عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

جریان فولاد اقای ترامپ-!!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جریان اخیر اقای ترامپ-درمورد فولاد- امریکا درامراحل اول هم نیاز به شرکتهای معظم داشت وهم بسیار جاه طلبانه بود تا نشان دهد به دنیا که ابر قدرت است-من جمله کارخانجات اهن وفولاد سازی –بیست وپنج اول سال بسیارخوب فرو ش داشت- ولی کم کم رقبا با ظرفیت کمتر وکارخانجات جدیدتروارد میدان شدن وارد شد که یکصسال طول میکشد تا پول خودرا دربیاورددرامریکامالیات وحشتناک است- تا نود درصد سودمالیات گرفته میشود ولذا امدن حقوق هارا بسیار بالا  بردند تحقیقات راهم بالا بردن- ولی خوب ان زمان به راحتی کشش داشت- وامریکا درجهان رقیبی نداشتولی پیشرفت کشورها بخصوص کپی مجانی  زدن از صنایع امریکا وحتی انهارادریک مقایس بسیارکوچکتر وکارامدتر وارزانتر کم کم کاربرای امریکا مشکل کرد کمانند فلاد سازی سوئد- بروکسل –پرتقال حتی سویس- امروز بسیار وحشتناک تراست-مثلا هند وچین گاهی کالای خودر به قیمت هشتاد درصدتولید میفروشند که ارز بدست اوردن وکارخانه بخرند ومیزان زیادی دولت ها کمک بلاعوض میدهند مثلا هند درساخت نرم افزار ویا قطعات کامپتریر ومخابرات- اشکال دراینجا است که کارخانجات تاحدی میتوانند تغیرات ایجا کنند ودر پیشرفت های زیاد باید انراخراب کنند وازنو بسازنند لذا انگلستان تمام کارخنجات فولد خودراباوجودانکه تحقیقات گسترده دارداز المان میخرد- اگر فشاردولت امریکا بر روی فولاد نبود تمتم کارخانه اوراق میکردند وپولاش رادربانک میگذاشتند وبعدا درجاهای دیگرسرمایه گذاری میکردند مگر کارخانجات بسیار کوچک فولاد ایجاد کنند- فرانسه بای انکه بگوید من هم ابر قدرت هستم دست به چنین کاری زد وبر ق الستوم را ساخت که ضرر داشت وبه زور به ایران فروخت در شمال کناربندرانزلی- یک سه قسمتی ساختند مداوم به ظاهر میگفتند اب دریا خوب تصیفه نمیشود ویک قسمت خراب میشد وانرا تعمیر کردند واین تعمیر منافع سه سال رابه بادمیداد ومیخواستند قیمت برق را زیاد کنند ومردم هیچ اعتمادی  به دولت نداشتند ومداوم سروصدا میکردند- کم کم درامریکا پلا ستیک کشف شد وانها وارد جرگه مافیائی شدنددرانتخاب ریس جمهور شرکت جدی داشتند وهمینطور درانتخاب نمایندگان که بخشی از کارچوپ واهن والیاژ راه تصاحب کند وتاحدیموفق بودن حتی میگفتند تمام اجزا هوا پیمادراینده پلاستیک خواهدبود امریکامجبور شد که اهن ارزان  راوارد کند ولی اهن گران خودرا به زور به دنیا قالب کرد-فکر کرد به نفع اش است تحولات اساسی در اهن درامریکارخ ندادبابوجود امدند چین وهند وغیرهاز یک طرف وانقلاب ایدولوژی- ایران وکشورهای اسلامی  امریکاخطر احساس کرد- نمونه بیاورم- ایتالیاهرسال دوهزار اعتصاب بزرگ داشت فرانسه هف5تصدتا داشت انگلستن چیزی نداشت چون استعمار میکردومردم همصوفی هستند تمام کشورهاکهن که جنگ های زیادی دیدندد دیگرحاضر به خودکشی پول دراوردن ندارند- فقط امریکا است این فرهنگ توسط شرکتهای تبلیغاتی  خاصی است که به انهاپول میدهند وانها مردم را تحریک میکنند که خیره خودر صرف خریدانها بکنند- بقول استادمندر دانشگاه لندن حلقه را ازدهن مار بیرون میاورند وبعدشرح خواهم دادبه چه بلائی این کشور دچار شده است بلای اجتماعی وروانی  پیدا کرده است—ایتالیا بعداز جنگ ده شرکت معظم داشت-که اغلب یهودی  بودند مانندفیات وامریکا ازانهاحمایت میکرد کم کم کمونیست بعلت ضعف های زیاد پیش تاز بودد ومقداری کم امریکا سعی یک سری به کمک به ایتالیا بکند وبعداز انقلاب ایران چون تصور میکند که انقلاب ایران چپ است واز پیشرفت چب خوشحال میشود کم کم به ایتالیا شروع شد وشرکت چند ملیتی بخصو المان درانجا سرمایه گذاری شگرفی انجام دادند وبرا ایتالیا سهمیه قائل شدند ویک اصطلاح انگلسی ها درست کردند که راه ها به روم ختم میشودوحال میگونید راه به روم طوفانی است خداکند سونامی نیاید

