عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۲۰ مطلب در آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است

داستان اقای بوش پدر-!!

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-در داستان یادبود اقای بوش پدر- جملات شخصیت های بسیار جالب است- بعضی ها خواستند چابلوسی کنند که فرد کارگر عادی بودم- بسیارفروتن ساده دل به نخست وزیری  کانادا رسیدم- خلبان بوده است ولی ایشان بسیار پیچیده ومهربان و افق بین بوده است-  سناتور دیگری مال امریکا میفرماید- من همیشه برخلاف رای مردم هرچه درک میکردم عمل میکردم وفقط پنچ درصد موافق من بودند پس چطور شما را  باز هم انتخاب کردند؟؟ اگر شما این چنین بودید از گنگره عرش میزدند صدا  شما را- ایشان میگوید من به منزل اقای بوش پدر رفتم- که درنزدیکی ساحل اقیانوس بود یک تابلو زده بود- که کلمه از  -سی  بی  اس  یو- درست شده بود به من گفت معنی این کلمه را میدانی گفتم نه- فرمودند وقتیکه خلبان چون خلبان بوده است درفضار تا بینهایت افق رابتواند ببیند گفته میشود ومنظوراش این است که سیاست مدار اینچنین باشد بعضی میگویند که سیاست مدار تا 64 باز سیاسی  بتواند مانند شطرنج حدس درست- بزند حضرت علامهاستادمعزز شهید ایت الله دکتر مطهری علیه السلام هیچکس نمیتواند فلسفه تاریخ بنویسد جز پیامبران- وپیش گوئی وپیش بینی  امکان پذیر نیست فقط قران واحادیت معصومین میتوانند  دقیق بیان گنند درسرکلاس دانشگاه لندن خانم استاد فرمودند حتی درمسائل مادی هم نمیتوان پیش بینی دقیقی کرد زیرا ما باعلم محدود  به پدیدهای  که  نسبت به مانامحدودهستند درعوامل وتغیرات وحرکات عوامل مثلا میکرب ها- عامل اسنان هرجا وارد قابل پیشگوئی نیست بخصو خداوندمنان هم نظر دارد خحداکثر تا پنج سال انسان میتواند پیشگوئی کند وانهم شاهکار خواهدبود- ایشان به بلژیک میرود درجلسه ناتو  شرکت میکندنوبت سخنرانی میرسد- ایشان دقت میکند که دیگرت سیاست توضیحات انها چگونه است- متوجه میشود یک مطلب ساده وپیش پا افتاده را زیاد شرح میدهند ایشان شاهکار خلقت هستند همین کاررا میکنند وبه دوستاش میفرماید من انزمان سیاست روابط عمومی  را فهمیدم- قران مجید در داستان لعین الی ابد  ابی لهب هیچگونه شرح تاریخی دقیق نمیدهد چه ساعتی چه روزی -  وغیره نمیدهد فقط میفرمیاد  ابی لهب سنگ به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم زد ومنهم دودستاش راقطع میکنم وایشان را داخل جهنم میکنم وپیشگوئی کرد که تا مرگ اینچنین است- ام جمیل زن ایشان را همین طور که سبدی درست کرده به گردن انداخته است مردم انزمان درک میکردند منظور قران از این سبد چیست که خارها درشت را خوداش انتخاب میکرد وحمل میکرده ودرسرراه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میگذاشته است وان لعین هم تامرگ اینچنین است- جا جای قران مجید- دشمن شناسی میکند-ولبمطلب-میگوید  وپاسخ الهی را درباره انها مطرح میکند که مهمترین اقلام  پدیده های تاریخی بوده است نه خر کردن وفریب مردم-

موافقین ۰ مخالفین ۰

صحبت ان جان جهان مارابس-!!

