بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای نیکول پاشین نیان- نخست وزیر محترم ارمنستان دردومصاحبه با بی بی سی و الجزیره- بیانات  مهمی را بیان کرده است- که قابل ملاحظه است – اولا ایشان خبرنگاربوده است- ودرثانی مدتی سفیر  ارمنستان در اذربایجان بوده است- به نظر ایشان منطقه خاور  میانه به سمت دمکراسی میرود- ودیکاتوری رانمی پذیرد وبه بالانس وتعادل شرق وغرب دیگر ایمان ندارد- ازهرکشوری مایل است مستقلانه استفاده کند- منطقه بیشتر باید بفکر همدیگر باشند- که حکومت  قبلی ارمنستان چنین نبود-تمایل به ترکیه داشت وغرب- وتاحدی دیکاتوربود- ایشانمیگوید درزمانی که حکومت شوروی تغیر کرد هم مردم ارمنستان حاضربقبول  قره باغ شدن وهم مردم قره باغ مایل بودن- که با ارمنستان باشند وهم مردم اذربایجان علاقمندبودند که قره باغ باارمنستان باشد- ولی حکوت اذرباجان لشکر کشید وقره باغ راگرفت ویکحکومت پلیسی کرد وانها محدودکرد ومیخواستمردم ارمنی را به ارمنستان بفرسد وبه نیازهای انهاتوجه نکرد- وجنگ شروع شد وبلافاصله اذربایجان موشک به سمت مراکز اتمی مافرستاد- اینامرباعث شد که مابه سمت روسیه برویم تا امنیت ما تضمین شود-مامرز  برای اذربایجان ازاد گذاشتیم وانها مرز را روی مابستند-دراینمدت بیست وپنج سال-هیچ کس از نژاد ترک حاضرنشد که به اذربایجان برود- زیرا دمکراسی در نزد ما بیشتربود واصلا درقانون اساسی ما برابری انسان ها است که اگردرحکومت قبلی کامل اجرا نمیشد ولی مصمم هستیم که انراجرا کنیم واین امرخوشایند اذربایجان وبعضی کشورها نیست-ماکمکم از ترکیه دور شدیم بهایران زدیک شدیم وبهتریت توجه ما درمنطقه به ایران استوامریکا چندباربه هشدار داده است وحتی تهدیدبه تحریم کرده است وما این منطقه راقبول نکردیم-خبرنگار میگوید  که شایع است شما بخاطر عدم  کنترول  کورنا کهبدترین وضع رادرمنطقه دارید این جنگ شروع کردید ایشانمیگوید ما مثل همه غافل گیرشدیموشذت ان درکشورما بالا بود ودیر ما به ماسک وفاصله توجه کردیم-ماهمیشهاماده گفتمان برای صلحبودیم ودیگران توجه ای نمی کردن-  بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای نیکول پاشین نیان- نخست وزیر محترم ارمنستان دردومصاحبه با بی بی سی و الجزیره- بیانات  مهمی را بیان کرده است- که قابل ملاحظه است – اولا ایشان خبرنگاربوده است- ودرثانی مدتی سفیر  ارمنستان در اذربایجان بوده است- به نظر ایشان منطقه خاور  میانه به سمت دمکراسی میرود- ودیکاتوری رانمی پذیرد وبه بالانس وتعادل شرق وغرب دیگر ایمان ندارد- ازهرکشوری مایل است مستقلانه استفاده کند- منطقه بیشتر باید بفکر همدیگر باشند- که حکومت  قبلی ارمنستان چنین نبود-تمایل به ترکیه داشت وغرب- وتاحدی دیکاتوربود- ایشانمیگوید درزمانی که حکومت شوروی تغیر کرد هم مردم ارمنستان حاضربقبول  قره باغ شدن وهم مردم قره باغ مایل بودن- که با ارمنستان باشند وهم مردم اذربایجان علاقمندبودند که قره باغ باارمنستان باشد- ولی حکوت اذرباجان لشکر کشید وقره باغ راگرفت ویکحکومت پلیسی کرد وانها محدودکرد ومیخواستمردم ارمنی را به ارمنستان بفرسد وبه نیازهای انهاتوجه