موافقین ۰ مخالفین ۰

حقوق بشر امریکائی ؟؟!!

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- اقای ترامپ که دم از حقوق بشر میزند وکسی که سگ نداشته باشد وچگونه با سگ مماشات نکند متوجه حقوق بشر ایشان نمیشوند؟؟ هنوز ایشان باسگ در در صحنه عمومی باسگ ظاهر شده اند وخبرنگاران رفتارایشان با سگ- گزار ش  ندادند—درضمن مقاله بسیار جالب دراسپوتنیک روسی به زبان انگلیسی استنوشته است که مداوم امریکا تسلیحات خوداش را تکامل میبخشد ولی قوانین محدود کردنتسلیحات از ایران وروسیه طلب میکند واقای ترامپ اعلنا- ادعا میکند کهامریکادرارتش حرف اول میزند مداوم انراهم گستراش میدهد ولی دیگران حق چنین کاری راندارند وجنگ سرد که به نغع اقایان تمام شد باز میخواهند تکرار کنند ودیگراطلعاتی از تئو ژئواستراتژیک دنیاندارند- تئو یعنی دین- اقای برژینسکی درافغانساتن ژئو استراتژیکرابهخوبی فهمید  ولی درایران نفهمید خواست علماراتحریک کند وضربه بزند ضربه خورداصولا لهستانی  ها دراین مسائل بسیار درک ضعیفی دارند- روسیه محاصره کردهاست این یعنی حقوق بشر- ایران میخواست محاصره کند باز درک صحیح تئو نداشت ضربه میخورد- اتفاقا قران منبع صحیح تئو ژئو استراتژیک است از منابع جدید که درباره شرایط روز مانوشته ایم بخوبی میتوان- این رشته را سازماندهی دهی کرد