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- ظریفی میفرمودند- که زمانی که  خداوند منان گل انسان را درست میکرد- جناب ملائکه فرموند این گل چیست خداندمنان فرمود خلیفه من انها پرسیئدند  گل خلیفه شما میشود خداوندمنان  فرمودند روح من دراین گل قرار میگرید- شیداترین موجود نسبت به من تمام شادی ها  وسایل شادی هارا برای اوتهیه میکنم ولی شادی  او درعبد بودن من است دراذان خواندن است درقران خواندن  است عابدمیشود عاشق مناجات بامن است- درپرستش من بعناون معبود سراز پا نمیشناسد- شادترین مخلوقات میشود غم اش هم برای من است نه برای دینا- عرفای ما این پیام را خوب درک کردند-  صحبت ان جان جهان مارابس—طواف کعبه دل کن- اگر دل داری – دل است کعبه معنی – توگل چه پنداری – جناب حافظ میفرمیاد—صبا به خوش خبری  هدد سیلمان- که مژده- طرب— از گلشن سبا اورد-باز- ازدل وجان- شزف صحبت جانان غرض است—غرض این است وگرنه – دل وجان این همه نیست- منظور سکولار است—دولت ان است که بیخون دل ایدبه کنار—رنه باسعی وگل با جنان (دنیائی() این همه نیست—حاصل کارگه- کونومکان- اینهمه نیست- باده پیش ار که اسباب چهان اینهمه نیت—مرا به کارجهان هرگز التفات نبود- رخ تو درنظرمن چنین  خوشش  ازا سست—چوبشنوی سخن اهل دل مگر که خطاست- سخن شناس  نه ای- جان من  خظا این جا است- ای گدایان خرابات خدا یار شما است- چشم انعام مدارید- زانعامی چند- - خواهم شدن  به کوی مغان استین فشان- زین فتنه ها که دامن اخر زمان گرفت- جنگ سکولاریسم- ان روزشوق ساغرمی خرمنم بسوخت- کاتش ز عکس عارض ساقی دران گرفت—افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع- شکرخدا که-سر دلش- درزبان گرفت- اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند- مثلا میخانه را- دل قوی دار که ازبهر خدا بگشایند—دلا طمع مبر ازلطف بی نهایت ذوست- چولاف عشق زدی سربباز- چابک وچست- امروزه متاسفانه گرفتاری ها ی روحی درسن بالا دامن گیر مرد زن شده است- بچه تربیت کردن که تصور میکردندرچه انهابخواهند بیاداجرا شود وحال مادر شوهر ازدست داده  وبچه عازم امریکا شده اند ویک دختر درتهران مقیم است درحالی که ایشان درشیراز است دریک خانه درن دشت دربهترین نقطه شیراز  اتفاقا درنزدیکی ایشان یک اقای بسیارزیبا وبسیار ارام وتحصیل کرده به همین سرنوشت دچار شده است وایشان زن خود راازدست دادهاست ودلخوشی ان این بوده است به امریکا سفری کنند وبرای همین منظور هردو دریک کلاس مکالمه انگلیسی شرکت میکنندواین یکنوع شکست انسانی است- دریک جلسه ریس جلسه فرمودند-قرار است از طرف کمیته امداد امام خمینی رحمت الله تعدادی ر  خانمی بیایند که بیشترانها افسرده هستند وماترتیب یک جلسه نشاط اور اسلامی را میخواهیم نشان دهیم- اول فردی اذان میگوید بسبک عربی ابادانی –وبعد ایشان قران میخواند وبعدایشان اشعار نغز باموزیک میخواند این خانم بنظر من بیادترتیب میدادند که دراربعین شرکت کنندیک خانم استاد دانشگاه کانادا دراثین راه پیمائی  شرکت است ومعنویتی که دران دیده است بینظیر بیان کرده است ومدتا درکنارفرات برای امام حسین  علیه السلام که خالق این معنویت است گریه کرده است چرا جامعه انروز عظمت این شخصیت اعجاب وشگفتی ساز  رادرک نکردند- البته دستور است که فقر رانابود کنید ولی مشکلات روحی  بعلت  درک نکردم ان جان جهان است امید است که ما  راعرفای خودرابخوبی بشناسیمتا درسفینه فضائی رحمت الهی قراربگیریم انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

