بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در کتاب شریف اصول کافی- رحمت الله علیه- د ربخش  کتاب الحجته باب های مختلف دارد- چرا اهلبیت صلوات الله علیه واله والسلم  باید به رهبری وامامت برسد اتفاقا امامت مقام بالاتری از خلافت است خلافت سیاسی  است حاکم میشودمیتواند امام  نباشد وکس ی دیگر امام باشد- وجالبت است دردحدیث اماما است یعنی یکنفر باید درکل مسلمانان درحالیکه دراهل سنت هر روستا میتواند امام داشته باشد--پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم صفات علی علیه السلام خصوصا ودوازده امام  رحمت الله علیه واله واجمعین عموما  بیانکرده است که کسی تصورنکند پارتی بازی بوده است—برید عجلی گوید – ازامام باقر علیه السلام- راجع بقول خدا عزو جل ۶۱ سوره۴ – و اطاعت کنید خدارا واطاعت کنید پیغمبررا-و- و- والیان امر- پرسیدم- جواب حضرت – این این بود- که به ایه 4 سوره –55 – مگر انان که را از کتاب اسمانی بهرای بایشان دادهاند نمی بینی که به بت وطغیانگر-گروند- ودرباره کافرین گویند این گروه از مومنان هدایت  یافتهترند یعنی اینمردم درباره پیشوایان گمراه ورهبران بدوزخ میگویند—انها ازال محمد  صلواته الله علیه واله  محمد والسم هدایت یافته ترند –ایشان همان کسانی هستند-که خدا لعنتشان-کند- هرگز یاروری برای اونخواهی یافت---- ما هستیم ان مردمی که خدا  قصد کرده است انها  احبار واخبار یهودی بر  امامان پاک صلواته الله علیه والسلام برتری دادند ویهودیان را  برتراز ائمه اطهار صلواته الله  علیهم اجمعین دانستند وتا امروز همچنان ان عقاید دارند چون خداوندمنان تا امروز هدایت انهارا تعطیل کرده است تازمانی که برگردند- بصورت اجمال امام باقر  علیه السلام میفرمایدما ان مردمی هستیم- که ان سری مردم بهماحسد میبرند-برای منسب اما م خدا بما داده و بهیچ کس دیگر نداده است----و جهنم برای ایشان اتش افروخته است  و کافی است-برای کسانیکه ایه های مارا انکار کردهاند—حمران بن اعین- گوید- از امام صادق عیه السلام پرسیدم- قول خداوند عز وجل- را همانا ال ابراهیمصلواته الله علیه واله والسلم   را کتاب داد یم- فرمودند- مقصود نبوت است- وگفتم حکمت چیست- فرمودند- فهمیدن وقضاوت ست وگفتم و- به انها ملک بزرگ دادیم-فرمودند اطاعت کردن است- برید عجلی همین مطلب راازامام باقر علیه السلام پرسیده است یک نکته عرض کنمکهانها بقدری درحسادت ومقام پرستی دنیا دوستی هستند-درک نمیکند هرنعمتی خداوندمنان بخ پیامبران گذشته داده است درحدی بی نهایت به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم داده است وحسادت میکند  بنابر قول  مفسر  حسن حضرت ایت الله محسن قرائتی رحمت الله علیه میفرمایند خداوندمنان نسل حضرت زهرا علیها السلام کوثری میگوید یعنی درتمام ابعاد بینهایت مخصوصادرمورد  چهارده معصوم علیهم اسلام الله  علیهم اجمعین- امام میفرماید  هرکه اطاعت انها کند اطاعت خداکرده است وهرکهنافرمانی کند نافرمانی خدا کرده است این است ملک بزرگ- باز ابوحمزه از امام  باقر علیه السلام میپرسد قربانت گردم که ایه میگوید- از چه از یک دیگر میپرسند-ازخبر بزرگی میپرسند امام تفسیراش  اختصاصا به ایشان میگوید این ایه درباره علی علیه السلام است که انحضرت علیه السلام میفرمود خدا ایه ای بزرگتر ازمن ندارد ونیست- وخدا را خبری  بزرگترازمن ندارد ونیست- ادامه دارد اگر واقعا اقای ابوبکر وعمر وعثمان وعلی علیه السلام مرتب افضلیت داشتند وپیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم میدانست ونگفته است پسبرخلاف رای خداوندمنان عمل کرده است وامامان هم معصوم نیستد وحقایقرا قلب کردنددرحالیکه این چنین نیست ومقام شامخ انها برکسی پوشیده نیست واین تهمت بر پیامبراکرم صلواته اله علیه ناروا است-ادامه دارد