عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

گفتمان الجزیره با اقای دکتر محمد ماهاتیر-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مصاحبه سایت الجزیرهتوسط اقای مهدی حسن باقای محمد محضیر (ماهاتیر نخست وزیر سابق  مالزی ) به چند نکته  اشاره میکنم- مخاف ایشا بانخست وزیرزمان خوداش  که فرمدند ایشان کشوربه سمت سگان میبرد- یعنی صیهونیست ها وعربستان وامریکا-  وفرمودندایشان اقای  نجیب رازک اختلاس کرده است که درحدود هفتصدمیلیون دلار بوده است که عربستان به ایشان داده بود که به عربستان باز گشت میکند نکته قابل لتوجه این پول نیست- ان هدفی که از ایشان طلب میشده است که بهسمتاسرائیل برود با امریکا باشد ازهم مهمتر مالزی را عقب نگهدارد- به شاه اجازه بودند دراواخر سالی سه میلیارد دلاردربانکهای خارجی برای خودپس انداز کند برای همین منظور-جناب اقی کندی فرمودند شما سالی یک میلیاردلار بردارید وان دومیلیارد دلار راخرج مردم بکنید-جواب ایشان مشخص است!!ولی اختلاس درونی ایشان پذیرفت درزمان ایشان وجود داشته است – کسی که علم الغیب ندارد ان مهمنیست زمان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ابوسفیان خمس که نه-داد ان هیچ زکات هم نداد-دزدی هم میشدشراب همخورده میشد وزناهم انجام میگرفت- اما ایشان گفته است یهود نیار به نفع خودمی چرخواند مصحبه گر فرمودند شماهمه یهود یک نحو تصور کنید عده ای از مسلمان هم داعش هستند پس انجاهم بگویممسلمانان داعشی هستند ایشان به سبک قرانی  صحبت کرده است قبلا یهودمنحرف راقران تعریف کرده است ایشان یهودمنحرف راقبلا تعریف کرده است فرمودان یهودی ایپک راقبول دارد-منظورنظر است دوم ایراد گرفته است یهود چگونه دنیا را اداره میکند- ایشان میگوید یهودکم هستند ولی افرادی رادردنیا میخرند والات دستخود میکنند که کشورها مطابق میل انان اداره شود

موافقین ۰ مخالفین ۰

گفته اقای محمد ماهاتیر-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برگرفته از عنوان-پزشک در ردای نخست وزیر-نوشته دکتر-ماهاتیر-محمد—نخست وزیر مالزی به مدت 22 سال روزنامه اطلا عات- شنبه 19-اسفند- از انجا که ایات-محکمات  قران ( ایات محکمات ایاتی هستند که تنها یک معنا دارند ومعنای دیگری متصور نمیشود مثلا نماز صبح دورکعت است یا روزه بگیرید-) کاملا روشن  هستند- وهیچ ابهامی – درانها وجود ندارد-شایسته است که هیچ اختلافی  در درک وتفسیر انها وجود نداشته باشد- ومسلمانان به این علت دچار تشتت وچند دستگی نشوند- ولی همچنانکه توضیح دادیم- شاهد کشتار وجنگ مسلمان با یکدیگریم وبه رغم روشنی ایه ای  که از کشتار مسلمانان به دست یکدیگر نهی میکند- اشرار وگمراهان دست از قتل وجنگ علیه برادران مسلمانان  خود بر نمیدارند؟؟!! بااین ادعا که دشمنانشان"مسلمان حقیقی-": ویا:"اصولا مسلمان نیستند_

موافقین ۰ مخالفین ۰

سی دی پاک کن؟؟!!


بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است- اگر سی دی  شما زیادخراب نباشدولی خوب دانلود نمیکند- با محلول پاک کن عینک-که بدون الکل اسن به اصطلاح –نان الکل است ونمیخواهد که محلول خاص سی دی  شصد وپنچ هزارتومانی بخرید وخوب جواب میدهد-

موافقین ۰ مخالفین ۰

خرس ها پلی گامی ندارند!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خانم تراز می خودرا درسطح- محمدبن سلمان قرارداده است؟؟!! اگربیوه بودن به عقد ایشان هم درمی امد؟؟- دوباره پلی گامی چند همسری درشما ل امریکا باب شده است فرارمردها سرما وترس از مرض ایدز وسرمایه گذاری عظیم درشمال امریکا ولی خرس ها پلی گامی ندارند-؟؟!!

موافقین ۰ مخالفین ۰

چند قطبی سیاسی ؟؟!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله بسیار عالمانهحضر استاد جناب اقای مهندس مجاهد لطف اللهمیثمیئ- رحمت الله علیه درمجله گرانسنگ چشم انداز ایران- شماره 96 باعنوان تجربه بشری درقرن بیست ویکم-ارزیابی حمله امریکا-به عراق درسال2003- منابع واسنادتماماغربی است انهم از شخصیت به نام امریکا ویک قضاوت عادلانه درباره سیاست امریکا کرده است همان که رهبر ومعمارلنقلاب رحمت الله علیه  فرمودند که امریکا شیطان بزرگ است از قول رهبران ضد جنگ برخلاف اقای  بوش به عراق یک نکته گفتند وان این است هرجامنافع سیاسی  ومنافع اقتصاد یبههم جمع شد امریکا تا اخرخط باقی میماند حتی در داخل امریکاولو به نابودی اخلاق وخانواده باشد ولی بقدری ماهرانه تبلیغ میکند افراد را فریب میدهد وتصور میکنند که حق با امریکا است- ایشان نمونه های بسیار مطلوب را تشریح کرده اند من از جهت دیگری وارد میشوم  قبلا از ان فرهنگ اگر از پائین به بالا دستوردهد ممکن است احمقانه باشدولی دیکتاتوری نیست-مردمی است ولی اگر از بالابه پائین باشدممکن است هم خوب بادبشد وهم بد باشد وهم دیکتاتوری باشد ولی دستورات الهی چهاز پاین بهبالا باشد وچهاز بالا به پائین باشد عین حکمت است به شرطها وشروطها- اسلام میفرمایدبنا ر استباط علامه دهر حضرت الله العظمی محمدحسین طباطبائی رحمت الله علیه- قرانمیفرمایدبهترین نظرا انتخاب کنید اینبهترین یعنی بهترین نظر عقلانی نه مطابق هواوهوس – بهترین پاداش مال خداوندمنان است اول قرب خوداش دوم بهشتپس ایشان استباط میکند درهمه چیزبهترین انتخاب کنید یعنی عقلانی ترین را انتخاب کنید- عقلانی رین فرهنگ ها بهترین انها ویک قطبی شدن است قران میفرماید چد قطبی باعث ضعیف شدن شما میشودغرب میفراید یک قطبی دال براستبداد وعقب ماندگی است چند قطبی ملاک پیشرفت است البته درعلنم تجربی خواه وناخواه وهرجا پای استباط امد چند قطبی خواهد شد وخوب هم است ولی سرلنجام به حقیق یانائل میشوندویانزدیک میشوند ولی چند قطبی سیاسی  کهمداوم ازهم دور میشوند ظرفیت هم نداردندزنوشوهرکه قبلا وحدت سیاسی داشتند مثلا در ژاپون بعدا دشمن خونی همیدیگر میشوند واز هم جدا میشوند اینچند قطبی سیاسی غرب درکشورهای جهان سوم تبلیغ میکند بخصوص اب اش باانها دریک جوب نرود-چون منافع مالی وسیاسی انها چنین اقتضائی میکند حلال وحرام هم ندارد-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