یوسف خودرا ببین-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است با الهام از بیانات استادمعزز حضرت استاد دکترجمشید  شفیعی نیا- رحمت الله علیه- میدتیشن از نظر  استادمعزز- حرکت از  تاریکی به نور است- لذا اسم متیدیشن خودرا مدتیشن نور نامیده است—که نور تمام کمالات را داردواز همه مهمتر ایجاد ارامش میکند  ومیتوان به این نتجه رسید- که کمالات ایجادارامش میکنند—درمرحله اول انسان باید احساس ازادی مطلق کند- سپس به ایمان میرسد- زمانی که به ایمان رسید عاشق ایمان میشود- که-مرحله عشق- به ایمان است –وسپس –مرحله ازادی از هرچیز- به جز  -ایمان- اسیر عبد –ایمان میشود-مرحله بعد متدیشن-خاک برداری وگند زدائی- درون است از هرچه پلیدی وضد ایمان است- که از تاریکی به نور است در درون خوداش خداومند منان که بینهایت کمالات  دارد- که نزدیکی به خداوندمنان هدف او است که حجاب زیادی در درون مطرح است- سئوال- این خداوندمنان بصورت تناسخ در روح مطرح است همانطور که بودائی ها معتقد هستند- درجواب تناسخ اتحاددوروح است- روح فرد وروح ان  میدیودوم- که مثلا فرد حلیه گر ی بوده است حالاباروح روباه اتحاد ایجاد کرده است- ایمن اتحاد نحوه اش مشخص نیست وبه نظر میرسد که روح روباه- فعال مایشا است فاعل است وروح فردمنفعل  ومطیع روح روباه است- وان روح فرد ازار میدهد- سئوال اینجا است که فرد تصور کنیم خوداش در دنیا یک روباه مانندی بود واز وجدان خودرا فلج کرده بود وممکن است از روح روباه خوشش بیاید وشریک جریانات باشداز کجا معلوم است که درایشان غفلت فراموش میشود وجدان دوباره احیا میشود اگر اراده از فرد سلب شود- سازندگی بوجود نمیاید- درباره خداوند مثال سخت است ولی عرفا فرمودند حلقه از اهن تصور کنید که به نخی وصل است ودرلیوانی  قراردارد البته خداوند همان داخل روح است وهم داخل بدن است وهم خارج از روح وبدن است ولی ما به داخل کارداریم- عشق سرمایه است که به حساب خداوندمنان واریز  میشود- خداوندمنان اصل وفرع با  سرمایه گذاری بیشتری  به فرد پس میدهد- خداوندمنان کمک میکند که این حجاب ها بر طرف شود واز کمالات الهی فرد بهرمند- شود-این کمالات ایجا امنیت در فرد میکند- شوق وذوق وجهت به فرد میدهدتاریکی هارا- به نور تبدیل میکند- وبقول مولانا- هرکه جامه زعشقی –چاک شد- او زحرص و جمله عیبی پاک -  تبدیل شد- تبدیل به ارغنون میشود ساز ی که احتمالا – ساز چنگ است که فقط یک نوا را سرمیدهد-  که ان نوا- انا لله- انا الیه راجعون- ماتوسط خداوندمنان افریده شدیم وبه سمت-او-   رجعت میکنیم- که مولانان میفرماید- جسم خاک از عشق بر افلاک شد- کوه در رقص امد وچالا ک شد که اول روسنگینی  چو کوه داشته است که  بعد عشق اورا سبک وچلالک کرده است که به راحتی عروج به سمت الهی میکند- وبه حریت و.اقعی میرسد که از هرچه ازار واذیت وشر  وپلیدی است رهامیشود- وبفکر نجات خود ودیگران است- ان زمان مقام حضرت یوسف را درک میکند ویوسف خودرا میبیند وخداوندمنان بیشمار زیباتراز یوسف درک میکند واین امر اغاز بوجوداوردن شایستگی است که به ملاقات الهی نایل شود

