بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است منطقه مادرید از دستورجدید  داده شد درمناطقی که درگیری کورنا بسیاربالا است درخانه بمانند- این موعظه زمانی  توسط قاضی دولت- برخلاف دستورطرح  قبلی دولت-داده شد که- که میبایستکلوب های شبانه وتوقف سیگار کشیدن درملا عام- وهمچنین زمانی کهرکورد بالای 8100 مورد بدست امد- دولت مادرید اخیرا به این نتجه رسیده است -نسل سوم کورنا عفونت خودرا اغاز کرده است-لذا در روز جمعه دستور جدید این بوده است که اهالی ساکن که بشدت درگیرکورنا هستند از خانه خارج نشوند وهم چنین توصیه شده است- که جلسات فامیلی  بشدن محدود شودمدیریت مشخص کرد-برخلاف دستورعمل های  بسیار سخت گذشته نیست-میخانه ها ورستوران ها ها اندکی درمقایسه باجای های دیگر  در رابطه با پخش کردن کورنا بهتربود-مطابق معاون بهداشت منطقه ای اقای انتنیوزاپاتارو بامراجعه به دوبخش –یوسرا- و-والکاس که بالاترینمیزان عفونت ازراه تماسی- -درمنطقه مادرید- داشتند وجائیکه هزاران نفرتست تصادفی –پی-ار-سی- ازانهاگرفته شده است که هیچگونه نشانه مرض رانداشتند-ازجماعت مردم خیابانی انجام گرفته شده است-هم چنین این دو بخشتوسط ماواره شهرداری های فیونلابارادا و- پارلاموستولس—و- لگان اس امار ثبت شده نشان دهنده میزان بسیار زیاد موارد وجود ویروس کورنا است  که دربین  مردم منطقه وجود دارد- درگزارشات موردی شیوع جهانی ویروس کورنا- درروز سه شنبه-توسط مدیریت منطقه ای افشا شد