عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

سربریدن حیوانات به سبک اسلامی یک اعجاز است

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقایان درغرب دلسوزی میکنند- که حیوانات بابرق بکشندکه رنج کمتری بکشنددرحالیکه دراشتباه هستند البته خوداقایان تحقیقات جالبی کردند ولی چون نمی خواهند  اسلام عزیزرا بپذیرنند این ادعاهای مضحک را میکنند نحو سربریدن حیوانات دراسلام وکشتن حیوانات توسط وحوش یک معجزه است- نقطه ای که تعین کردند یک معجزه است خاصیت اول ان یک عصب ازانجا عبور میکند کهبه مغز میرسد وزمانی کهدرحال بریدن است مغز یک مواد- ضد درد ترشح میکند واین مواد  میکروب ها از داخل غدد به بیرون پوست وازنجا داخل خون میشودوودر زیر سطحی به بیرون پوست میفرستد وبعضی میکروب هارامیکشد وبعضی میکروب ها کارشان رامختل میکند سپس خون جهنده بیرون اید درنتجه میکروب های زیادی همراه ان بیرون میاینددرحالیکه بابرق کشتن این اتفاق نمیافتد ودرثانی خفه میشود شیردرگرفتن حیوانات اول عصب پای حیوان راگاز میگیرد که سرعت اش کم شود وضربه نزندودرست همان جا که اسلام دستور میدهد گاز میگیرد هم حیوان رگ وریدای ا ن پاره میشود وهم خفه میشود وهم ان ترشح رخ میدهد- اما گوشت کم خوردن به نفع انسان است نه بنفع حیوان درضمن ممکن است حیوان کم باشد وبایدبه همه برسد ودرضمن قیمت دام همیشه بالا است اگربه اندازه بخورد خوب است بههمه گوشت میرسد ودام برای تولید مشگل ندارد واگر زیادخورد بعضی از مواددربدن اش ماند اگر اصلا بدن از ان استفاده نکند به ان تبذیر گفته میشود یعنی دور ریخته است واین گناه محسوب میشود که کارشیطان است- واگر فقط برا ی لذت باشد انهم سودی نداشته باشد انهم اسراف است انهم کارشیطان است

موافقین ۰ مخالفین ۰

تفسیر قران جلالین-!!