موافقین ۰ مخالفین ۰

ایا خدا سه تا است؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حضرت استاد دکتر رضا محمدی رحمت الله علیه در رادیو معارف میفرمودندغضب خداوندمنان نسبت به انکه خداوندمنان فرزندی گرفته است درست مانند زمان برپا شدن قیامت است-من سری به ینترنت زدم وسئوال کردم دلیل انکه حضرت مسیح علیه السلام خداوند است چیست-؟؟کتاب جالبی نوشته شده است این از تاکتیک های یهود است اول خداوندمنان را درمسیحیت سه تائی میکند وسپس انرا رد میکند درست ماننند داعش که باعث رد شدن اسلام میشود-کتابی به انگلیسی چاپ شده است که رایگان میفرستند-ایاخدا سه تا است؟؟ این جمله غلط است بایاید بگویند ایا خدایان سه تا است؟؟- ما که نمیتوانیم بگویم کتابی داریم که سه کتاب است=- در ثانی تمام ادیان باید بایدمشرک باشند خدا وحضرت جبرائیل علیه السلام- هیچ دینی نگفته است حضرت جبرائیل علیه السلام خدا است ودر ضمن با ید خدارا جمع ببندندبگویند خداها سته تا است- یاخدایان سه تا است- حال میفرماید- شما ممکن است تعجب کنید که خدا سه تا نیست؟؟ عجب مسئله حل شده فرض کرده است- خدا سه تا نیست تعجبی ندارد-برعکس ان تعجب دارد؟؟میفرماید-تثلیت یعنی سه گانه بودندیکی از ستون فقرات اغلب وسیع قبول شده ویکزدکترین مورد احترام وتمجید است که توسط میلیون ها- از کاتولیک پروتستان-ارتدوکس که بهان مداهب ایمان دارند حفظ میشوند؟؟ سالها دینا معتقد بود که زمین مسطح وتابث است- پس فکر شان درست بوده است-؟؟ فرعونیان و نمرودیان بیشتراز یهودیان بودند پس انها  همعقاید انها درست بوده است امروز ملحد وبت پرست زیادهستند پس انها-دکترین نشان درست است-دراوائل مسیحت تعدادانها کم بوده است پس دکترین انها غلط بوده است-میفرماید خدا سه شخص است که تعبیر میکنیم که سه فرد هستند-شخص برای انسان استپدر –فرزند –روح القدس اگر خداوندمنان با حضرت مریم سلام الله علیها ازدواج نکرده باشد حضرت عیسی علیه السلام فرزند نیست واگر اعوذبالله باحضرت مریم سلام الله علیهاازدواجکرده باشد خداوند مرد خاکی نیست که نطفه مادی داشته باشد واگر نطفه راخلق کرده باشد ایشان فرزند محسوب نمیشود عبد است چون نطفه مانند نطفه یکمرد باید باشدکهمانندهمه میشودولی باخصوصیات مبرز و ویژه مسلم بوده است-پس عبد است- میفرماید هم وجودی ( سه تاخدا)میشود یک وجود تنها؟؟بدین نحو همیشه دکترین  تثلیث- تعریف میکنند- خوب بفرمیاد  جمع سه خد این که به حقیقت نزدیکتراست چرا سعی میکند خودرا موحد نشان دهید؟؟ اما لغت تثلیث درهیچ صفحه انجیل موجودنیست- درحالیکه میبابیست باشد اگر نطفه توسط حضرت جبرائیل علیه السلامدربطن حضرت مریم قرار گرفت به چه دلیل پد رایشان خداوندمنان است وچرا پدرایشان حضرت جبرائیل علیه السلام- نیست؟؟ شمانمیتوانید-تعصب داشته باشیدبعنوان یک سنت مذهبی که زمان زیادی را سپری کرده است – اگردرتضاد با متن کتب دینی باشد ایمان شما بایدمستحکم وسنگواره براساسحقایق انجیل تحریف نشده باشد-ایا مطالعه انجیل کمک میکند خدا سه تا است؟؟ شما تحقیق کنیددرکتب ها دینی غیرانجیلی که ریشه مطالب انجیل دران است اساس تثلیث درانها جستجو کنید- ودریابید-کهاین دروغ درانجیل جای تعلیمات درست حضرت مسیح علیه السلامقرر دارد- وکشف کنیدچگونه انجیلتغیر اطلاعات واخبار وایده ها وغیره داده است بخصوص در تعریف از خداوندمنان- وبیاموزیددربارهیک طرح بسیارمشکل  وبسیار خطرناک وترساور که باقسم خوردن برای بشریت فراهم اورده است- درمقاله دیگر یاین کار بعهده اافلاطونیان وکنستانتین پادشاه بت پرست رومی که مسیحی شد ویک انجمن برای نوشتن انجیل فراهم اورد انداختند-

موافقین ۰ مخالفین ۰

مقاله روسیه به سازمان ملل متحد-

بسم الله الرحمن الرحیم- مقاله روسیه به سازمان ملل متحد-بخش –سوم-حملات هوائی روسیه وسوریه به وسیله نیروی هوائی برعیله مواقع وسازمان ها ی مختلف داعش متوقف شد- که سازمان های تروریست های بین المللی ازانها  استفاده وهمکاری میکردند—که حمل ونقل بو سیله-نیروهای سوریه عربی جمهوری خواه درعملیات-تهاجمی ووزمینی هائی  توسعه  پیدا کرده که تحت کنترول نیروهای دولتی بوده است را تسهیل میکرده است حملات تهاجمی وافندی بوسیله نیروهای دولتی باحمایت از طرف نیروهای ائتلاف بیناللمللی  وهم چنین از طرف روسیه وایران-چند شکست های اساسی به داعش وارد شده است- وسرزمین های سوریه دوباره تصاحب از دست گروه ها شده است-جاده های فراربه سمت مناطق مرزهای ترکیه-بعضی بخش  های ان بسته شده است وهم چنین راه های وارد کردن مواد قاچاق- کهبکار میرفت برای حمل مواد سوختنی – ومهمات واسلحه وجابجائی نیروی های تروریست جنگی خارجی –نیز بسته شده است-واز کارافتاده است- این اقدامات باعث کمک شدن قابل ملاحظه درامدگروهای تروریستی گشته است- حملات افندی ضد تروریست هادر سوریه باعث شده است-که تروریست های –جنگجوی خارجی-سعی کنندکه به کشورهای خود باز گردند-این اقدامات باعث شد-که رهبران فعلی داعش این فرصت را پیدا کنندکه نفوذ جغرافیائی خود را بسط دهند- وفعالیت عضو گیری خودر را شدت بخشند-نیرو های جدید امده-کسانی که-داای تجربه عملی –بامین ها ومواد منفجره- متصل با حلقه های خودمختار ومستقل عملیاتی-داعش شدند-واهداف  رهبران خودرا کنار زدند-بااقدامات جنایتکارانه ویا بااهداف بهم زدن ارامش در موقعیتهای کشورهای خود اقدام کردند-با یک سری حملات نظامی – وحملات منظم هوائی –بوسیله روسیه ونیروهای هوائی اتئلاف باعث ان شد که  سازمانهای تروریست بینالمللی اقدام به تغیر تاکتیک های نظامی خود بشوند-ترجیح دادن-که نیرو های جنگی خودرا واسباب های مورد نیاز رادر دشت ها وجاده های هم وار واسفالته متمرکز کردن قرار دهند- ویا درطول خطوط طولانی مایحتاج خودرا قرار دهند -انهارا درعرض بسیار گسترده پخش کردند-نیروها وتجهیزات فقط درشبانه حرکت میکردند-میزان مخفی کاری بسیار زیادبکار گرفته شد-موقعیتهای نیروها بر ای عدم شناسائی بشدت مخفی میکردند-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

