سم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امام صادق علیه السلام ورحمت الله علیه- فرمودند هارون الرشید علیه العنت الله- ازجمیع گناهان حداقل یکباررا انجام میدهد مثل این که است امریکا میخواهدپیرویاز  ان لنعتی شودپس بسم الله وماهم یاعلی خواهیم گفتبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امام صادق علیه السلام ورحمت الله علیه- فرمودند هارون الرشید علیه العنت الله- ازجمیع گناهان حداقل یکباررا انجام میدهد مثل این که است امریکا میخواهدپیرویاز  ان لنعتی شودپس بسم الله وماهم یاعلی خواهیم گفت