بسم الله ارحمن الرحیم-تفسیرقران  الجلالین- نظریات شخصی است موضوع مهم اول –هرکس حق دارد براساس دانش متقن که پیدا کرده است- قران را تفسیر کند- ولی حق ندارد بگوید- این تفسیر  مبنای قانونی هم میتواند داشته باشد-مگر درجمع علما وشخصت های حقوقی حکومتی- بااین صفت خاص شناخته شده باشد- ساده کردن وروان کردن- بسیار جالب است ولی مسلما بعضی  خصوصیات مهم را ازدست میدهد وشناخت را محدود میکند وباید درمقدمه بخوبی این امر روشن شود- تفسیرادبی  ومعنهای دقیق کلمات بسیارمهم است وقابل توجه است وخودپایه درک وفهم است- انهم به شرطی تمام جزئیات وفوت وفن ها و ریزه کاری ها بخوبی مشخص شود ودرارتباط منطقی وسیستماتیک- معنارا تبین کند وچون در درک اساسی نقشدارد انهم باید کارشناسان خبره نظر دهند تفسیرهائی که توسط حدیث منبای تفسیرانها میباشد معروف تفسیر بالمثور باز درست بودن حدیث  ودرک دقیق حدیث مطرح است- یک اشکال مهم این است که ماتصور کنیم چون زمان بوجودامدن یک تفسیر بسیار به زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نزدیک است پس بسیارمعتبر تر استدرحالیکه درطول زمان  نادرست بودن بسیاراز احادیث کشف شد وقدرت درک عقلانی وعلوم تجربی  یقینی تربدست امد امروزه وهابیت ادعا میکند فقط 65 حدیث درست وجود دارد که البته مضحک است- شناخت حدیث درست کاری اسان نیست  کمک همگی مسلمانانرامی طلبد که فقط باقلب سلیم وعقلی بارور شده به کنکاش بپردازند- ویک دلیل مهم دیگر این است همین تفسیر جلالین باهفت تفسیر نخستین مغایرت ماهوی واساسی دارد مانند تفسیر طبری-خیلی جالب است که فرمودند این یک تفسیر ادبی است درباره قوانین ویا شریعت وتفسیر قران با قران نیست- چگونه ممکن است یک کسی قران را بخواند که مثلا یک رمان میخواند در رمان خواندن هم مقصودان نیست که نکات ادبی یادبگیرد بلکه میخاهد از داستان چیزی بفهمد وقران برای درک اصول دین وفروع دین است-میفرماید-این تفسیر دربر گیرنده چند عدد کم از عناصر دیگراست شاید کمتر اهمیت داشته باشند؟؟!!-مضاف بران –پرداختن به انتقال توصیفات  حدیث وبیان حدیث دربارهایات قرانی است-2-تهیه لغات مترادف برای لغات مشکل قرانی میباشد- چون لغات هرکشوری حتی  چند معنائی است مشکل دراینجا است ممکن است چند معنا درست از اب درایدبرای درک معنای دقیق لغت قرانی – اول باید تفسیربالتفسیریعنی جمع ایاتی که یک موضوعدربر میگیرد تا کمک به معنایدقیق لعت بکند دوم کشف حدیث دقیقی که ان لغت ویامعنای ان ایه را کرده است درتمام ادبیات جهانی این موضوع مطرح است- ولی در زبان عربی  باب های متیوانندمعنای ها مختلف ایجاد کند بارلغات بسیار زیاد است ومیتوانند معنای های حتی متضاد ایجاد کنند حروفرابط معنایهای مختلف دارد درجاهای مختلف لغت وغیره به قول  حضرت علامه ایتالعظمی سیدمحمد حسین طباطبائی  رحمت الله علیه میزان درست درامدن جملات با معنای مختلف لغت وفقالعاده زیاد است که درجهان بی نظیراست واین امر کار را مشکل میکند ولی ایات قران بادرنظر گرفتن این مشکل سعی کردهاست تاحدزیادی این مشکل را برطرف کند .احادیث هم  این سعی کردهاند ولذا  تفاسیرزیادی که مختلف بوده است به همین دلیل طرفدار دارد واز طرفی امت واحده را متشدد کرده است-لذا میبایسا امام معصوم باشد که انجا ایه درزمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مشکل نداشته است ولی بعد به مشکل برخورد کردند این مشکل اساسی رابرطرف کنند-3-درتوضیحات ایات مهارت های  فقهی مذهب شافعی بکار رفته است- همین موضوع اثبات اماممعصوم علیه السلام را میکند تاامام معصمم نباشد این بحث مداوم به تکثر خواهد انجامید وراه برون رفتن از ان وجودنداردمگرهمه نسبت به امام معصوم علیه السلام متفق القول شوند بهترین مثال جندمذهبی وهابیت درعصر حاضراست-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

عرربستان درتضاد با روسیه !!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-روزنامه العربی  سعودی – در مقاله –که روسها درخاور میانه جاه طلبی خودرا دارند به عمل تبدیل میکنند از سخنرانی جناب اقای پوتین در پایگاه هوائی در سوریه درنطقی که دال بر پیروزی- روسها بر دنباله وعوامل غربی بود مثال اورده است-  اسمی از یمن نیاورده است ولی عجیب است باهمکای با اقای دکتر بشار اسد وایران وارد جاه طلبی درلبنان میشود- پس دلیل شکست عربستان وامریکا درلبنان روسیه است ومیفرماید دوسال ونیم درگیرشدن روسیه در سوریه-مشخص است کهمنطقه درکنترول روسیه است وجالب انکه همرائی عکس وزیر دفاع روسیه –سرگی شوئیگو در سوریه مزید بران است-من هم دارم کم کم سیاست یاد میگرم- وروسیه دراینمدت تمرین های لازم- برای تجارت وعریض کردن ژئوپلوتیکال- اقتصاد- وبرپا کردن رو نمای ساختمان سیاسی روسیه برای درک طبعیت وباز گشائی محدودهائیکه قبلا برای روسیه درمنطقه بود- وکم درگیربودن در مسائل خاورمیانه وبسیار مطالب دیگرشرقدرحال تکامل ایدولوژی خوداش است چین از سال اینده بحث برای یک سوسیالیست مدرن را اعلام کرد- اولا ازادی فردی ربطی به ایدولوژی ندارد- حکومت ها تصمیم میگیرنند وبهترین کنترول کنند ه احزاب وحکومت  ازادی فردی است ودوم دادگاه است نمونه ان حکومت عربستان است است درحالی که ادعای  اسلامی دارد از حقوق فردی وازادی فردی خبری نیست-عربستانمیخواهد شکست خودرا درمنطقه به گردن روسیه بی اندازد- واز انطرف در اروپای شرقی  اثار  بحران شروع شده است- شهر پراگ به سه قسمت  قسمت بالای شهر بسیارلوکس  وبا امنیت فوق العاده است فرار مالیاتی  وتخلف مالیاتی شروع شده است ومافیا درحال چنگ انداختن برسیاست هستند وحزب درست کردند ومداوم شعارها یتوخالی پیشرفت میدهند

