عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

مقاله روسیه در سازمان ملل متحد

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم-مقاله روسیه در سازمان ملل متحد- سازمان های تروریستی  همچناب بر ایدولوژی خودپافشاری میکنند وحمایتهای مالی  ومادی برای انجام دادن فعالیتهای خودرا دریافت میکنند- وجنگجویان انهاقادر هستندکه ماروای کشورهای خود ودر سراسر منطقه مسافرت کنند—1-فعایتهای  سازمانهای تروریستی درخاور میانه-فعایتهای فشرده در سوریه وعراق-که دربرگیرنده فعالیتهای تروریستی  داعش اسلامی وجبهت الفتح- که همان جبهت النصرت سابق تا جولای 2016 بوده است ودیگرگروه های تروریستی که همچنان تهدید محسوب میشوندباهمکاری احتمالی  سازمانهای امنیتی بسیارمهم در منطقهای مختلف جهانی (منجمله فرانسه ورشکسته)-قدرت وظرفیت جنگندگی وابرو  وحیثیت داعش  بطور چشمیگیری رو به کاهش است- که درنتجه ازدیاد  اثرات وتدارکات جامعه بینالمللیبرای مبارزه وجنگدین با تروریسم درخاور میانه-ودر ضمن – دربرگیرننده- سرزمینهائی که قبلا دراختیارکنترول داعش بوده است- ازاد شده اند- رهبران این گرو ه ها-مجبور شدند که پرداخت ماهانه جنگجویان را کم کنند- واغازشروع- بکار دراختیار گرفتن سازمانهای اجتماعی وفرهنگی ودولتی که درقبضه انان بود- که انهاقبلااین توانائی را  به داعش میدادکه خودرا بعنوان یکدولت نیم بند غیر واقعی باایدولوژی مستقل خارج ازعرف جامعه- معرفی کند-درفضا وزمینه موقعیت-از بین رفتن محبوبیت وحمایت مردمی برای داعش – یک ریزش وافت قابل-ملاجظه ای قابل ذکر است- که تعداد افرادی که در عراق سوریه-عمل میکردن- بادرنظر گرفتن هم تعدادمجروحین وهم فراریان- وهم چنین ریزش گروه هائی که از خارج به انها می پیوندد در رتبه  ارسال نیرو به انها-