اخبار دانمارک-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-اخبار – دانمارک خط کشترانی استنا کشتی های ازنوع فری  رامناسب با حرکت با باطری کرد- اقای پیتر مادسون روش تحقیقات با زیردریائی برای یک روز ازمایش کرد-یک نوزاد پانزده ماه- بطورمعمول میتواند150 لغت را تلفظ کند-ولی نوزادان  بخش کورائتین دانمارک فقط 84 را تلفظ میکنند-نه ابهخاطرانکه تنبل هستند بلکه نابغه هستند زیرا درزبان دانمارکی حروف صدا دار زیاد است وتلفظ راسخت میکند؟؟ من قبلا تصور میکردم که حروف صامت کارا سخت میکند!!!درنتجه زبان دانمارکی سختراز زبان نروژی وسوئدی است ودرزبان دانمارکی هفت حروف صدااست وحرف- وای- تقریبا نیمه صدار است ولی در زبان دانمارکی تمام صدار است- وتصور مکینم ا هم ا باکلاه است وهم ا بی کلا به اصطلاح باهمزه است-اعتصاباتگسترده حداقل دوازده فرمانداری ضربه زده است چگونه اعتصاب  ؟ نکند درداخل خانه اعتصاب کردند کردندفرماندار گپنهاگ تصویب کرد  که مراکزفروش از نوع خاصی را بشدت گسترش دهد-محل دانمارکازاد شایدمنظور بخش های ازاد است شغل فروش بیرون بر برای مهاجرین  انتخاب کرده است- بزودی فستوال سنیمائی فیلم های دانمارک بادویست فیلم اغاز میشود- اسکلت اولین دانمارکی هادر زیر میدان سالن شهر بدست امد

موافقین ۰ مخالفین ۰

محبوبیت حضرتفاطمه سلام الله علیها-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است متاسفانه سایت شیعی درپاکستان به نظر میرسد کارخودرا تعطیل کردند-ومتاسفانه درباره حضرت فاطمه علیها السلام مقاله بسیارکم  است یک خانم-هندی دریک مجله جوانان مسلمان مونیسد زمانی که دختران رازنده بگور میکردند وزنان مرده متحرک بودند چه انتظاری میرفت که دختران شانسی برای یک زندگانی خوب داشته باشند وایشان میفرمایدمادر دراسلام چه فرزنداش پسر باشد .چه دختر باشد دربهشت وارد شده است .پدر هم این شانس ورودرادارد بدنیست بدانید درهرزه گوین- جنین دخترانی که نمیخواهند سقط میکننددرمقاله دیگری مینویسد مقام زن دراسلام همین بس اگرمردی به تجاوز کرد سنگباران میشود ولی درامریکا حتی به دادگاه کشیده نمیشود؟؟خداوند منان بی نظیراست- قران بی نظیر است خاندان پیامبر بینظیربودند وهمچنی خاندان حضرت خدیجه رحمتاالله علیها هم بی نظیر بوده است این مطلب اسلام بران صحه گذاشت وسپس خاندان امیرالمومنان بوده است اسم فاطمه السلا م الله علیها-خداوندمنان انتخاب کرده است یعنیاز اتش بریده شده است ودیگراسمائی همب اتائیدالهی میخواهد که انهارا معنا کرده است که معنا هبینظیرهستند-یکی ازاانها المقدسه-خاندانها بهشتی فرزندان بهشتی ونوه ها بهشتی است مقام انان با درجات انها دربهشت معرفی شده است-مقاله اسم بتول را دروی از نا پاکی تعریف کرده است-مبارک را- محبوب  ومورد رحمت واقعشده تعریف کرده است زمانی علی علیه السلام حتی پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم مورد بی مهری واقع میشوند چه انتظاری است که از حضرت فاطمه سلام الله علیها الطفاتی دیده شود یعنی باز گشت به جهالت مرکب که بودبا نقاب اسلامی هم مزین شد