موافقین ۰ مخالفین ۰

قیامت از دیدیدگاه مسیحی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سبب وجود روز قیامت =معاد- از نظریک دیدگاه یک سایت مسیحی-ما انسان ها به کمک نیازمند هستیم- وکمک های مختلفی به طریق مختلفی به مردم میکنیم—ما کاب های زیادی مینویسیم که به مردم اگاهی وهشداربدهیم- تمام کارهای مهم برای حفظ روح ما است-ما باین کمک ها به شادی روح میرسیم-ما برای کسانی که کمک میکنند  دعا میکنیم  واین عمل خیررا منتشر میکنیم- چونئبهبراردان وخواهران خود علاقمند هستیم- بخصوص به کسانی اطلاعاتی ندارند –خداوندمنان از چنین افرادی شادمان است وانهارا حمایت میکند- واز کارانهاهم حمایت میکند- انسان بایدبدبنال رحمت الهی باشد وازنورانیت الهی بهره مند باشد وروح خودرا به رستگاری  وفائزشدنودرجهت کمال اقدام کند-انجیل ماتیو-میفرماید-و کسی کهیک مقدار اب کم درفنجانبه کسی بدهد- بنام خداوندمنان ویا طبق دستورات خداوندمنان باشد –غفران الهی بر اوباد-من به اومیگویم-اوهرگز پاداش انرااز دست نخواهد اد- قیامت به معنای پایان- این جهان است- انجیل  لاک-در افتاب دراینده علائمی رخ خواهد داد- وهمچنین درماه- وهمچنین درستارگان-اظطراب بروی زمین در تمام مللل رخ میدهد- که گیچ ومنگ هستندونمیدانند دلیلاش کدام استرنج ودرد شدید حسمانی وروحی که تمام شادیرا هاراتلخ میکند وافسردگی شدیدی رابوجود میاورد-صدای وحشتناکی از دریا بگوش می اید وامواج به سمت اسمان پرتاب میشوندقلب های مردمان پراز وحشت ترس میشود-از فهم انچه درحال شدن است- بدن های عبدهای الهی را بشدت تکان میدهد-ما تعداد زیادی – زمین لرزه بسیار کشنده  داشتهایم که بسیاری از انهارا نام برده استودر اینده هم خواهد امد- وماز جریان ات الگوهای بسیارمخرب ابووهائی داشتهایم مانند هوریکانهای مختلف مانندکاترینا- باعث تعاد زیادرا نام برده است-تعدادی زیاد یخ بندان ها که درکالفرنیا وفلوریدا رخ داده است-ما طوفان های نگهانی که باصدای مهیب کهناگهان رخ میدهند وباعث شکستن اشیا میشوند که رو به افزایش ورشد هستند-سیلاب های بسیار روان که به سرعت رخ میدهند-که خیابانها  رامبدل به رودخانه هامیکند شاهدی میگفت سیل ریدو ژانیرو دربرزیل ماند سیل انجیلی روز قیامت است –نیروی جاذبه ستارگان را به داخل منظومه شمسی هل میدهد- که میتواند درمدارد ستاارگان نظومه شمسی ازجمله زمین قراربگیرنند-ستارگان منظومه شمی بعضی از انها درحال ذوب شدن هستند بعضی ها حرارت زمین راناشی از حرارت فضا کهاز خارج وارد میشوند میداند وسرانجام ضد مسیح باید پایان یابد وزمانی خواهد رسید- زمان پیام های پیامبران به انتها میرسد-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