موافقین ۰ مخالفین ۰

تعجب از بی عقلی انسان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-گاه –گاه -ای انسانی واقع ازخوداش ودیگران تعجب میکند-که چرا عقلانی ومنصفانه واخلاقی متعالی عمل نکرده است-درحالیکه سود در باحکمت بودن است چه در دنیا وچه دراخرت-علما میفرمیاند- انسان هرجیزی را که بخرد- درحقیقت مقداری ضرر کرده است یعنی فرض کنید مقداری داروخرید این دارو درحقیقت قیمتاش کمتراز ان پولی است که برای او پرداخت شده است زیرا صاحب داروعلاوه برقیمت تمام شده بهره هم گرفته است- یعنی مقداری از قیمت دارو متعلق است به بهره فرد علاوه براجرته ها وکالاها غیره وخداوند منان این بهره را پذیرفته است- ولی خودخداوند تمام برای غیر خوداش است-هیچ اجرت ویا بهره ای نمیخواهد درمعامله  فرد همه سودرا میبرد-بحث ان  مفصل است- حال خداوندمنان میفماید تا حدی از من تقلید کنید- حضرت ابن عباس رحمت الله علیه- قریب به مضمون حسابدار حضرت علی علیه السلام درفروش خرما بوده است سیصدهزار درهم خرمای باغ حضرت علی علیه السلام فروخته شد روزبعد  حضرت ابن عباس ر حمت الله علیه اسلام دیدحضرت علی علیه السلام-وارد بازار شد پشت سر حضرتعلی علیه السلام حرکت که ببیند حضرتعلی علیه السلام چه چیزی میخرد بعدا خوداش برای ایشان بخرد- حضرتپیش یک یهودی رفت ونه درهم قرض گرفت ورفت خرماخرید- ایشان خیلی تعجب کرد وبه حضرت فرمود شمادیروز مقدار سیصدهزار درهم پول داشتید؟؟ حتما ولو مقداری کم خرمابرای خودبرداشتید-!! امام علی  علیه السلام فرمودند درست است ولی قبلا من همه رانذر کرده بودم- بهترین تمدن گذشته ایرانحتی امریکائی به ان موافقت دارند- سلجوقیان هتستد که ترکان عثمانی  شاخه ای از انها هستند ببنید فرق از کجاتا کجا است این سرزمین نشان شده الهی است- زیرا ملحد وکافر وشیعه وسنی وگبر وغیره همه مساوی بودندتنها زمانی است شیعه ارج وقرب داشته است اگروزیری یکنفرا به دستور میکشتند وزیر به صاحب دم میدادند که شرعا هرطور خواست عمل کنند درپیشرف همه جانبه دنیا شرق به گرد انها نمیرسید-ولی عظمت دین شیعه همین جا است که انههم سرانجام به انحراف جنگها وغیره کشیده شدند-دران زمان دریک دهکده یک شیعه بایک سنی باغی را باهم تهیه کردن- برسرتقسیم منافع- اختلاف پیدا شد فرد سنی گفت از امویان تا حال  حکم عثمان سنت است- فرد شیعهگفت من بر اساس حکم حضرت علی علیه السلام میخواهم عمل کنم-قاضی نامه ای به عبا سیان ن.وشت وجریان جویا شد وپرسیده بود اول حکم کدام است ودرثانی ای حدیث علی علیه السلام صحیحی است ویانیست- جواب امد که حدیث حضرت علی علیه السلام صحیح است ولی تابهحال سنت حکم عثمان است وبر ان اساس عمل کنید؟؟!!- قاضی نامه هارابرای دربار فرستاد وجویای جواب شد درباره جمع علماکرد واز قاضی القضات جواب مسئله درخواست- قاضی القضات گفتند- کهجواب همان حکم حضرت علی علیه السلام است عثمان کسی نیست که درمقابل حضرت علی هلیه السلام عرضه اندامکند واگربکند اهل جهنم است- دربارحکم کردازاین پس براساس حکم حضرت علی علیه السلام عمل شود- عباسیان متوجه شدند وسخت نسبت به این حکم خشمگین شدند ودرمقابل خوارم شاهیان ابهانها کمک نکردند وسلجوقیان انهارا مسخره کردند که شما هنوز در اول راه تمدن هستید-خداوندمنان  خوارزم شاهیان را که اوباش ترین حکومت درجهان بود برروی کار اورد- نه تنها پولی به عباسیاننمیدادند بلکه ازانها پول میگرفتند ومداوم انهاراتهدید میکردند تمام شهرهای ایران که برج وبارو داشتند نمایندگان انهارا به شهر راه نمیدادند-بلرای انکه بشدت طماع بودند-محمد خوارزم شاه کاخ اش یک سالون بسیاربزرگ-داشت که نصف بیشتران یک تخت بزرگ- قرارداشتمحمد شاه برروی این تخت دراز میکشید ویک تاج چند کیلوئی مرصع بر سر داشت که در دو طرف دو میله که به یک نیم دایرهاهنی وصله بودیکی راست ویکی چپ واین نیم دایره ها برروی دوش قرارمیگرفت وباتاج به دیوار تکیه میداد ودونفر درسمت چپ وراست مواظب ایشان بودند افراد میامدند وهمینکه سرایشان خسته میشد میبایست افراد بروند واندونفر تاج رابلند میکردند یعنی مردم بایازمانی نزد ایشان باشند که تاج بر سراقا باشد- خواهر ی ویا عمه ای داشت خاتون نام نصف مملکت درتیول ایشان بود حال دراسلام تاج انسان عمامه است کهمردان باید داشته باشند ودرقیامت همهمردان عمامه دارند وبه اندازه شایستگی این عمامه هامانندخورشیدمیدرخشند انجا مرصع بودن وطبقاتی بودن اشکالی ندارد زیرا براساس شایستگی است ودراینجهان بیادتاحدی همسان باشند در ظاهراختلاف درلباس وضعیت ظاهری  زیادنباشد- اینمحمد شاه بهخاطر ثروت تجار مغولیان انهارا کشت وپس ان ادعاکردشمشمیرداشتند ومیخواستند منرا بکشند درخالیکه فروش شمشیراز چین ویمن وجای دیگرکارعادی بود- خاتونبهاوگفتن یک اسیاببانی است که بیچاره است وبیشاز این مالیات نمیدهد ایشان به تنهائی نزدان اسیاب بان رفت وجدال را شروع کرد خرت ارابفروش وغیره وجدال بالا گرفت وایشان سکته کردنوشتندهمان زمان درقلمروی خوارزم شاهیان بیست روز سیل فراوان امد-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نامه روسیه به سازمان ملل متحد-!!

