بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جناب دکتر سعید قاضی پور- یکی از چهرهای درخشان است که خداوندمنان به ایشان استعداد عجیبی داده است که چهار رشته دکتری گرفت است منجله بصورت ماکتبه ای ان لاین از دانشگاه اکسفورد دکتری درمدیریت گرفته ورشته اولیه ایشان پزشکی  از دانشگا شیراز است واکنون  دانشجوی دکتری  درعلوم قران وحدیث است- ازجمله کتاب ایشان کتاب هجرت است باروش بسیارعالمانه تحقیق شده است –و-کتاب دیگر ایشان- بنام – مجمع الرسائل ازمایشی  کمک اموزشی  وخودازمائی  احکام فقهی است- جلد اول ان درباره تقلید است که از دوازده مرجع عظیم الشان  که-در صدران  احکام رهبرمعزز ومکرم وعظیم الشان ایران میباشد کتاب بذدو بخش تقسیم میشود- اول تست ودوم پاسخنامه- من جواب درست بیان میکنم—اولین شخصیت رهبر معززومکرم وعظیم الشان است—ایاتقلید صرفا یک مسئله عقلی است یا ادله شرعی  نیز دارد ادله شرعی به معنای که  شرط شرعی دارد یاندارد-پ- هردو میباشد-2- عمل به احتیاط بهتر است یاتقلید-عمل به احتیاط یعنی فرد مرحعی برای تقلید انتخاب نمی کند ولی نظر اکثیریت علمارا درنظر میگیرد-که- مطابق احکام الهی باشد البته کاری سخت است-پ- تقلید-3- متابعت  از نه مجتهد در تشخیص موضوع—واجب نیست-4- ایا کسی که در اموختن احکام دینی مورد نیاز  خود کوتاهی  میکند گناهکار  است—پ-اگر نیاموختن احکام- به ترک واجب  (منجر شود)یا ارتکاب حرام بیانجامد- گناهکار  است-5- درمسائلی که مجتهد اعلم فتوا ندارد رجوع به –  مجتهدی که دران مساله احتیاط نکرده است –و-فتای صریح دارد—پ-با رعایت ترتیب العلم فالاعلم اشکال ندارد- یعنی بهترین فرد را باید انتخاب کند—6- درصحت تقلید از مجتهد جامع الشرایط تصدی مرجعیت یا- داشتن رساله عملیه-د منظور این است که از مرجعیکه تقلید میکنن درمقام ودرتدی مرحعیت باشد ویا رسال عملیه نوشته اشد-پ- شرد نیست یعنی  ایندو که قبلا ذکر شدشرط نیستند  عالم باشند کافی است—7- فتوای مجنهد متجزی برای خوداش(حجت است ) مجتهد متجزی مجتهدی است که تعداد ی از احکام وتکالیف را خوداش به نتجه و درک ودادن فتوا رسیده است-پ- حجت است – یعنی بای خوداش حجت است—در تقلید از مجتهد جامع الشرایط-پ-شرط نیست که مجتهد اهل کشور مکلف باشد- -و- شرط نیست که ساکن درمحل سکونت(فرد) باشد-9- باید از مجتهدی تقلید نمود-پ-که پرهیزگاری او به حدی رسیده  باشد که از روی عمد مرتکب گناه نشود-10- اطلاع از اوضاع زمان ومکان از شرایط اجتهاد است-پ- ممکن است این شرط دربعضی از مسائل دخیل باشد