اخلاق علوی - انشا الله

بسم الله الرحمن الرحیم- بر گرفته از سایت ولی عصر -عجحضرت امام صادق (علیه السلام) فرزند امیرالمؤمنین هم فرمود: ما برای کسی از طرف خدای عالم کاغذ برائتی نیاورده‌ایم و ضمانت نامه بهشتی برای کسی نداریم، مگر کسانی که به گفتار و دستورات ما عمل کنند.- «مَنْ کانَ لِلَّهِ مُطِیعاً فَهُوَ لَنَا وَلِی وَ مَنْ کانَ لِلَّهِ عَاصِیاً فَهُوَ لَنَا عَدُو»

هر که مطیع خدا باشد دوست ما و هر که نافرمانی خدا کند دشمن ماست.

الکافی، نویسنده: کلینی، محمد بن یعقوب، محقق / مصحح: غفاری علی اکبر و آخوندی، محمد، ج 2، ص 75، ح 3لیس شیء أَثْقَلَ فی الْمِیزَانِ من خُلُقٍ حَسَنٍ»

فردای قیامت عملی در نامه اعمال بنده سنگین‌تر از اخلاق خوب نیست.

مسند الإمام أحمد بن حنبل، اسم المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشیبانی، دار النشر: مؤسسة قرطبة – مصر، ج 6، ص 448، ح 27572« إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَیُعْطِی الْعَبْدَ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى حُسْنِ الْخُلُقِ کَمَا یُعْطِی الْمُجَاهِدَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُ»

کسی که اخلاق خوب دارد خدا به او همان پاداشی را می‌دهد که به مجاهدین در راه خودش می‌دهد.

الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‏2، ص: 101، ح حث اخلاق خوب به این سادگی نیست. چه بسا همسر و فرزندان کارهایی انجام می‌دهند که انسان را عصبانی می‌کنند. اگر در آن کارها عصبانیتت را کنترل کنید و با اخلاق خوب با او برخورد کنید جهاد کرده‌اید.

جهاد تنها رفتن به جبهه و مبارزه با دشمن نیست؛ چه بسا مبارزه با نفس از مجاهدت در راه خدا قوی‌تر است. به همین خاطر است که به مجاهدت در راه خدا جهاد اصغر و به مجاهدت با نفس، جهاد اکبر می‌گویند.

« أَعْدَى عَدُوِّکَ نَفْسُکَ الَّتِی بَیْنَ جَنْبَیْکَ»

دشمن‌ترینِ دشمن تو نفس توست که تو را به راه بد می‌کشاند.

بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج‏67، ص: 64، حاگر کسی با نفس عماره‌اش مبارزه و جهاد کرد و موفق شد برنده است، امتیاز می‌گیرد، فردای قیامت رو سفید است، روز قیامت در جوار امیرالمؤمنین و اهل بیت و نبی مکرم اسلام است.

پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: روز قیامت نزدیک‌ترین مسلمانان به من خوش اخلاق‌ترین آن‌هاست. نکته دوم که امیرالمؤمنین در مسائل اجتماعی دارد، و کسی غیر از آن بزرگوار این جمله را بیان نفرموده و نمی‌توان بیان کند این است که حضرت فرمود:

« الدَّهْرُ یَوْمَانِ یَوْمٌ لَکَ وَ یَوْمٌ عَلَیْک‏ »حضرت امیرالمؤمنین می‌فرماید:

« فَإِذَا کَانَ لَکَ فَلَا تَبْطَر»

اگر با تو ساز بود سرمستی مکن.

 

دنیا دو روز است: روزی سازگار با تو و روزی ناسازگار با توست. « وَ إِذَا کَانَ عَلَیْکَ فَاصْبِر »

و اگر ناساز بود شکیبا باش.