بسم الله الرحمن الرحیم—پوست کلفت هابخوانند-نامه ای ازجناب اقای – وسیلی نبنزیا-نماینده دائمی روسیه فدرالی به سازمان ملل متحد –به شورای امنیت- -راه شناخت حذف تروریسم بین المللی –من افتخار دارم که در داخل پاکت نامه یک کپی از یک مدرک تحلیلی باعنوان-یکی نظریه طراز وسنجیده –وجامع درباره اینده تهدیدات تروریستی-وجود دارد-که تدراک شده است برای برای  جمع سران سرویس های خاص- اژانس های امنیتی- وسازمانهای –قانون گذار و نظامی – به مندرج پائین نگاه کنید- بسیار خوش وقت خواهم شد –که چناچه شما انراتکثیر نموده با مندارجات ان بعنوان یک مدرک برای مجمع عمومی  در تحت بایگانی عامل- 109واز طرف شورای امنیت اقدام کنید- اقدام قابل ملاحظه درحال انجام گرفتن است-توسط جامعه بین المللی برای مبارزه با تروریسیم- درهرحال برنامه ریزی ها درحال توسعه وپیشرفت است-تاثیرات ناخوش ایندمنطقه تحت تاثیرنیرو های نظامی وسیاسیکه ایجاد عدم تعادل میکنند واستحکام کشورهارا درمنطقه به زیر میشکند- که تمام کشورهای مرفع وثروتمندمانند –هم هستند برخلاف این وضعیت عمومی که شاهد بر حوادث مشخص هستند-تروریسیمبعنوان یک تهدیدبرای علاقمندی به شرف وعزت واقتدار خودرابرای هرکشور دراین جهانمیباشند-(نگارنده کشورهای روز ی دزدان دریائی بودند وگا وباز مار خور هل من مزید میزدند نه سوادی نهعلمی نه فهمی وشعوری ونه مذهب درستی –شرق انقلابیمتمدن  به  انهارا ادب یاد وباز به نظر میرسد به ارتجاع وجاهلیت خویش باز گشتند وبداند روزگارانهارا ادب خواهد کرد)-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

تفسیر قران-!!

بسمالله الرحمن الرحیم-حضرت سمیه علیهادختر خیاط بیشترمعروف است تا دختر خباب-کنیزی حبشی است-که صفات بزرگان دارد- مانندازادمنشی-خردمند-پاکدامن-خوش قلب ودیگر صفات- با شخصی بنان حضرت یاسر که برای پیدا کردن برادراش به مکه بودبه ناچار به قبیله بنی مخزوم متوسل شد وریس قبیله- ایشان را پذیرفت-میتوان گفت که این امریک فرقان- بود ولی بحث صوفیان که بدون شناخت منابع اسلامی دقیق شم والهام فرقان تفسیر قران رابهفرد میاوزد غلط محض است ودرست مانند بالتفسیر رای است- عقل کسی انقدرنیرومند نیست که بدون منابع دقیق –الهامات وتفکرات منطقی دقیقی بدست اورد-درکلمه تفسیراستادمعزز حضرت ایت اللهالعظمی مرحوم جنب ااقی سید محمد حسین طباطبائی رحمت الله علیه-میفرمایند—تفسیربه معنای بیان معانی ایات قران کریم-وکشف مقاصد ومدالیل-مدلل کردن انست یعنی اثبات کردن است-که براساس ایه دیگرقران ایاتنا - نشانه های خداوندمنان-یزکیهم ویعلمکم الکتاب وحکمت را تبین کند-بعنوان مثال تاعظمت قران درک شوددر زبان انگلیسی برای تفسیرکتابهای مذهبی – یک لغت دارند انهم –اگزجیزز- یعی مطال را باتمام الفاظ اش وتعاریف اش خوانده شود- بایداکسپرس  نشان دادند احساسات واندیشه ها- و- اینترپریتر باروش درک کردن وبیشتر توضیح دادن تابه استدلال برسد—و –الوسیدشن-توضیح روشن دادند وکلمه نشان دادن ایاتنا- وتزکیه  وحکمت وجودندارد- باید لغت اضافه کرد—ابوجهل به جناب یاسررحمتاااله علیه وزناش حضرت سمیه سلام الله علیهاوفرزنداش حضرت عماره صلواته اللهعلیه-گفت درمقابل شکنجه های داعشی- سه راه دارید-1- ناسزاگوئی به حضرت محمد صلواته الله علیه- یابیزاری  وتبری جستن از او-یا بازگشتبه لات وعزی  با زمانند رفتار داعشی است عجیب حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم-خونسرد وحاضر درمیدان با قلت نفراتیکه کاری ازدستشان برنمیامد-درحالیکه تامعادل قدرت پاسخگونباشد نمی توان کاری ک رد به انزوا  بایدرفت-حضرت عماربه حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم-گفت- ای رسول خدا-شکنجه مادرم بدست کفار از حد گذشته است- حضرن محمد صلواته اللهعلیه والله والسلم-به افرمود—ای ابایقظان-صبر کن- وروه اسمان کرد وفرمودند-"": خداوندا!!هیچکدام از خاندان یاسر رادرعذاب واتش خود مسوزان-