موافقین ۰ مخالفین ۰

لمعه ای از مجلس میلاد حضرت کوثر طاها-درشیراز - بخش سوم

بسم الله الرحمن الرحیم-لمعه ای از جلسه میلادکوثر طاهادر شیراز –بخش سوم-مسیر بندگی – باتلاش همراه است واین مسیریا به حرکت معمولی است ویابا سرعت است ویا باسبقت است سسرعت باشتاب بیشتری حرکت میکند وسبقت  بالترین سرعت است  که انسان رابه مقام السابقونمیرساند که به نزدیکترین مقام قرب میرساند- سنت الهی براساس هرچه پول بدهی اش میخوری است- حضرت فاطمه علیه السلام – تلاش درخانه – تلاش درعبات تلاش در سیاست  تلاش درجلب وجذب مردم- تلاش برای پیشرفت اسلام این ام ابیها یعنی ام اسلام- یعنی ام توحید برای اسلام وتوحید از پیامبر اکرم صلوته الله علیه اینهمهمراقبت ومجاهدت ودفاع  حمله ایشان انجام داد وهمچنین برای ولایت حدیث کسا-که مظهر بی ان عصمت پنچ تن است  اساس فاطمه است سلام الله علیها استدراینترنت درقمام حضرت فاطمه علیها اسلام  جستجو میکردم به کلمه خمسه در زبان تونسی وسریانی همسه حمص است- همسه سمبلی از دست استکه مشهور شدهاست به انگلیسی فاطمیا هند- یعنی پنجه حضرت فاطمه سلام الله علیها واینهمسه به زبان عبری  هم رفته است بی جهت نیست بعضی اسماعیلیون خودرا فاطمیون   مینامیدند- ومتاسفانه درغرب تحت تاثیر برادران سنی واقعشند که حضرت فاطمه سلام الله علیهامیخواستند ریفروم ایجادکنند یعنی ایشان با دفاع از ولایت بازگشت به زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نبودهاست خلفا قبول نداشتند کهتاحدی اسلام را تنگ کرده بودند وباریفورم حضرت علی علیه السلام روی کار بیاید ویک نهج وروش جدیدی را ایجاد کند وانها مخالفت کرند وفرمودندما سنت رسول الله علیه واله والسلم میخواهیم پیاده کنیم-؟؟؟ امر معروف ونهی منکر  یعنی عمل به واجبات ونهی از منکرات وحرام ها درست است کسی دراین صراط حرکت کند تاحدی جاده روشن وسنگفرش میشود ولی جاده بسیار پیچیده است زیرا ا انسان واحکام انسان بسیار پیچیده است ونیاز به رهبری الهی دلسوئوز باعصمت دارد-که حضرت فاطمه علیها السلام انرابخوبی تبین کردهاند- ولی زمانه انرادرک نمیکرد تا امروز متاسفانه اینچین استدرمقاله بنام ازدواج درامریکاکه انشاالله مختصران ترجمه میکنم میگوید دوتغیر وتحول مهم درامر ازدواج درامریکا رخ داده است- یکی ازدواج بین نژادها اجازه داده شده