نهج البلاغة، نویسنده: شریف الرضی، محمد بن حسین، محقق / مصحح: صالح، صبحی، ص 546، ح 406

اگر روزگار به تو پشت کرد و دستت از امکانات، مسند و مسؤولیت خالی شد جزع و فزع نکن و دائماً مگو که چرا بد آورده‌ام و ورشکست شده‌ام، بلکه صبر و تحمل کن. امیرالمؤمنین می‌فرماید:

«دَارٌ بِالْبَلَاءِ مَحْفُوفَةٌ وَ بِالْغَدْرِ مَعْرُوفَة»

این دنیا سرایی است که بلاها از هر سو گردش را گرفته و به غدر و بی‌وفایی شهرت یافته است.

«لَا تَدُومُ أَحْوَالُهَا»

نه خود همواره بر یک حال باشد.

«وَ لَا یسْلَمُ نُزَّالُهَا»

و نه ساکنانش در امان و سلامت به سر برند

-«إِنَّ سِتَّةً لَا تُحْجَبُ لَهُمْ عَنِ اللَّهِ دَعْوَةٌ»

شش دسته هستند که خدا دعای آن‌ها را رد نمی‌کند.

«الْإِمَامُ الْمُقْسِطُ»

رهبر عادل.

خداوند عالم دعای رهبر عادل، حاکم عادل، رئیس جمهور عادل، استاندار عادل، شهردار عادل و کسی که عدالت را در حوزه مسؤولیتش رعایت می‌کند را رد نمی‌کندوَ الْمُؤْمِنُ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیب»

و دعای مؤمن برای برادر مؤمن خود در غیاب او.

اگر کسی پشت سر برادران دینی دعا کند ملائکه هم پشت سر او دعا می‌کنند. پنجمین شخصی که دعایش رد نمی‌شود؛- «وَ الْفَقِیرُ الْمُنْعَمُ عَلَیهِ إِذَا کانَ مُؤْمِنا»

و دعای فقیر در حقّ شخصی که به او کمک کرده است- اگر مؤمن باشد.

معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، نویسنده: کراجکی، محمد بن علی، محقق / مصحح: حسینی، احمد، ص 55، باب ذکر ما جاء فی ستة

زمانی که در حق بیچاره‌ای احسان می‌کنید، شخص گرفتاری را ازگرفتاری نجات می‌دهید، به شخص بیمار کمک می‌کنید و او را به بیمارستان می‌رسانید، اگر شخص بیمار نیاز به دارو دارد و نمی‌تواند دارو بخرد برای او دارو می‌خرید؛ زمانی که برای نیازمندان برنج و روغن و سایر مایحتاج زندگی می‌فرستید، زمانی که شخص نیازمند در خانه شما می‌آید و به او احسان می‌کنید او در حق شما دعا می‌کند. خداوند عالم دعای فقیری که به او احسان کردی را رد نمی‌کند.

 

.-

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

بخش دوم معجزه بزرگ قران مجید-!!

بسم الله  الرحمن الرحیم-بخش دوم معجزه بزرگ قران مجید-حقایق  ساده -در قیاس باخود قران-خصوصیاتکد ونشانه مانند  ریاضی وار ان دامنه اش از ساده تا پیچیده را دربرمیگیرد-حقایق ساده انهائی هستند که قابل فهم میباشدبدون بکاربردن وسیله ای  باشند- ونوع پیچیده حقایق ان  نیازمند کمک به وسیله ماشین حساب –و- یا-یک کامپیوتر است- حقایقی که درپی  خواهد امدبرای تائید ودرک ان نیازمندهیچ وسیله ای نیست-اما لطفا دقت شود که نسخه انگلیسی ان از منبع اصلی عربی گرفته شده است- اولین ایه اولین سوره – بسم الله الرحمن الرحیم است که نوزده حرف دارد بحث گذشته اینبود که عدد نوزده-محور  خصوصیات قران است- تعداد سوره های قران 114 تا است که برابر است با19x6=114تمام ایات قران 6346 تا است-که برابرx33419=6346 است ایات بودن بسم الله6234تا است با 112- بسم الله الرحمن الرحیم-میشود6346-که اعدادمنفرد ان -6+3+4+6=19 و114 بسم الله الرحمن الرحیم داری درقران داریم-114=6x19-از سوره نهم که بسم الله ندارد-تا سوره بیست هفتم که دوتا بسم الله دارددقیقا نوزده بسم الله دارد چون دقیقا درعمل نوزده سوره میشود که بسم الله دارد-جمع نه تا بیست وهفتمیشود 342که برابر است با19x18=342-اولین سوره قران که نازل شد نوزده ایه داردسوره العلق-پنچ تا ایه اول ان که اول امده است باز نوزده کلمه دارد که شامل76 حرف است-که برابر با-19=4x76میشود- این سور العلق بعداز نوزده سوره قرار داردکل سوره العلق304 حر عربی دارد-که برابر است با16x16=304 وسوره النصر هم نوزده کلمه دارد- ایه اول سوره النصرهم نوزده حرف دارد-ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