موافقین ۰ مخالفین ۰

داستان یک جاسوس اهل کشور چک-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- شخصی است بنام اقای اشیل-مک پرسون متعلق به کشور چکسلواکی –مقاله نوشته است-چک  درحقیقت جکسلواکی یک شیطان ساده بود- ایشان جزو سازما ن جاسوسی- چکسلواکی بوده است ولی به معنای جاسوسکه ماتصور میکنیم نیست- کاراو دادن اطلاعات مفید برای مثلابی بی سی است گه کشور چکسلواکی چقدر پیشرفت کرده است- درحقیقت یک وابسته فرهنگی میتوان گفت- شخصی درانگلستان بوده است که تبلیغات کشور چکسلواکی راپنبه میکرده است- ولی سازمان جاسوی شرق ایشان راتشخیص نمیدادند کیست تصور میکردندیک فرد انگلیسی است ولی درحقیقت این مرد اخرین فرد سیاسی کشور چک بوده استکه درانگلستان بوده است وکشور کمونیستی شده است- اسم انگلیسی ایشان –ایمیل سوکوپ است که دردانشگاه گلاسکو استاد بوده است-که نام اصلی ایشان اقای جان ماساریک- بوده است وتا سال1948 بعنان منشی سفارت بوده است – ایشان بافردی بنام اقای یارک است-قراربوده است نقش تفسیر کننده را داشته باشد وبه ایشان کمک میکرده است- ایشان از بی بی سی کمک میخواهند که درترجمه وصدا گذاری  به نحوی که  لهجه انگلیسی برای بیشتر کشورهای اروپائی قابل فهم باشد که لهجه میتل اروپائی احتمالا میتل همام میدل است یعنی وسط بیشتر شبیه لهجه انگلیسی میان اروپا باشد- بی بی سی اشتباه میکند انها به بیبی سی گلاسکو معرفی میکند وبی بی سی گلاسکو انهارابه دانشگا ه گلاسکو معرفی میکند ودانشگاه گلسکو ایشان به اقای سکواوپ معرفی میکند- ایشان میگوید سیاست چگسلواکی – یک سیات مردم فریب عالی بایک بروکراسی شیطانی است-که اننتجه رفتن ه یک سرنوشت نامعلوم که سرانجام یک راه سخت وازاردهند را جلوپای افراد میگذارد- ودرسخنرانی خود  رژیم چگسلواکی یک حکومت مزاحم دهند وپراز اضطراب معرفی میکند وتفسیر اقای پارک را همه اش را دروغ بیان میکند ومیفرماید شمافقط درباره ورزش فیلم بسازید وایشان به زبان انگلیسی میانه مسلط بوده است انرا دکلمه کند- این دونفر برمیگردند- وجریان را میگویند وحکومت می پذیرد ومتوجه میشود که انفرد کیست وبه اینها چیزی زیاد نمیگوید-ایشات بصورت مختصر بانام اوران چگسلواکی دردو به سه مدال طلا وژیمناسیتک وفوتبال وغیره صحبت میکند دریک مصاحبههم شرکت کنند ولی همه انها جزو دفترسیاه بود زیرا دربهارپراکت شرکت داشتند-حال مانند یک برده-کار میکردند وحق صحبت کردن نداشتند- فیلم تهیه میشود وانها به لندن باز میگردند وهوا مه الود بوده است بایدسه ساعت درفرودگاه باشند دو ماشین اسکودا لیمزونی وارد فرودگاه میشوند وایشاتتجرمه راکه بهانگلیسی امده شده بود ومیباست ان جناب بخواند به اقای یارک میدهد واقای یارک باانها به سفارت میروند- ایشان به سفارت میرود ومتوجه میشود فیلم بعداز انکه بی بی سی  قبول کرد یک دختر خانم اهل چکسلواکی که انگلیسی اومانندماشین سخنگو است هیچگونه احساسی -ندارد  باید بخواند ان دختر میگوید ان اقای کی بود من گفتم فقط میدانم در گلاسگو است- فمدیم دروغ منرا فهمید ورفت ومن زنگ زدم به اقای- ایمیل سکوپ که من یک کار فوری باشمادارم- ایشان پذیرفت وبعداز ظهر بهمن وقت داد نزدیکی بعداز ظهر شنیدم خودرا ابالکن به زمن پرتاب کرده است وفورا بهانجا رفتم ومردم دورجسدجمع بدن وبهمن گفتند فرد یایشان رابامهارت هل داد وکاربدنی کردم وبلافاصله بهمنزل باز گشتم واسباب موردنیاز برداشتم وباماشین به سرعت از مرز دور شدم وچهل سال نیامدم ولی گاهی بارادیو روم درباره چکسلواکی صحبت کردم ودرسال1976 به چک باز کشتم من متیوانم خاطراه انمرد رافراموش کنم ولی رنجی که ملت من کشیدهرگز نمی توانم فراموش کنم