است ودومی درسال ازدواج همجنس  هادرسال 2009میفرمیاد بقدری طلاق درامریکا درسال 1952 رخ داد که درسا 2009 چهاربرابر ان استکه امریکا بیشتربرای پیدا کردن شوهربرای طلاق گرفته هرخارجی بایکی ازانها ازدواج میکرد گرین کارتمیداد کهاخیراااقی ترامپ میخواهدانرا باطل کند بلافاصله یک کلیپی باز میشود ویک فردمیان سال بیاناتی برای حفظ ازدواج میکند اینجااست که انسان یک موجود پیجیده است بدنیست بحثی راداغ کردن که حضرت رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم بادختران نه سال ازدواج کرده است اولاپیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم صاحب علم بینهایت است برای همین علت هم اسوه استچگونه جرئیت میکنند که درمقام حضرت بحث احمقانه کنند- درثانی شماز کجا فهمیدید که ایشان ازدواج کرده است رابطه زناشوئی هم داشته است تاریخ بخوبی حقیقات را روشن میکندحضرت سول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-داشتن درجائی ایجاد کرده بودند که همگانمیتوانستند وضو بگیرنند جناب اقای خلیفه دوم باخشم تمام رو کردبه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلم- وقسم جلاله خورد یعنی قسمی باید به ان نیت باید عمل کرد که من عثمانمیکشم حضرت فرمودند چرا گفت بهاین علت دخترمن حفضه را انتخاب نکرده است- شما شعور خلیفه رااز همین موضوع تشخیص بدهید-حضرت فرمودند ایا دامادی بهتراز عثمان را میخواهی ایشان کمی راحت شد وباشدت گفت بله- ایشان فرمودندخودمن حاضر هستماینامر کمال لطف بود که جلوگیری از یک درگیریمعلوم نبود دامنهاش به کجا میرسد کردندهمین طور برای عایشه پدرایشان خلیفه اول مهمتراز خلیفه دوم بود چون شیخ شیوخ بودند ایشانهم خیلی سعی کرد که عثمان عایشه بگیرد ولی مایوس شد ولی کمی عاقل تراز خلیفه دوم بود باز زیبائی وثروت وشخصت خانوادگی درجاهلیت این مسائل موردتوجه اقای خلیفه اول بود درحالی کهجوانان انقلابی مخلص کم نبودند باز پیامبر اکم صلوالته الهعلیه واله السلم متوجه قضیه شدند وهمان سیاست بازی کردن که قبلا دربین پادشاهان بود ولی دیلی وجودنداردرابطه زناشوئی انچام گرفته باشد وحضرت صلواته الله علیه واله والسلم زنان دیگری هم داشتند واین سرعت باعث امیداوری میشد تابگویند چندسال درمنزل شما باشند-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