تحول مطلوب-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات- شخصی است-درمجله گرانسنگ-چشم انداز ایران-شماه 96- از جناب استاد-امیر (بهروز)طیرانی –مقاله جالبدر باره یک تارخچه فشرده احزاب  از قاجار تا امروز بیان کردند-در اخر مقاله-میفرمیاند—پس از روی کار امدن-دولت جناب اقای حسن روحانی درسال1392-بار دیگرگشایش اندکی درفضای سیاسی پدید امد- ولی رمقوجان این فضای جدید بسیارکمتر ازان بود- که حتی با تاسیس دوحزب جدید به نام های –ندا واتحاد ملت ایران اسلامی بتوان از ان رایحه جدید استشمام کرد- این اندیشه  بنظر حقیر درست نیست-مدتی مانیاز داشتیم- سبک احزاب امریکائی انجام دهیم- گرچه دراصل انهم غلط است  انها همه چیزرا سیاسی میکنند- واولا برای جلب مردم که ماداریم کار میکینم چیزی درایران نمانده بود که چالش اجتهادی فقهی هم وارد شود- ول وکشورهای دیگر ساکت هستند ونمایندگان انها کاری انجام نمیدهند ودیکتاتوری است؟؟ حال  بیادپرسید کدام اصل وقانون علمی را شما بکاربردید از کدام ت تحقیقات سودجستید تماما جنبه تبلیغاتی سیاسی دارد-نمونه عرض کنم-درامریکا تا امروز  هیچ دانش اموز توسط تبهاکاران ویا افراد مریض کشته نشده اندبجز خود دانش اموز اگر دانش اموزان خلع السلاح شوند- کافی است- اما اقای ترامپ میگئوید دمعلمین مسلح شوند وفردا میگوید دانش اموزان مسلح شوندیک تکزاس را درست میکنددریک جلسه تازه از انگلستان  امده بودم-دریک جلسه مهمانی ده نفر دکتری اموزش دبیرستانی و دانشگاهی داشتندهفت انها فرمودند درجهان سوم این اندیشه ها فایدهای ندارد- سهنفر البته من به زور خاله امشرکت کردم یکازنها فرمودند درفلان موضع طرح دکتری من این بوده است ومن گفتم دردانشگاه لندن چنین شنیده اممن دنبال ریشه این قوانین بودم- استادفرمودند به متخص برجسته دانشگاه که محل حل مشکلات دکتری بود رفتم- ازمن پرسید نظرشما چیست من دوعلت برای کشف قانون گفتم فرمدند چهل درس بایدبخوانی  تا این مطلبرا درک کنی من ترتیب ارام ارام خواندن شمارا میدهم ولی یک مژده به شمابدهم درجهان سوم نفر اول هستی که این دوعلترا فهمیدی- جهان سوم یعنی پمپاژ معلومات نه روش تحقیق بلد است ونمیتواند یک قانون  چگونه بوجود امده است بیان کند بایدنصف اموزش وپرورش ودانشگا ه ها روش تحقیق باشد وعملا کار کندنتجه ای میشود یک دخترخانمی دروس مختلف از پزشکی وداروسازی ومهندس ی ورنگ وغیره میخواندیکرنگ مو خاص درست میکند ویک سری دستگاه درست میکند و.ارایش میکند که کسی نمیتواتد باور کند قران میفرمایدشما فوق اش این کتابرا بفهمید- ولی بعضی ها ام الکتابرا میفهمند –در شوروی فمیدند دلیل عقب ماندگی پمپاژ بوده است- دانش اموز سال بالا به دانش تموز سطح پایئن درس میداد گفتند خودتات علت مسائل رابدست بیاورید ورفتن حل کردند مسائلی حل کردن کهنه تنها دانشگاه مسکوحل نکرده بود بلکه دانشگاه ها ی غربهم حل نکرده بودند استاد درانگلستان میفرمود  درانگلستانهم هیچدهزار مسئلع بغرنج ریاضی بدین وسیله حل شده است لذ ا ماباید یک تحول اساسی در اموزش وگرورش داشته باشیم ومجلس از تحقیقاتهای سترک بهره بگیرد