مقاله روسیه در سازمان ملل متحد

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم-مقاله روسیه در سازمان ملل متحد- سازمان های تروریستی  همچناب بر ایدولوژی خودپافشاری میکنند وحمایتهای مالی  ومادی برای انجام دادن فعالیتهای خودرا دریافت میکنند- وجنگجویان انهاقادر هستندکه ماروای کشورهای خود ودر سراسر منطقه مسافرت کنند—1-فعایتهای  سازمانهای تروریستی درخاور میانه-فعایتهای فشرده در سوریه وعراق-که دربرگیرنده فعالیتهای تروریستی  داعش اسلامی وجبهت الفتح- که همان جبهت النصرت سابق تا جولای 2016 بوده است ودیگرگروه های تروریستی که همچنان تهدید محسوب میشوندباهمکاری احتمالی  سازمانهای امنیتی بسیارمهم در منطقهای مختلف جهانی (منجمله فرانسه ورشکسته)-قدرت وظرفیت جنگندگی وابرو  وحیثیت داعش  بطور چشمیگیری رو به کاهش است- که درنتجه ازدیاد  اثرات وتدارکات جامعه بینالمللیبرای مبارزه وجنگدین با تروریسم درخاور میانه-ودر ضمن – دربرگیرننده- سرزمینهائی که قبلا دراختیارکنترول داعش بوده است- ازاد شده اند- رهبران این گرو ه ها-مجبور شدند که پرداخت ماهانه جنگجویان را کم کنند- واغازشروع- بکار دراختیار گرفتن سازمانهای اجتماعی وفرهنگی ودولتی که درقبضه انان بود- که انهاقبلااین توانائی را  به داعش میدادکه خودرا بعنوان یکدولت نیم بند غیر واقعی باایدولوژی مستقل خارج ازعرف جامعه- معرفی کند-درفضا وزمینه موقعیت-از بین رفتن محبوبیت وحمایت مردمی برای داعش – یک ریزش وافت قابل-ملاجظه ای قابل ذکر است- که تعداد افرادی که در عراق سوریه-عمل میکردن- بادرنظر گرفتن هم تعدادمجروحین وهم فراریان- وهم چنین ریزش گروه هائی که از خارج به انها می پیوندد در رتبه  ارسال نیرو به انها-