موافقین ۰ مخالفین ۰

اخبار پراگ-!!


بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است-دولت چک قراردادحفاری از معدن لیتیم با استرالیارا لغو کرددرحالیکه سال گذشته قرارداد امضا شده است اصطلاح (ممراندوم-=اماده برای امضا) معنی نمیدهد-!!-که اجازه میدادندیک کمپانی استرالیائی حق برداشت عظیمیاز ذخیره لیتیمکه یک عنصر اساسی-درباطری های الکتریکی است-وزیر صنعت ومعدن-اقای توماس هانتر-درپنجشنبه گفته است-اوبه شرکت-تجارتی  اروپائی فلزات-اطلاع داده است- واو خاطر نشان کرده است –معامله بدون اعتبار است-اقای  هانتر ازنخس وزیراقای اندرج بابیزدرخواست کرده بوده است –یکراه ای بیابد که این ممنرادوم؟؟که با اطلاع ایشان امضا شده استدر سال گذشته دارای قانون حقوق نبوده است الله العلم؟؟!!-خبر دیگر ترافیک کامیون وماشین – وقطار اغلب انهابه موقع به شهر لیبانسکای  خواهند رسیددر روز سه مارچ شنبه-تقریبا نزدیک ساعت چهارونیم-این بعلت حمایت کردن به بخش ضعیف شده پل که اضافه شده است وبا اندازه گیری مهندسی = تکنیکالی =که انجام گرفته است-خط ترنبین شهر لیبن -و –هولاسوویسدربازگشت از همان خط معمول باز میگرددشرکت حمل ونقلعمومی پراک-ترنهادر روی پل تغیراتی خواهند داشتزیرادو قطار دران واحدنمیتواند راه همدیگرا قطع کنند- این چه تدبیر است؟؟ اینده چه میشود درست استیک پل قدیمی است ولی بایدانراخراب کرد ویک پل با شرایط وامکان ونیار جامعه بیست سال اینده ساخت