موافقین ۰ مخالفین ۰

مقایسه مراقبه ومکاشفه وعرفان -اسلامی با-مکاتب چینی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک مقایسه اجمالی بین مراقبت وعرفان اسلامی با مکتبهای چینی- امید است که یک سناتور امریکایئ دبه درنیاورد-که برای نفوذ وتخریب سیاست امریکا درامریکا هستند-؟؟!!در عرفان ومراقبه اسلامی – اصطلاح یقظه است- یعنی بیداری – عینا در مکتبهای چینی هممین موضوع مطرح است میتوان ترجمه کرد به اندازه کافی عمیق نشده است-جهان وجلوه های جهان- تمدن جهان رسانه های اجتماعی  انسان رابه زحمت وسرگرمی نکشانند-یک دانشجوی  بسیار روشنمیتواند شاگر ارسطو ویا بودا شود ویک انسان صادق باخود گردد واخرین شناخت از این جهان را بدست اورد- این یک استاندارد بسیار درسطح پائین است –وما مسائل بسیار جدی را فراموش ویاغفلت میکنیم وسعی میشود سختی ها فراموش شود- ولذت های سطحی جایگزین شود- ویا پیشنهاد میدهند بهسمت یک زندگانی فانتزی بروید واجازه تجربه راه دیگری را نمیدهند ومانع میسازند-در سال های اخیر بسیارمعمول شده است که در دروس مراقبه ومکاشفه وعرفان در چین نه مدت زیادی لذت های خاکی خودرا کنار بگذارندبرای انکه باعث شکافی درر سیدن به صلح درونی شوند امروزه درسهای مدرن در معابد هائی که در کوه پایه  های بسیار جذاب برپا میشودجائیکه- شما میتوانیدبیدار شئیدزمانی که زنگ ها به صدادرامده است وصدای پرندگان شادی افرین وروح بخش زندگانی سر میدهند وبهخواب بروید-با ریتم ارامش بخش جیرجیرکها- شما میتوانید- یک ساز مساده ومختصر برای  شادی یافتن باخود داشته باشید ومیتواند- اب لوله برق ودو یا سه مورد غذا هم داشته باشیددراسلام  باغ و مناظر زیبای طبیعت وصدای زیبای پرندگان تاکید شده است ولی خلوت گزینی- همیشه نیاز  چنین جائی نیست وهمه جا درخانه ود مسجد وحتی سرکار میتوان- برای مدتی خلوت گزینین داشت وائمه اطهارعلیم السلام اجمعین درتمام حالات ولی شب ها بیشتر دراینخلوت تنهائی بودند  بعد انشااللهخواهم گفت اساس امروزه مراقبهدر عرفانچینین  تنها صلح درون نیست وگفتمان باخداوندمنان هم است ولی باید دانست جنگ هم برای ادامه صلح است یکبعدی شدن در شرایط جنگهم خطرناک است وهم از معوبد انسان دئر میشود ولی درهمان جبهه هم خلوت بسیار موثر رخ میدهد-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