نکرد- وجنگ شروع شد وبلافاصله اذربایجان موشک به سمت مراکز اتمی مافرستاد- اینامرباعث شد که مابه سمت روسیه برویم تا امنیت ما تضمین شود-مامرز  برای اذربایجان ازاد گذاشتیم وانها مرز را روی مابستند-دراینمدت بیست وپنج سال-هیچ کس از نژاد ترک حاضرنشد که به اذربایجان برود- زیرا دمکراسی در نزد ما بیشتربود واصلا درقانون اساسی ما برابری انسان ها است که اگردرحکومت قبلی کامل اجرا نمیشد ولی مصمم هستیم که انراجرا کنیم واین امرخوشایند اذربایجان وبعضی کشورها نیست-ماکمکم از ترکیه دور شدیم بهایران زدیک شدیم وبهتریت توجه ما درمنطقه به ایران استوامریکا چندباربه هشدار داده است وحتی تهدیدبه تحریم کرده است وما این منطقه راقبول نکردیم-خبرنگار میگوید  که شایع است شما بخاطر عدم  کنترول  کورنا کهبدترین وضع رادرمنطقه دارید این جنگ شروع کردید ایشانمیگوید ما مثل همه غافل گیرشدیموشذت ان درکشورما بالا بود ودیر ما به ماسک وفاصله توجه کردیم-ماهمیشهاماده گفتمان برای صلحبودیم ودیگران توجه ای نمی کردن-  بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای نیکول پاشین نیان- نخست وزیر محترم ارمنستان دردومصاحبه با بی بی سی و الجزیره- بیانات  مهمی را بیان کرده است- که قابل ملاحظه است – اولا ایشان خبرنگاربوده است- ودرثانی مدتی سفیر  ارمنستان در اذربایجان بوده است- به نظر ایشان منطقه خاور  میانه به سمت دمکراسی میرود- ودیکاتوری رانمی پذیرد وبه بالانس وتعادل شرق وغرب دیگر ایمان ندارد- ازهرکشوری مایل است مستقلانه استفاده کند- منطقه بیشتر باید بفکر همدیگر باشند- که حکومت  قبلی ارمنستان چنین نبود-تمایل به ترکیه داشت وغرب- وتاحدی دیکاتوربود- ایشانمیگوید درزمانی که حکومت شوروی تغیر کرد هم مردم ارمنستان حاضربقبول  قره باغ شدن وهم مردم قره باغ مایل بودن- که با ارمنستان باشند وهم مردم اذربایجان علاقمندبودند که قره باغ باارمنستان باشد- ولی حکوت اذرباجان لشکر کشید وقره باغ راگرفت ویکحکومت پلیسی کرد وانها محدودکرد ومیخواستمردم ارمنی را به ارمنستان بفرسد وبه نیازهای انهاتوجه نکرد- وجنگ شروع شد وبلافاصله اذربایجان موشک به سمت مراکز اتمی مافرستاد- اینامرباعث شد که مابه سمت روسیه برویم تا امنیت ما تضمین شود-مامرز  برای اذربایجان ازاد گذاشتیم وانها مرز را روی مابستند-دراینمدت بیست وپنج سال-هیچ کس از نژاد ترک حاضرنشد که به اذربایجان برود- زیرا دمکراسی در نزد ما بیشتربود واصلا درقانون اساسی ما برابری انسان ها است که اگردرحکومت قبلی کامل اجرا نمیشد ولی مصمم هستیم که انراجرا کنیم واین امرخوشایند اذربایجان وبعضی کشورها نیست-ماکمکم از ترکیه دور شدیم بهایران زدیک شدیم وبهتریت توجه ما درمنطقه به ایران استوامریکا چندباربه هشدار داده است وحتی تهدیدبه تحریم کرده است وما این منطقه راقبول نکردیم-خبرنگار میگوید  که شایع است شما بخاطر عدم  کنترول  کورنا کهبدترین وضع رادرمنطقه دارید این جنگ شروع کردید ایشانمیگوید ما مثل همه غافل گیرشدیموشذت ان درکشورما بالا بود ودیر ما به ماسک وفاصله توجه کردیم-ماهمیشهاماده گفتمان برای صلحبودیم ودیگران توجه ای نمی کردن-