلخواه تغیر دادند- ایشان درحدیث ی دیه است  لباس مانند ایدولوژی- دارای استراتژی  است- باید مانندپوست بدن باشد نه لاغر است ونه گشاد ه است ونه غیرعقلانی است- دیشب درسایت- توحید متعلق به وهابیت فرمودند اخیرا اقای بشر اسد وحکومت اش علی الهی  شدند- یعنی ایرانی ها علی الهی هستند- وسوریه هم حکومت- اش  علی  الهی شده است یک دلیل که به امامت علی علیه السلام وائمه دیگر معتقد هستند- سئوال من از ایشان این است که- خلفا ایا رسول هستند یا نبی هستند ویا امام هستندویامحدث هستند کدام هستند- یک بحث امروز درسایت  ولایت حضرت استادایت الله دکتر رستمی  رحمت الله علیه- بیان کردند که حضرت موسی علیه السلام بدستور خداوندمنان شاگرد حضرت خضر  علیه السلام شدند- حضرت خضر علیه السلام سه درس داد که کل  عملکرد حضرت موسی علیه السلام بر این سه درس است بیشتر نیست- بعدفرمودند حالاازمن جداشد- اول طبق علم الهی که داری  ضرر را از مومنین بردار یاکم کن- دوم قتل هم مطابق علم الهی  باشد وهم اجازه الهی داشته باشد- کشتن درفقه شیعه اجازه  مجتهد میخواهد ویا مجتهد بایدبگوید چه کسی میتوان کشت اما خیر رساندن عقل هم کفایت میکند- ادامه دارد