موافقین ۰ مخالفین ۰

تعجب از بی عقلی انسان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-گاه –گاه -ای انسانی واقع ازخوداش ودیگران تعجب میکند-که چرا عقلانی ومنصفانه واخلاقی متعالی عمل نکرده است-درحالیکه سود در باحکمت بودن است چه در دنیا وچه دراخرت-علما میفرمیاند- انسان هرجیزی را که بخرد- درحقیقت مقداری ضرر کرده است یعنی فرض کنید مقداری داروخرید این دارو درحقیقت قیمتاش کمتراز ان پولی است که برای او پرداخت شده است زیرا صاحب داروعلاوه برقیمت تمام شده بهره هم گرفته است- یعنی مقداری از قیمت دارو متعلق است به بهره فرد علاوه براجرته ها وکالاها غیره وخداوند منان این بهره را پذیرفته است- ولی خودخداوند تمام برای غیر خوداش است-هیچ اجرت ویا بهره ای نمیخواهد درمعامله  فرد همه سودرا میبرد-بحث ان  مفصل است- حال خداوندمنان میفماید تا حدی از من تقلید کنید- حضرت ابن عباس رحمت الله علیه- قریب به مضمون حسابدار حضرت علی علیه السلام درفروش خرما بوده است سیصدهزار درهم خرمای باغ حضرت علی علیه السلام فروخته شد روزبعد  حضرت ابن عباس ر حمت الله علیه اسلام دیدحضرت علی علیه السلام-وارد بازار شد پشت سر حضرتعلی علیه السلام حرکت که ببیند حضرتعلی علیه السلام چه چیزی میخرد بعدا خوداش برای ایشان بخرد- حضرتپیش یک یهودی رفت ونه درهم قرض گرفت ورفت خرماخرید- ایشان خیلی تعجب کرد وبه حضرت فرمود شمادیروز مقدار سیصدهزار درهم پول داشتید؟؟ حتما ولو مقداری کم خرمابرای خودبرداشتید-!! امام علی  علیه السلام فرمودند درست است ولی قبلا من همه رانذر کرده بودم- بهترین تمدن گذشته ایرانحتی امریکائی به ان موافقت دارند- سلجوقیان هتستد که ترکان عثمانی  شاخه ای از انها هستند ببنید فرق از کجاتا کجا است این سرزمین نشان شده الهی است- زیرا ملحد وکافر وشیعه وسنی وگبر وغیره همه مساوی بودندتنها زمانی است شیعه ارج وقرب داشته است اگروزیری یکنفرا به دستور میکشتند وزیر به صاحب دم میدادند که شرعا هرطور خواست عمل کنند درپیشرف همه جانبه دنیا شرق به گرد انها نمیرسید-ولی عظمت دین شیعه همین جا است که انههم سرانجام به انحراف جنگها وغیره کشیده شدند-دران زمان دریک دهکده یک شیعه بایک سنی باغی را باهم تهیه کردن- برسرتقسیم منافع- اختلاف پیدا شد فرد سنی گفت از امویان تا حال  حکم عثمان سنت است- فرد شیعهگفت من بر اساس حکم حضرت علی علیه السلام میخواهم عمل کنم-قاضی نامه ای به عبا سیان ن.وشت وجریان جویا شد وپرسیده بود اول حکم کدام است ودرثانی ای حدیث علی علیه السلام صحیحی است ویانیست- جواب امد که حدیث حضرت علی علیه السلام صحیح است ولی تابهحال سنت حکم عثمان است وبر ان اساس عمل کنید؟؟!!- قاضی نامه هارابرای دربار فرستاد وجویای جواب شد درباره جمع علماکرد واز قاضی القضات جواب مسئله درخواست- قاضی القضات گفتند- کهجواب همان حکم حضرت علی علیه السلام است عثمان کسی نیست که درمقابل حضرت علی هلیه السلام عرضه اندامکند واگربکند اهل جهنم است- دربارحکم کردازاین پس براساس حکم حضرت علی علیه السلام عمل شود- عباسیان متوجه شدند وسخت نسبت به این حکم خشمگین شدند ودرمقابل خوارم شاهیان ابهانها کمک نکردند وسلجوقیان انهارا مسخره کردند که شما هنوز در اول راه تمدن هستید-خداوندمنان  خوارزم شاهیان را که اوباش ترین حکومت درجهان بود برروی کار اورد- نه تنها پولی به عباسیاننمیدادند بلکه ازانها پول میگرفتند ومداوم انهاراتهدید میکردند تمام شهرهای ایران که برج وبارو داشتند نمایندگان انهارا به شهر راه نمیدادند-بلرای انکه بشدت طماع بودند-محمد خوارزم شاه کاخ اش یک سالون بسیاربزرگ-داشت که نصف بیشتران یک تخت بزرگ- قرارداشتمحمد شاه برروی این تخت دراز میکشید ویک تاج چند کیلوئی مرصع بر سر داشت که در دو طرف دو میله که به یک نیم دایرهاهنی وصله بودیکی راست ویکی چپ واین نیم دایره ها برروی دوش قرارمیگرفت وباتاج به دیوار تکیه میداد ودونفر درسمت چپ وراست مواظب ایشان بودند افراد میامدند وهمینکه سرایشان خسته میشد میبایست افراد بروند واندونفر تاج رابلند میکردند یعنی مردم بایازمانی نزد ایشان باشند که تاج بر سراقا باشد- خواهر ی ویا عمه ای داشت خاتون نام نصف مملکت درتیول ایشان بود حال دراسلام تاج انسان عمامه است کهمردان باید داشته باشند ودرقیامت همهمردان عمامه دارند وبه اندازه شایستگی این عمامه هامانندخورشیدمیدرخشند انجا مرصع بودن وطبقاتی بودن اشکالی ندارد زیرا براساس شایستگی است ودراینجهان بیادتاحدی همسان باشند در ظاهراختلاف درلباس وضعیت ظاهری  زیادنباشد- اینمحمد شاه بهخاطر ثروت تجار مغولیان انهارا کشت وپس ان ادعاکردشمشمیرداشتند ومیخواستند منرا بکشند درخالیکه فروش شمشیراز چین ویمن وجای دیگرکارعادی بود- خاتونبهاوگفتن یک اسیاببانی است که بیچاره است وبیشاز این مالیات نمیدهد ایشان به تنهائی نزدان اسیاب بان رفت وجدال را شروع کرد خرت ارابفروش وغیره وجدال بالا گرفت وایشان سکته کردنوشتندهمان زمان درقلمروی خوارزم شاهیان بیست روز سیل فراوان امد-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نامه روسیه به سازمان ملل متحد-!!