موافقین ۰ مخالفین ۰

بخشی از کتاب -مجمع الرسائل ازمایشی-


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جناب دکتر سعید قاضی پور- یکی از چهرهای درخشان است که خداوندمنان به ایشان استعداد عجیبی داده است که چهار رشته دکتری گرفت است منجله بصورت ماکتبه ای ان لاین از دانشگاه اکسفورد دکتری درمدیریت گرفته ورشته اولیه ایشان پزشکی  از دانشگا شیراز است واکنون  دانشجوی دکتری  درعلوم قران وحدیث است- ازجمله کتاب ایشان کتاب هجرت است باروش بسیارعالمانه تحقیق شده است –و-کتاب دیگر ایشان- بنام – مجمع الرسائل ازمایشی  کمک اموزشی  وخودازمائی  احکام فقهی است- جلد اول ان درباره تقلید است که از دوازده مرجع عظیم الشان  که-در صدران  احکام رهبرمعزز ومکرم وعظیم الشان ایران میباشد کتاب بذدو بخش تقسیم میشود- اول تست ودوم پاسخنامه- من جواب درست بیان میکنم—اولین شخصیت رهبر معززومکرم وعظیم الشان است—ایاتقلید صرفا یک مسئله عقلی است یا ادله شرعی  نیز دارد ادله شرعی به معنای که  شرط شرعی دارد یاندارد-پ- هردو میباشد-2- عمل به احتیاط بهتر است یاتقلید-عمل به احتیاط یعنی فرد مرحعی برای تقلید انتخاب نمی کند ولی نظر اکثیریت علمارا درنظر میگیرد-که- مطابق احکام الهی باشد البته کاری سخت است-پ- تقلید-3- متابعت  از نه مجتهد در تشخیص موضوع—واجب نیست-4- ایا کسی که در اموختن احکام دینی مورد نیاز  خود کوتاهی  میکند گناهکار  است—پ-اگر نیاموختن احکام- به ترک واجب  (منجر شود)یا ارتکاب حرام بیانجامد- گناهکار  است-5- درمسائلی که مجتهد اعلم فتوا ندارد رجوع به –  مجتهدی که دران مساله احتیاط نکرده است –و-فتای صریح دارد—پ-با رعایت ترتیب العلم فالاعلم اشکال ندارد- یعنی بهترین فرد را باید انتخاب کند—6- درصحت تقلید از مجتهد جامع الشرایط تصدی مرجعیت یا- داشتن رساله عملیه-د منظور این است که از مرجعیکه تقلید میکنن درمقام ودرتدی مرحعیت باشد ویا رسال عملیه نوشته اشد-پ- شرد نیست یعنی  ایندو که قبلا ذکر شدشرط نیستند  عالم باشند کافی است—7- فتوای مجنهد متجزی برای خوداش(حجت است ) مجتهد متجزی مجتهدی است که تعداد ی از احکام وتکالیف را خوداش به نتجه و درک ودادن فتوا رسیده است-پ- حجت است – یعنی بای خوداش حجت است—در تقلید از مجتهد جامع الشرایط-پ-شرط نیست که مجتهد اهل کشور مکلف باشد- -و- شرط نیست که ساکن درمحل سکونت(فرد) باشد-9- باید از مجتهدی تقلید نمود-پ-که پرهیزگاری او به حدی رسیده  باشد که از روی عمد مرتکب گناه نشود-10- اطلاع از اوضاع زمان ومکان از شرایط اجتهاد است-پ- ممکن است این شرط دربعضی از مسائل دخیل باشد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نگاه انتقادی به گفته اقای طبرسی در رادیو فردا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چند لحظه پیش سری به رادیو فردا زدم-خانم مجری از اقای بنام اقای طبرسی درباره گناه اطز لحاظ ادیان وسکولار سدوال کرد وبطورکلی درباره اخلاق وگناه ایشان مطالبی بیان کند واشاره ای به عصر حاضر داشته باشد- زمانی فردی ادعاهای عجیب وغریب میکرد از ظریفی درباره  ایشان سئوال کردم ان جناب فرمود – که دربندرعباس  یک کرمی  دربدن ایجاد میشود بنام پیوره  وایشان این کرم درمغزاش  بوجود امده است- ایشان بیان کردن مسئله گناه- که این کلمه درفارسی ظریفی میفرمود درتاریخ باستان کسی خطائی میکرد  ویادروغی می گفت پس از توبه دادن- یک گیاه ویاسبزی – بنام گناه به خورد  او میدادند چناچه راست بگوید که توبه کرده است ودیگر دروغ نمیگوید این سبزی موثر واقع میشود واگر فریب دهد این سبزی اورا میکشد- ایشان فرمودند مسئله گناه ازز مان حضرت ابراهیم علیه اسلام شروع شد؟؟ حضرت ادم عیله السلام به چه دلیل از بهشت رانده شد وجناب قابیل چرامورد سرزنش درادیان الهی است- عذاب الهی  قبلاز حضرت ابراهیم علیه السلام  ویا درزمان ایشان به چه علت بوده است- مانند عذاب زمان حضرت نوح علیه السلام- ایشان میفرمیاد که درزمان حضرت ابراهیم علیه السلام  ایشان فرمودند انسان ذاتا گناه کار است- پس خود ایشان هم گناه کار است بر اسا س کدام سند حقیقی این ذنب عظیم قابل اثبات است هیجکس انرادرک نکرده است جز جناب اقای طبرسی-؟؟- ایشان میفرمیادحضرت مسیح علیه السلام این مطلبراقبول داشت ولی درجرم ان تخفیف داد کههرکس به حضرت مسیح علیه السلام معتقد شود دراخرت بخشیده میشود- اگر واقعا انسان ذاتا کناه کارباشد قرنهای بسیار  قبل نسل انسان نابود شده بود- ایشان بیان میکند که انکار خداوندمنان بعنوان نمونه گناه کبیره است- که عقل انسان به اثبات  ان نمیرسد- اما دلیل غربی ها در  شناخت چشم به اینتجه رسیدند سه تا اظاق است بین این سه اطاق یکلوله بیسار نازک  باقطربسیارکم نایلونی که هوز جنس انرا مشحص نکردند قراردارد یک مایع- سیاه بین انها درحال حرکت است مشهوربه اب سیاه اکر دروسط این لوله عاملی انسداد کند انسان دیدهاش تار ویاکور میشود- هنوز این اب سیاه را  فورمل اش رانتوانستند وعجیب است فقط درچشم انسان این لوله به  بوجود میاید  برای انکه از اب سیاه نجات پیدا کننداین لوله را مقداری گشادکردنددید ونگاه وتصویر از بین رفت وهنوز نمی دانند این مایع نقش درایجادتصویر چیست- هیچ جوابی جز علم وقدرت الهی متصورنیست ودلیل دیگر اعجاز پیامبران اعظام صلواته الله علیه واله والسلم است وامروزه قران مجید علیه السلام کههروز درغرب افرادی کهدانشمند هستند به  خودجلب میکند- ایشان اشاره به مجازات های الهی  میکند کدراین جهان بسیارسخت است یکعقل منصف مجازات الهی را بامجازاتی که درامریکا بروی افراد خاطی انجام میشود مقایسه کنیم- درامریکا اگر سرود ملی امریکا  نواخته شود وفرد بلند نشود هزاران سرزنش وغیره براو وارد میشود واگر صورت خودرا با پرچم خشک کند- زندانی میشود وایشان حق توبه ندارد درحالی که غیراز حق الناس  که درامریکا بخصوصبر ای خارجیان  درمواردی  اصلا مطرح نیست- وبه راحتی به پیامبر ان  اعظام  صلواته الله علیهم اجمعین دشنام وناسزا گفته میشود ولی به افراد سرشناس درامریکا جرم محسوب میشود امریکا شش کشور اسلامی تروریست پرور ودرفکرنابودی امریکا وایجاد جرم وجنایت درامریکامعرفی میکند درحالیکه دین فردی ضدخداوند باشد ولی خطائی از او سرنزد بااو دراین دنیا کاری ندارد ولی دراخرت برموازین کاملا عقلانی اورا مجازت میکند که بدون دلیل  که مسلما به گپناهانی مبتلا شده است وبعد میفرمیادانسان بدنبال لذت است ودین همه لذتهارا شهوت میداند که وسوسه شیطان است قران مجید به نمایدگی از همه ادیان همه چیز را به