موافقین ۰ مخالفین ۰

سربریدن حیوانات به سبک اسلامی یک اعجاز است

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقایان درغرب دلسوزی میکنند- که حیوانات بابرق بکشندکه رنج کمتری بکشنددرحالیکه دراشتباه هستند البته خوداقایان تحقیقات جالبی کردند ولی چون نمی خواهند  اسلام عزیزرا بپذیرنند این ادعاهای مضحک را میکنند نحو سربریدن حیوانات دراسلام وکشتن حیوانات توسط وحوش یک معجزه است- نقطه ای که تعین کردند یک معجزه است خاصیت اول ان یک عصب ازانجا عبور میکند کهبه مغز میرسد وزمانی کهدرحال بریدن است مغز یک مواد- ضد درد ترشح میکند واین مواد  میکروب ها از داخل غدد به بیرون پوست وازنجا داخل خون میشودوودر زیر سطحی به بیرون پوست میفرستد وبعضی میکروب هارامیکشد وبعضی میکروب ها کارشان رامختل میکند سپس خون جهنده بیرون اید درنتجه میکروب های زیادی همراه ان بیرون میاینددرحالیکه بابرق کشتن این اتفاق نمیافتد ودرثانی خفه میشود شیردرگرفتن حیوانات اول عصب پای حیوان راگاز میگیرد که سرعت اش کم شود وضربه نزندودرست همان جا که اسلام دستور میدهد گاز میگیرد هم حیوان رگ وریدای ا ن پاره میشود وهم خفه میشود وهم ان ترشح رخ میدهد- اما گوشت کم خوردن به نفع انسان است نه بنفع حیوان درضمن ممکن است حیوان کم باشد وبایدبه همه برسد ودرضمن قیمت دام همیشه بالا است اگربه اندازه بخورد خوب است بههمه گوشت میرسد ودام برای تولید مشگل ندارد واگر زیادخورد بعضی از مواددربدن اش ماند اگر اصلا بدن از ان استفاده نکند به ان تبذیر گفته میشود یعنی دور ریخته است واین گناه محسوب میشود که کارشیطان است- واگر فقط برا ی لذت باشد انهم سودی نداشته باشد انهم اسراف است انهم کارشیطان است

موافقین ۰ مخالفین ۰

تفسیر قران جلالین-!!