بسم الله الرحمن الرحیم—پوست کلفت هابخوانند-نامه ای ازجناب اقای – وسیلی نبنزیا-نماینده دائمی روسیه فدرالی به سازمان ملل متحد –به شورای امنیت- -راه شناخت حذف تروریسم بین المللی –من افتخار دارم که در داخل پاکت نامه یک کپی از یک مدرک تحلیلی باعنوان-یکی نظریه طراز وسنجیده –وجامع درباره اینده تهدیدات تروریستی-وجود دارد-که تدراک شده است برای برای  جمع سران سرویس های خاص- اژانس های امنیتی- وسازمانهای –قانون گذار و نظامی – به مندرج پائین نگاه کنید- بسیار خوش وقت خواهم شد –که چناچه شما انراتکثیر نموده با مندارجات ان بعنوان یک مدرک برای مجمع عمومی  در تحت بایگانی عامل- 109واز طرف شورای امنیت اقدام کنید- اقدام قابل ملاحظه درحال انجام گرفتن است-توسط جامعه بین المللی برای مبارزه با تروریسیم- درهرحال برنامه ریزی ها درحال توسعه وپیشرفت است-تاثیرات ناخوش ایندمنطقه تحت تاثیرنیرو های نظامی وسیاسیکه ایجاد عدم تعادل میکنند واستحکام کشورهارا درمنطقه به زیر میشکند- که تمام کشورهای مرفع وثروتمندمانند –هم هستند برخلاف این وضعیت عمومی که شاهد بر حوادث مشخص هستند-تروریسیمبعنوان یک تهدیدبرای علاقمندی به شرف وعزت واقتدار خودرابرای هرکشور دراین جهانمیباشند-(نگارنده کشورهای روز ی دزدان دریائی بودند وگا وباز مار خور هل من مزید میزدند نه سوادی نهعلمی نه فهمی وشعوری ونه مذهب درستی –شرق انقلابیمتمدن  به  انهارا ادب یاد وباز به نظر میرسد به ارتجاع وجاهلیت خویش باز گشتند وبداند روزگارانهارا ادب خواهد کرد)-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

تفسیر قران-!!