لمعه ای از مجلس میلاد کوثر طاها درشیراز- بخشدوم

بسم الله الرحمن الرحیم-الرحمن الرحیم-بخش دوملمعه ای از چشن میلاد کوثرطاها در شیراز-تعهد و وتعقل-و-تعبدوتشرع درحضرت اش دراوج جمع بود-حضرت زهراعلیهالسلام هرچه گفت وهرچه کرد درنزد الهی رای اورد- ولی دگران انچه کردند وانچه گفتند که دربین مردم رای بیاورند ویا خودخواهی خودرا ارضاء کنند-ایت الله العظمی  نراقی –رحمت الله مبارزه با شیاطین وطاغوتیان از طریق تکامل اخلاقبرجسته کردند- امام الخمینی ان عظمت رحمت الله علیه  هم اخلاق وهم سیاست وهم شجاعت وهم فقه رادرمبارزه باشیاطین وطاغوتیانبرجسته کردند- وحضرت زهرا علییه السلام باتمام ابعادسیاست – اخلاق در قالب زنانگی پرلطافت جانسوز باازدست دادن حیثیت وابروی ومقام وشان وضعف جسمی وروحی وروانی در گفتن حقایقی که مردان راجرئت گفتن نداشتن- بتاحفظ کرامت و عزت وتقوای وشان  وفرمودند من بهخداوندمنان ورسول اکرم صلولاته الله علیه واله والسلم- شکایت میبرم- علم دین را مطرح وتولید کردند-همجهت درعلم وعمل-با- صداقت وباکمال یقین ونسل رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم را تربیت کردند که بهشت زیر پای ایشان بود وانان نسل بشری تربیت کردند واصخاب از خوابغفلت وندای شیطان بیدار کردند غافلینی که تربیت خودرا بدست شیطان سپرده بودند وخداوندمنان سیرتربیت راتایعثت جاجنان امامزمانعلیهالسلام به ایبشان توسط حضرت جبرائیل علیه السلا م نشان دادن- وانان کهاز ایشان دوری کردندسرنوشت  سیاه وتاریک انان تبین کردند- باحفظ شرافت ونجابت وعزت وتقوا بالاترین دفاع از ولایت درطول تاریخ را به بشریت نشان دادند-که فزرند ایشان اگر شهید شدشدت ارزش دارددفاع از ولایت رانشان دادند-یک گل ریحانه که بالا ترین قهرمانه تاریخ است-یک نسیم بهشتی که هستی رامعطر میکنتد-قیمتی ترین جواهری که خالق خلق کرده است ناشناخته ماند- احسن الخالقین- باید رای درک ایشان سخت کوشش کرد وبافرشتگان هم صحبت شد وباا نان چرخید- خداوندمنان هرکس درجهت اخلاص وعمل صالح  سعی کند اوراتوفیق میدهد وبهترین بیانات به حضرت زهراعلیها السلام خداوندمنان توفیق بیان به ایشان داد- در تشریع وتکوین انسان- خداوندمنان بهترین اسو ه رامعرفی کرده است که حضرت زهرا علیه السلام گل سرسبد خلقت میباشد- تاملات وتعملات دریک زندگانی طوفانی خداوندمنانبه نحو احسنکه درمحکم کاری بی نظیر استتوس ایشان ظاهر وبروز داد- وایشان شعار به شعور وشعور رابه عمل صالح تبدیل کرد- واعتراض را به نحو احسن ویک مجادله احسن را که دربلاترین حد شعور است ارائه کرد-مرد وزن میبایست دقت کنن که ممکن است به دیگران ظلمی نکرد باشند ولی چون حضرت یونس علیه السلام به خود ظلم کنند وهر ظلمی به دیگران اول به خود ظلم کرده است – هرکس به میزانی که خداوندمنان استطاعت داده است طلب تعهد وعمل میکند- واین عین عدالت وحکمت است وحضرت زهرا علیها السلام از ظرفیت خوب به خوبی استفاده کرده است-مقایسه بامردان کردن کاری ازروی نادانی استکه خداوندمنان به زنان تخفیف های زیادی داده است- خانم هابیشترنرم افزار پرنفوذ دارند- ومردان بیشتر سخت افزار دارند- روح لطیف کار مشکل سخت افزاری قضاوترا  نمی طلبد- لذا قضاوت بعهده زنان گذاشته نشده استروح زن خشن نباید تربیت شود وخصویا مخشنبودن مردان نباید داشته باشد که متاسفانه- این بدعت نهادینه شده است- اشکهای حضرت زهرا علیهالسلام به همن تیزی شمشیر ذوالفقار حضرت علی علیه السلام استخداوندمنان به زنان یک باطنشریف وبانجابت داده است که از مردان نامحرم گریزان هستند مگر شیطان برخود غلبه دهند- خداوند به زنان اقتدار- لطیف بودن باریک فهمیدن داده است- یک رابطه خاص ین دختران وپدران است- ایه امد که نام حضرت رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلمنبرید بلکه عنوانایشان که رسول الله است بکاربندید وبه خانه حضرت زهرا علیها السلام امد وحضرت زهرا علیها السلام باعنوان رسول الله امدن ایشان را خیرمقدم گفت وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند شما بگوید یا ابتا ای بابا- روح من پرواز میکند—چون جان رسول اکرم صلوات الله علیه واله والسلم است-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

لمعه ای از چشن میلاد کوثر طاها درشیراز-!!