بسم الله ارحمن الرحیم-تفسیرقران  الجلالین- نظریات شخصی است موضوع مهم اول –هرکس حق دارد براساس دانش متقن که پیدا کرده است- قران را تفسیر کند- ولی حق ندارد بگوید- این تفسیر  مبنای قانونی هم میتواند داشته باشد-مگر درجمع علما وشخصت های حقوقی حکومتی- بااین صفت خاص شناخته شده باشد- ساده کردن وروان کردن- بسیار جالب است ولی مسلما بعضی  خصوصیات مهم را ازدست میدهد وشناخت را محدود میکند وباید درمقدمه بخوبی این امر روشن شود- تفسیرادبی  ومعنهای دقیق کلمات بسیارمهم است وقابل توجه است وخودپایه درک وفهم است- انهم به شرطی تمام جزئیات وفوت وفن ها و ریزه کاری ها بخوبی مشخص شود ودرارتباط منطقی وسیستماتیک- معنارا تبین کند وچون در درک اساسی نقشدارد انهم باید کارشناسان خبره نظر دهند تفسیرهائی که توسط حدیث منبای تفسیرانها میباشد معروف تفسیر بالمثور باز درست بودن حدیث  ودرک دقیق حدیث مطرح است- یک اشکال مهم این است که ماتصور کنیم چون زمان بوجودامدن یک تفسیر بسیار به زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نزدیک است پس بسیارمعتبر تر استدرحالیکه درطول زمان  نادرست بودن بسیاراز احادیث کشف شد وقدرت درک عقلانی وعلوم تجربی  یقینی تربدست امد امروزه وهابیت ادعا میکند فقط 65 حدیث درست وجود دارد که البته مضحک است- شناخت حدیث درست کاری اسان نیست  کمک همگی مسلمانانرامی طلبد که فقط باقلب سلیم وعقلی بارور شده به کنکاش بپردازند- ویک دلیل مهم دیگر این است همین تفسیر جلالین باهفت تفسیر نخستین مغایرت ماهوی واساسی دارد مانند تفسیر طبری-خیلی جالب است که فرمودند این یک تفسیر ادبی است درباره قوانین ویا شریعت وتفسیر قران با قران نیست- چگونه ممکن است یک کسی قران را بخواند که مثلا یک رمان میخواند در رمان خواندن هم مقصودان نیست که نکات ادبی یادبگیرد بلکه میخاهد از داستان چیزی بفهمد وقران برای درک اصول دین وفروع دین است-میفرماید-این تفسیر دربر گیرنده چند عدد کم از عناصر دیگراست شاید کمتر اهمیت داشته باشند؟؟!!-مضاف بران –پرداختن به انتقال توصیفات  حدیث وبیان حدیث دربارهایات قرانی است-2-تهیه لغات مترادف برای لغات مشکل قرانی میباشد- چون لغات هرکشوری حتی  چند معنائی است مشکل دراینجا است ممکن است چند معنا درست از اب درایدبرای درک معنای دقیق لغت قرانی – اول باید تفسیربالتفسیریعنی جمع ایاتی که یک موضوعدربر میگیرد تا کمک به معنایدقیق لعت بکند دوم کشف حدیث دقیقی که ان لغت ویامعنای ان ایه را کرده است درتمام ادبیات جهانی این موضوع مطرح است- ولی در زبان عربی  باب های متیوانندمعنای ها مختلف ایجاد کند بارلغات بسیار زیاد است ومیتوانند معنای های حتی متضاد ایجاد کنند حروفرابط معنایهای مختلف دارد درجاهای مختلف لغت وغیره به قول  حضرت علامه ایتالعظمی سیدمحمد حسین طباطبائی  رحمت الله علیه میزان درست درامدن جملات با معنای مختلف لغت وفقالعاده زیاد است که درجهان بی نظیراست واین امر کار را مشکل میکند ولی ایات قران بادرنظر گرفتن این مشکل سعی کردهاست تاحدزیادی این مشکل را برطرف کند .احادیث هم  این سعی کردهاند ولذا  تفاسیرزیادی که مختلف بوده است به همین دلیل طرفدار دارد واز طرفی امت واحده را متشدد کرده است-لذا میبایسا امام معصوم باشد که انجا ایه درزمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مشکل نداشته است ولی بعد به مشکل برخورد کردند این مشکل اساسی رابرطرف کنند-3-درتوضیحات ایات مهارت های  فقهی مذهب شافعی بکار رفته است- همین موضوع اثبات اماممعصوم علیه السلام را میکند تاامام معصمم نباشد این بحث مداوم به تکثر خواهد انجامید وراه برون رفتن از ان وجودنداردمگرهمه نسبت به امام معصوم علیه السلام متفق القول شوند بهترین مثال جندمذهبی وهابیت درعصر حاضراست-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

عرربستان درتضاد با روسیه !!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-روزنامه العربی  سعودی – در مقاله –که روسها درخاور میانه جاه طلبی خودرا دارند به عمل تبدیل میکنند از سخنرانی جناب اقای پوتین در پایگاه هوائی در سوریه درنطقی که دال بر پیروزی- روسها بر دنباله وعوامل غربی بود مثال اورده است-  اسمی از یمن نیاورده است ولی عجیب است باهمکای با اقای دکتر بشار اسد وایران وارد جاه طلبی درلبنان میشود- پس دلیل شکست عربستان وامریکا درلبنان روسیه است ومیفرماید دوسال ونیم درگیرشدن روسیه در سوریه-مشخص است کهمنطقه درکنترول روسیه است وجالب انکه همرائی عکس وزیر دفاع روسیه –سرگی شوئیگو در سوریه مزید بران است-من هم دارم کم کم سیاست یاد میگرم- وروسیه دراینمدت تمرین های لازم- برای تجارت وعریض کردن ژئوپلوتیکال- اقتصاد- وبرپا کردن رو نمای ساختمان سیاسی روسیه برای درک طبعیت وباز گشائی محدودهائیکه قبلا برای روسیه درمنطقه بود- وکم درگیربودن در مسائل خاورمیانه وبسیار مطالب دیگرشرقدرحال تکامل ایدولوژی خوداش است چین از سال اینده بحث برای یک سوسیالیست مدرن را اعلام کرد- اولا ازادی فردی ربطی به ایدولوژی ندارد- حکومت ها تصمیم میگیرنند وبهترین کنترول کنند ه احزاب وحکومت  ازادی فردی است ودوم دادگاه است نمونه ان حکومت عربستان است است درحالی که ادعای  اسلامی دارد از حقوق فردی وازادی فردی خبری نیست-عربستانمیخواهد شکست خودرا درمنطقه به گردن روسیه بی اندازد- واز انطرف در اروپای شرقی  اثار  بحران شروع شده است- شهر پراگ به سه قسمت  قسمت بالای شهر بسیارلوکس  وبا امنیت فوق العاده است فرار مالیاتی  وتخلف مالیاتی شروع شده است ومافیا درحال چنگ انداختن برسیاست هستند وحزب درست کردند ومداوم شعارها یتوخالی پیشرفت میدهند