بسمالله الرحمن الرحیم-حضرت سمیه علیهادختر خیاط بیشترمعروف است تا دختر خباب-کنیزی حبشی است-که صفات بزرگان دارد- مانندازادمنشی-خردمند-پاکدامن-خوش قلب ودیگر صفات- با شخصی بنان حضرت یاسر که برای پیدا کردن برادراش به مکه بودبه ناچار به قبیله بنی مخزوم متوسل شد وریس قبیله- ایشان را پذیرفت-میتوان گفت که این امریک فرقان- بود ولی بحث صوفیان که بدون شناخت منابع اسلامی دقیق شم والهام فرقان تفسیر قران رابهفرد میاوزد غلط محض است ودرست مانند بالتفسیر رای است- عقل کسی انقدرنیرومند نیست که بدون منابع دقیق –الهامات وتفکرات منطقی دقیقی بدست اورد-درکلمه تفسیراستادمعزز حضرت ایت اللهالعظمی مرحوم جنب ااقی سید محمد حسین طباطبائی رحمت الله علیه-میفرمایند—تفسیربه معنای بیان معانی ایات قران کریم-وکشف مقاصد ومدالیل-مدلل کردن انست یعنی اثبات کردن است-که براساس ایه دیگرقران ایاتنا - نشانه های خداوندمنان-یزکیهم ویعلمکم الکتاب وحکمت را تبین کند-بعنوان مثال تاعظمت قران درک شوددر زبان انگلیسی برای تفسیرکتابهای مذهبی – یک لغت دارند انهم –اگزجیزز- یعی مطال را باتمام الفاظ اش وتعاریف اش خوانده شود- بایداکسپرس  نشان دادند احساسات واندیشه ها- و- اینترپریتر باروش درک کردن وبیشتر توضیح دادن تابه استدلال برسد—و –الوسیدشن-توضیح روشن دادند وکلمه نشان دادن ایاتنا- وتزکیه  وحکمت وجودندارد- باید لغت اضافه کرد—ابوجهل به جناب یاسررحمتاااله علیه وزناش حضرت سمیه سلام الله علیهاوفرزنداش حضرت عماره صلواته اللهعلیه-گفت درمقابل شکنجه های داعشی- سه راه دارید-1- ناسزاگوئی به حضرت محمد صلواته الله علیه- یابیزاری  وتبری جستن از او-یا بازگشتبه لات وعزی  با زمانند رفتار داعشی است عجیب حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم-خونسرد وحاضر درمیدان با قلت نفراتیکه کاری ازدستشان برنمیامد-درحالیکه تامعادل قدرت پاسخگونباشد نمی توان کاری ک رد به انزوا  بایدرفت-حضرت عماربه حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم-گفت- ای رسول خدا-شکنجه مادرم بدست کفار از حد گذشته است- حضرن محمد صلواته اللهعلیه والله والسلم-به افرمود—ای ابایقظان-صبر کن- وروه اسمان کرد وفرمودند-"": خداوندا!!هیچکدام از خاندان یاسر رادرعذاب واتش خود مسوزان-