بسم لله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-لمعه ای از مجلس چشن میلاد-کوثر طاها-بقول مداح ناز قدم اش-دو بزرگوار حضرت ایت الله کلانتری – وحجت اسلام ماندگاری –قول بیان کردند-ترکیب بحث وبا انکشاف حقیرهمراه است- وذکری از حضرت ایت الله مرحوم جناب اقای حائری شیراز یشد- چند صفات ایشان دراتمام کلمه درحضرت زهراعلیهالسلام منور است ازذکرا یشان صرفالنظر میکنم- ازجناب اقای ایت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه-درمقدمه ذکر جمله ای شد-خداوندمنان مداوم مومن-از ظلمت به نور میبرد= بوسیله نرم افزاری وسخت افزازی حضرت فاطمه سلام الله علیها که از نرم افزاری لطافت زنانه خارج نمیشود-جائی فرمودند که درتبلیغ رنگین کمان حق باشید یعنی صفر وصدنباشیداتم ایشان چهارده معصوم هستندبخصوص حضرت زهرا علیهالسلام-نوری که بینهایت انوار داردبرای خداوندمنان- برای پیامبران صلواته الله علیهاجمعین واولیا الله صلواته الله علیهم اجمعین برای- برای ملائکته الله صلواته الله علیهم اجمعین برای مومنین وبشریت برا یمومینی جن وجنیان-فضائی نیست که منور نکرده باشد-حضرت علی علیه السلام -دم از مرد سالاری نزد وحضرت فاطمه علیها السالام –دم از فمنیسیم نزدهردو خودرا بیشتر درخدمت دیگری قراردادند- ولی خانم عایشه وجناب عثمان کردند که پیش کسوت امروزیان غرب هستند-صدیقه یعنی صداقت داشتن- درحایلیکه خانم عایشه گفتمانی باحضرت زهرا علیها سلام الله داشت گفتندحضرت علیهاالسلامدرتمام باعاد صدیقه بود وپدراش درصداقت بیشترازایشان-صداقت یک پارچه بود درهمه چیز راست وراستی که پایه واساس عصمت است-درتمام صفات احسن-دراوج درعبادت بصری دانشمند معروف سنی گفته استدر دولت اسلامی عابدتر از حضرت زهراسلامالله  علیها نداریم -نور نمازاش صلواته الله علیها تا عرش میرود وفرشتگان را مجذوب میکنددرحالیکه پای ایشان متورم شده است دردرا احساس نمیکند- این نما زعاشقانه وعارفانه است اگر شرط اخلاص نداشته باشدچنین صفاتی پیدا نمیکندعبادت را مدتها رها نمیکند درخود سبکی  ونشاط ونورانیت وعرفان مملو احساس میکند-نشانه صداقت وعلاقه .روشنائی درون وفهم ودرک عظیمرا دربردارد که از صفات باز عصمت است-در طول زندگانی برای هیجکس از هیچ نوع مشکل بوجود- نیاورده است بلکه مشگل گشای مردمان درماندهم شده است-که امروزه بی حجابی ایجاد میکند—حکمیت وعقل وشرع برتمام اعضا وجوارح حاکم است که نشان بران است غرایزونفسانیت بخوبی کنترول شده است وبلکه بهتربگویئم-حل شده است-به سمت حلال ها و واجبات سیر میکند واز حرام ها دوری میکند ولذا میتواندامربه معروف ونهی از منکر کند که تاثیری اسیدگونه دارددربحث های سیاسی –نص دین-تقوا بخوبی مشاهده میشود—که کار را باید برای خداوندمنان کرد- ودرهر کاری جلب رضایت الهی شرطکافی وشافی است واز عبادت طلب شفاعت خلق میخواهد- وهرکس سیعی کرد که به اخلاص برسد که راه خداوندمنان است توفیق او باخداوندمنان است-روحی که از هردو جهان ازاد است-همه چیز را پایئن تراز خداوندمنان میبند- ونسبت به همه بسیارمتواضع است- حضرت حق  جل جلاله الشریف به حضرت موسی علیه السلام فرمودنددر زمان تودرعالم نگریستم کسی را متواضع تراز ذاتو پیدا نکردم لذا تورا به رسالت انتخاب کردم-شرط دیگرعصمت- یعنی غل وغشی هم نباشد- ودینا نمیتواند غرایز ایشانرا دستکاری کند –البته درگیر دنیا است ولی دردنیا حر است –ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