طیبات وخبائث تقسیم کرد حضرت سیلمان وحضرت داود علیهم السلام اجمعین بر روایت تاریخی خود یهودیان چهارصد زن داشته است- وبه حضرت رسول اگکرم صلواته الله علیه واله والسلم نسبت زن پرستی دادند که از دختر نه ساله که زیبا است نگذشته است بحث بعد که اادیان  گرایش به جنس مخالف را امروزه درایران ممنوع اعلام شده است گرایش به چنس مخالف یک گرایش فطری است ولی میباسیت از رامنطقی وعقلانی  باان برخورد کرد غرب- انسانراموش ازمایشگاهی کرده است وزمانی متوجه شد یک گرایش به نحوی مضر است تحقیقات میکند ولی انرابایگانی درکتابخانه های دانشگاه میکند ومداوم دم از حقوق بشر وازادی  ولذت بردنمیکند سئوال این است که امریکا درویتنام وارد جنگ شد بهاین علت بود که ویتنامی ها ازادی نمی خواستند- حق.وقبشر نمیخواستند- لذت نمیخواستند وقوانین سازنده نمیخواستند امریکابرای انکه به انها اخلاق وعقل مدرن بدهد رفته انجا بجنگند

موافقین ۰ مخالفین ۰

تفخرات احمقانه اقای ترامپ وبن سلمان

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک خانم کارشناس غربی درباره استراتژی سیاسی اقای ترامپ- انرا استراتژی- توئیت نام گذاشته است- که برخلاف سنت امریکا که درجلسات دولتی بحث میشد وسپس بیان میشد اجر ا نمیشود- بلکه بعداز توئیت اقای ترامپ دولت از ان تبعیت میکند- درحقیقت تقلید از سیستم عقلانی واسلامی- ایران است مشهور است شیطان هم جعلیات خوداش براساس سیاست الهی  است یک تقلید معوجی –وکجی از روشهای وسیاست الهی است البته درتاریخ متاسفانه مذهب گاهی از کفر تقلید کرده است ولی بیشتر کفر از مذهب تقلید کرده است- نکته ان است که اقای ترتمپ یکنوع افتخارات احمقانه را مطرح میکند که بشکل بسیاراحمقانه اقای بن سلمان تقلید میکند ودرقران به این نوع افتخارات هشدار سنگین داده شده است درهمین دینا پاسخ داندن شکنی داده خواهد شدبنا برمقاله  رروزنامه رای الیوم عربستان اعراب را سوریه وعراق ودیگر کشورهای عربی  عرب نمیداند- ومسلمان هم نمیداند ولی اکر داعشی شود عرب  است لذا به پناهنده جویان سوری همین نکته راگفته است ولی المان انهاراپذیرفته است-  ودرضمن افرادخودرا امیرعربدانسته که سوریان ودیگراعراب بایداز انها تبعیت واطاعات کنند اگرانها عرب نیستند پس چرا ذبه انجا میروندتازمانی که امام زمان علیه السلام  ظهور نکردند مسلمانان ازد هستندنوع حکومت اسلامی خودرا مشخص تبینکنند وپس چرا دافغانستن که عرب نیستند دخالت میکند- وهمه نوع جنایت از جمله تجاز جنسی به افرادی که انهاراقبول ندارندانجام داده است درحدود هزاراندی حکم جعلیکه درفقه مسلمان نبوده است اختراع وجعل کرده استمثلا در زمان خلفای  ایا کسی میامد پیش انان که من که میخواهم به فلان کشوراسلامی بروم یانه- ویافلان رنگ رابرای لباس انتخاب بکنم ویانکنم- ویامیزان ریش چقدرباشد تا چه حدی مجازات داردوغیره  اگرعکس یک فوت  بالیست برزیلی جرم است که بچه دوازده ساله را شلاق بزنند- پس بازی کردن با انها به مراتب جرم سنگنین تری است-