موافقین ۰ مخالفین ۰

داستان یک جاسوس اهل کشور چک-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- شخصی است بنام اقای اشیل-مک پرسون متعلق به کشور چکسلواکی –مقاله نوشته است-چک  درحقیقت جکسلواکی یک شیطان ساده بود- ایشان جزو سازما ن جاسوسی- چکسلواکی بوده است ولی به معنای جاسوسکه ماتصور میکنیم نیست- کاراو دادن اطلاعات مفید برای مثلابی بی سی است گه کشور چکسلواکی چقدر پیشرفت کرده است- درحقیقت یک وابسته فرهنگی میتوان گفت- شخصی درانگلستان بوده است که تبلیغات کشور چکسلواکی راپنبه میکرده است- ولی سازمان جاسوی شرق ایشان راتشخیص نمیدادند کیست تصور میکردندیک فرد انگلیسی است ولی درحقیقت این مرد اخرین فرد سیاسی کشور چک بوده استکه درانگلستان بوده است وکشور کمونیستی شده است- اسم انگلیسی ایشان –ایمیل سوکوپ است که دردانشگاه گلاسکو استاد بوده است-که نام اصلی ایشان اقای جان ماساریک- بوده است وتا سال1948 بعنان منشی سفارت بوده است – ایشان بافردی بنام اقای یارک است-قراربوده است نقش تفسیر کننده را داشته باشد وبه ایشان کمک میکرده است- ایشان از بی بی سی کمک میخواهند که درترجمه وصدا گذاری  به نحوی که  لهجه انگلیسی برای بیشتر کشورهای اروپائی قابل فهم باشد که لهجه میتل اروپائی احتمالا میتل همام میدل است یعنی وسط بیشتر شبیه لهجه انگلیسی میان اروپا باشد- بی بی سی اشتباه میکند انها به بیبی سی گلاسکو معرفی میکند وبی بی سی گلاسکو انهارابه دانشگا ه گلاسکو معرفی میکند ودانشگاه گلسکو ایشان به اقای سکواوپ معرفی میکند- ایشان میگوید سیاست چگسلواکی – یک سیات مردم فریب عالی بایک بروکراسی شیطانی است-که اننتجه رفتن ه یک سرنوشت نامعلوم که سرانجام یک راه سخت وازاردهند را جلوپای افراد میگذارد- ودرسخنرانی خود  رژیم چگسلواکی یک حکومت مزاحم دهند وپراز اضطراب معرفی میکند وتفسیر اقای پارک را همه اش را دروغ بیان میکند ومیفرماید شمافقط درباره ورزش فیلم بسازید وایشان به زبان انگلیسی میانه مسلط بوده است انرا دکلمه کند- این دونفر برمیگردند- وجریان را میگویند وحکومت می پذیرد ومتوجه میشود که انفرد کیست وبه اینها چیزی زیاد نمیگوید-ایشات بصورت مختصر بانام اوران چگسلواکی دردو به سه مدال طلا وژیمناسیتک وفوتبال وغیره صحبت میکند دریک مصاحبههم شرکت کنند ولی همه انها جزو دفترسیاه بود زیرا دربهارپراکت شرکت داشتند-حال مانند یک برده-کار میکردند وحق صحبت کردن نداشتند- فیلم تهیه میشود وانها به لندن باز میگردند وهوا مه الود بوده است بایدسه ساعت درفرودگاه باشند دو ماشین اسکودا لیمزونی وارد فرودگاه میشوند وایشاتتجرمه راکه بهانگلیسی امده شده بود ومیباست ان جناب بخواند به اقای یارک میدهد واقای یارک باانها به سفارت میروند- ایشان به سفارت میرود ومتوجه میشود فیلم بعداز انکه بی بی سی  قبول کرد یک دختر خانم اهل چکسلواکی که انگلیسی اومانندماشین سخنگو است هیچگونه احساسی -ندارد  باید بخواند ان دختر میگوید ان اقای کی بود من گفتم فقط میدانم در گلاسگو است- فمدیم دروغ منرا فهمید ورفت ومن زنگ زدم به اقای- ایمیل سکوپ که من یک کار فوری باشمادارم- ایشان پذیرفت وبعداز ظهر بهمن وقت داد نزدیکی بعداز ظهر شنیدم خودرا ابالکن به زمن پرتاب کرده است وفورا بهانجا رفتم ومردم دورجسدجمع بدن وبهمن گفتند فرد یایشان رابامهارت هل داد وکاربدنی کردم وبلافاصله بهمنزل باز گشتم واسباب موردنیاز برداشتم وباماشین به سرعت از مرز دور شدم وچهل سال نیامدم ولی گاهی بارادیو روم درباره چکسلواکی صحبت کردم ودرسال1976 به چک باز کشتم من متیوانم خاطراه انمرد رافراموش کنم ولی رنجی که ملت من کشیدهرگز نمی توانم فراموش کنم

موافقین ۰ مخالفین ۰

اخبار پراگ-!!


بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است-دولت چک قراردادحفاری از معدن لیتیم با استرالیارا لغو کرددرحالیکه سال گذشته قرارداد امضا شده است اصطلاح (ممراندوم-=اماده برای امضا) معنی نمیدهد-!!-که اجازه میدادندیک کمپانی استرالیائی حق برداشت عظیمیاز ذخیره لیتیمکه یک عنصر اساسی-درباطری های الکتریکی است-وزیر صنعت ومعدن-اقای توماس هانتر-درپنجشنبه گفته است-اوبه شرکت-تجارتی  اروپائی فلزات-اطلاع داده است- واو خاطر نشان کرده است –معامله بدون اعتبار است-اقای  هانتر ازنخس وزیراقای اندرج بابیزدرخواست کرده بوده است –یکراه ای بیابد که این ممنرادوم؟؟که با اطلاع ایشان امضا شده استدر سال گذشته دارای قانون حقوق نبوده است الله العلم؟؟!!-خبر دیگر ترافیک کامیون وماشین – وقطار اغلب انهابه موقع به شهر لیبانسکای  خواهند رسیددر روز سه مارچ شنبه-تقریبا نزدیک ساعت چهارونیم-این بعلت حمایت کردن به بخش ضعیف شده پل که اضافه شده است وبا اندازه گیری مهندسی = تکنیکالی =که انجام گرفته است-خط ترنبین شهر لیبن -و –هولاسوویسدربازگشت از همان خط معمول باز میگرددشرکت حمل ونقلعمومی پراک-ترنهادر روی پل تغیراتی خواهند داشتزیرادو قطار دران واحدنمیتواند راه همدیگرا قطع کنند- این چه تدبیر است؟؟ اینده چه میشود درست استیک پل قدیمی است ولی بایدانراخراب کرد ویک پل با شرایط وامکان ونیار جامعه بیست سال اینده ساخت

موافقین ۰ مخالفین ۰