دادگاه خانم پارکریس جمهور سابق کره جنوبی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-خبر-مجازات زندان برای خانم-پارک  ریس جمهور معزول کره جنوبی- هیت منصفه دادگاه کره جنوبی-در روز سه شنبه- تقاضای سی سال زندان برای ریسجمهور معزول حانم پارک—گ ا اون-هی-کرد- مطابق  گزارش رسانه های محلی – هیت منصفه گفتند که ایشان قدرت  ریاست جمهوری را برای منافع شخصی – بکاربرده است-نمایندگی ازطرف مردم بدست اورده است- به قانون اساسی پشت پا زده است- وتقاضای 110.5میلیون دلارجریمه شده است خانم پارک66 ساله-از اداره مربوطهدر ماه مارچ گذشته اخراج شد به خاطر  دادگاه قانون اساسیزیک بیانیه  احتمال داشتن- خلاف بر علیه قانون اساسی دارا است- که مورد حمایت انجمن ملی هم واقع شد- ریس جمهور معزول شده به دادگاه درهمان ماه کشیده شد- وبه ایشان تفهیم شد- که هیچده خلاف داشته است-براساس قضاوت تقاضاشده بود –که حکم  برای خانم پارک سنگین تراز برای- خانم چواو ای –سیل که دهه- ها –طولانی –دوست خانم پارک بودند کسی که در مرکز اختلاس وخلاف کاری بوده است- که باعث شد به خانم پارک اتهام زده شود-  خانم  چو او ای  به بیست سال زنداندر دادگاه اول محکوم شد-با کامل شدن پرونده دراوائل این ماه در دادگاه به بیست وپنجسال برای خانم  چو او ای درخواست شده است هیت منصفه گفتند- خانم پارک برخلف قانون  اساسی عمل کرده است وبانفوذ خود وداستان ساز ی وایده پراکنی جرائم را جلوه خوب داده است- ونیازمند مجازات بسیار سنگین باشد- سی سال بالا ترین حد زندان برای مجازات درجرم در کره جنوبی است-اما جناب اقای پادشاه سلمان وابن او هیچ قانون  الهی برای گفتن بالای چشم شماابرو است وجودندارد؟؟!!
موافقین ۰ مخالفین ۰

داستان اقای -لی شائو گان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-خبر از سایت-ecns.cn))-کشتار نان جینگ-درچین توسط ژاپونی ها-که ژاپونی ها ان را تکذیب میکند اخیرا یک روشنفکر ژاپونی دراین باره کتابی نوشته است که به زبان چنین ترجمه شده است-این واقعه درشال 1938 رخ داده است اقای لی –گائوشان 94 سال که دوشنبه درخانه اش فوت کرد – عکس خود رادر کریدورخاطرات قربانیان کشتار نانجینگ که بوسیله هجوم ژاپونی ها- قراردارد در خاطرات مختر ایشان نشان داده شده است- ایشان درسن 94 سا لگی یک فرد نجات یافته از کشتار نانجینگ درخانه خود فوت کرد-در شهری درشرق چین فوت کرد-خبر فوت –اقای لی- در هال سینا ویبو- درهال خاطرات قربانیان کشتارنانجینگ بوسیله هجوم ژاپونی هاقرارداده شده است- اقای لی-درفوریه سال-1925-بدنیا امد وبرای پیوستن به جنگجویان-برضدسربازان مهاجم ژاپونی در سن سیزده سالگی در سال1937به سمت انان عازم شدایشان دوبار دستگیر شد-دراثنای اشغال نانجینگ رخداد-در14 دسامبر 1937-اقای –لی –توسط سربازان ژاپونی دستگیر شددر نزدیکی شهر یجی انگ من-او صد ها نفرات دیگر دستگیر شدن- درحالی که تفنگ انان به پشت سرانها بسته شده بود وان هارا به اطاق هائی بردند-در کاخ -بازی شان زمانی در ردیف ها در صحن قرارداشتند- توسط مسلسل از پنجره ها به انها شلیک میشد- ایشان نجات پیدا کرد وبسیاری کشته شدند-مطابق با خاطرات ایشان ژاپونی  افراد زنده مانده را به طبقه اول بردن ودرانجا گازوئیل ریختند وطبقه اول را اتش زدند- ایشان به طبقه دوم دویدکه هراه ششنفر دیگر بودند- وبه سمت دیوار پریدند و فرار کردن- وبر بام یک ساختمان خودرا پنهان کردند- که پنج روز بدون غذا گزارندن سربازان- ژاپونی   انهارا پیدا کردند- وپنج تای انهارا کشتند اقای لی توانست فرارکند

موافقین ۰ مخالفین ۰