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به مجله رای الیوم درباره بن سلمان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- روز نامه- رای الیوم- مقاله ای دارد- عنوان ان  این است که- محمد بن سلمان دیکتاتوری  بی نظیر در منطقه--- باوجود ادعا ی اجرای اصلاحات- بدترین نوع دیکتاتوری  را درعربستان ومنطقه دارد—فراعنه هم سازندگی های زیاد داشتند تنها اصلاحات هاملاک نیست- عقل واخلاق ملاک است که تقوی را بوجود میاورد- عقل و اخلاق  راهنمائی به اسوه هستی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میکند- درکتابی خواندم- که حضرت جبرائیل علیه السلام میفرماید ما فرشتگان عرشی دور یک نوری که خداوندمنان از درون ان باماصحبت میکندمیگردیم وگاهی هم به زمین وبه پیامبران صلواته الله علیه واله اجمعین نگاه میکنم- ولی زمانی حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام بعث رسیدند مامداوم به زمین وبه ایشان نظاره میکنم واز نورایشان که خیرکننده است بهره میبریم- برای پیامبران گذشته اگر ملاقاتی بودمثلا درساعت ده صبح ما چندلحظه قبل انجا بودیم ولی زمانی برا ی پیامبر اکرم صلواته الله علیه بایدمشرف میشدیم خیلی زود به زمین میامدیم واز زمین اشیان رانظاره میکردیم تاساعات معین شده به خدمت به ایشان  نائل شویم وحی  ویافرمان به خدمت ایشان ابراز میکردیم وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه  تفسیر انراجویا میشدند وسپس ایشان شروع به صحبت میکردند نورعظیمی ازدرک وشناخت برمن فرود میاید که بانورعظیم تر باز گشت میکردم که فرشتگان درشگفتی میماندند- روز ی حضرت جبرائیل علیه السلام به اندازه یک گنشچک به نزد ایشان امدند که ابهتی درنزد ایشان نداشته باشند وحضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم به ایشان فرمود فردا باتمام توان برمن ظاهر شو حضرت جبرائیل پا درعرش سرش در افق واین سر ارام ارام دراز شدتا به ده سانتی پیامبر اکرم صلواته  علیه واله والسلم رسید وپیامبر اکرم صلواته اللهعلیهواله والسلم به نظرحقیر غش مصلحتی کرد دلیل اش این است که خدواندمنانبقول حضرت ایت الله شهید جناب مکرم سید عبدالحسین دستغیب رحمت الله علیه حضرتاش صلئاته اللهعلیه واله والسلم چنان قلبی وصدری دارد کهقران میفرمیاد که بهشت وجهنم رادید هیچگونه تغیری رخ نداد نه جاذب بهشت شد ون ترس از جهنم پیدا کرد چون فقط در یادالهی است ونزد خداوندمنان رفت غش نکرد چگونه درمقابل مخلوق غش کند این که درس اخلاقی است که از جهتی از  از عقل برای درک توحیدبالاتراست وسخت تراست چون انسان زمانی عقلاش نمیرسد ئلی خداوندمنان ان عقلرا بارور میکند ولی پذیرش عقل مهم است که انجا کاراخلاق است-درمقابل ملعون اب لهب  کمال ادبرا بکاربرد- تمام انبیا فبلی ماننداب خوردن- نفرین میکردم- درانجیل خواندم حضرت عیسی علیه السلام درمسیری حرکت میکرد وداوم درجائی وعظ میکرد دربین دوروستا سه نفر باعث نارحتی حضرت مسیح علیه السلام شدند ایشان هرسه رانفرین کرد یکی مثلا شل شد ودیگر قطعه سنگی از کوه کنده شد وبرروی او افتاد- ام جمیل بازنبیلی  به گردن اداخته خارهای درشت میکند ودرراه خانه پیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله السلم میانداختد ودم خانه شروع به فحالشی میکرد-که حضرت محمد صلواته الله علیه والسلم بامن طرف هستی سنگی به پیشانی تو میزنم وکارتورا میسازم وپیامبر اکرم صلواته اللهعلیه والسلم جواب نمیداند یاران به نزد ایشان میامدد ودرحرکت حضرت صلواته اللهعلیه واله والسلم باپای بدون