موافقین ۰ مخالفین ۰

قیامت از دیدیدگاه مسیحی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سبب وجود روز قیامت =معاد- از نظریک دیدگاه یک سایت مسیحی-ما انسان ها به کمک نیازمند هستیم- وکمک های مختلفی به طریق مختلفی به مردم میکنیم—ما کاب های زیادی مینویسیم که به مردم اگاهی وهشداربدهیم- تمام کارهای مهم برای حفظ روح ما است-ما باین کمک ها به شادی روح میرسیم-ما برای کسانی که کمک میکنند  دعا میکنیم  واین عمل خیررا منتشر میکنیم- چونئبهبراردان وخواهران خود علاقمند هستیم- بخصوص به کسانی اطلاعاتی ندارند –خداوندمنان از چنین افرادی شادمان است وانهارا حمایت میکند- واز کارانهاهم حمایت میکند- انسان بایدبدبنال رحمت الهی باشد وازنورانیت الهی بهره مند باشد وروح خودرا به رستگاری  وفائزشدنودرجهت کمال اقدام کند-انجیل ماتیو-میفرماید-و کسی کهیک مقدار اب کم درفنجانبه کسی بدهد- بنام خداوندمنان ویا طبق دستورات خداوندمنان باشد –غفران الهی بر اوباد-من به اومیگویم-اوهرگز پاداش انرااز دست نخواهد اد- قیامت به معنای پایان- این جهان است- انجیل  لاک-در افتاب دراینده علائمی رخ خواهد داد- وهمچنین درماه- وهمچنین درستارگان-اظطراب بروی زمین در تمام مللل رخ میدهد- که گیچ ومنگ هستندونمیدانند دلیلاش کدام استرنج ودرد شدید حسمانی وروحی که تمام شادیرا هاراتلخ میکند وافسردگی شدیدی رابوجود میاورد-صدای وحشتناکی از دریا بگوش می اید وامواج به سمت اسمان پرتاب میشوندقلب های مردمان پراز وحشت ترس میشود-از فهم انچه درحال شدن است- بدن های عبدهای الهی را بشدت تکان میدهد-ما تعداد زیادی – زمین لرزه بسیار کشنده  داشتهایم که بسیاری از انهارا نام برده استودر اینده هم خواهد امد- وماز جریان ات الگوهای بسیارمخرب ابووهائی داشتهایم مانند هوریکانهای مختلف مانندکاترینا- باعث تعاد زیادرا نام برده است-تعدادی زیاد یخ بندان ها که درکالفرنیا وفلوریدا رخ داده است-ما طوفان های نگهانی که باصدای مهیب کهناگهان رخ میدهند وباعث شکستن اشیا میشوند که رو به افزایش ورشد هستند-سیلاب های بسیار روان که به سرعت رخ میدهند-که خیابانها  رامبدل به رودخانه هامیکند شاهدی میگفت سیل ریدو ژانیرو دربرزیل ماند سیل انجیلی روز قیامت است –نیروی جاذبه ستارگان را به داخل منظومه شمسی هل میدهد- که میتواند درمدارد ستاارگان نظومه شمسی ازجمله زمین قراربگیرنند-ستارگان منظومه شمی بعضی از انها درحال ذوب شدن هستند بعضی ها حرارت زمین راناشی از حرارت فضا کهاز خارج وارد میشوند میداند وسرانجام ضد مسیح باید پایان یابد وزمانی خواهد رسید- زمان پیام های پیامبران به انتها میرسد-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