جوراب درروی خارها  میگذاشت ومیگفتند چراچنین میکین فرمودندچون او چنین دوست دارد ومیگفتند شمارا اذیت نمیکند درجواب حضرت صلواته اله علیه واله والسلم دوپهلو جواب میداند که انها نارحت نشوند ومی  مفرمودند-من درد نمی کشم ولی بایدبانوک خنجر انهابیرون بکشم وسپس با اب نمک شسشتودهم وسپس بروی ان پارچه ببندم ولی برا ی ایشان شبها گریه میکنم-که میدانستند بر دل سنگ انها هیچ لطفی وازاری که میدهند سرسوزنی رحم ومورت وانصاف وخجالت بوجودنمیاید ودرجهنم همین خانم همین زنبیل رادارد که با ات درحالیکه خودش مشتعل اتش است اتش بر پای جهنمیان ودوستان خوداش خواهد انداخت ویا از کوچه ای میگذشت ویک پیر زن یهودی  برسر مبارک ایشان خاکستر واشغال غذا رامیریخت- اصحاب گفتند یا پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله السلم- شما مجبور نیستید از کوچه بروید فرمودند من از این کوچه میروم که بفهم که زنده است وخوشحال شوم که شایدراه نجاتی برای او پیدا شود- روزی رفتند واین اتفاق نیافتد وایشان به اصحاب گفتند برویم به نزد ایشان دلیلا ش رابپرسیم- پسرش دم درامد وعلت جویا شدن وگفت مادرمن  بشدت مریض است وبه نزد ایشان رفتند اولان پیرزن ترسید وقیافه حضرت صلواتهاللهعلیه واله والسلم بسیارارام وخندان بود وان پیرزنشگفت زده شد وبسیارتعجب کرد وگفت شما همانپیامبر ی هستید که وصف شما بدرستی درتورات کرده اند وایمان اورد وبالافاصله فوت کرد وپیامبر اکرم صلواته الله علیه مانندکسی دنیا به اودادند خوشحال شد .شکرالهی کرد  وبه اصحاب گفتند ایشان در قبرستان مسلمان دفن کنید وخواستندباز گردند پسرایشان گفت ما پولی دربساط نداریم چه کنیم و وحضرت اش  صلواته الله علیه واله والسلم به اصحاب فرمود هرکدام یک مشک اب درحوض ایشان بریزیذ وچون حوض پر شد وایشان انگشمبارکش ا درحوض کرد ودعا خواند واب حوض به بهترین عطر تبدیل-که مشهور عطز مشک بودشد وبه پسر گفت این برای شما کافی است ولی اگر کم اوردی به نزدما ای وگسر ایشان تمجیدوتقدیس کرد – خانم دکترامامی رحمت اللعلیها که دربیمارستان نمازی کار  میکند  امروز فرمودند این داعش  حیوانه انسان مای –انسان تراز شده هستند که سرسوزنی رحم دراین ها نیست گرچه غلو است ولی انسان میتواند به این درجه برسد نمونه ابولهب وام جمیل است  ان رفتارشگفت انگیز حضرت رسول اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم با وحشی عموی پرعظمت اش انچنان مثله کرد حضرت سیدالشهدا حمزه عبدالمطلب رحمت الله علیه- حضرت علی علیه السلام میفرماید من انروز رحمت واسعه پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم رادرک کردم- که تنها ایشان رحمت اللعالمین است بلکه رحمت برکل مخلوقات است  حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دست حضرت جبر ائیل ودیگرفرشتگان را گرفت که به معراج نزد خداوندمنان- ولی درطول مسیر فرشتگان درماندند وحضرت جبرائیل علیه السلان تا نوک درخت سدره امنتهی بالا امد وپیامبر اکرم صلواته الله خواست ایشان باز بالاببرد که حضرت جبرائیل علیه السلام گفتندتاینجا لطف توبود ودیگرمن نمیتوانم جلوتر بیایم وان عظمت صلواهه الهعلیه والسلم نارحت شدندوفرمود من درنزدالهی ذکری از شمامیکنم-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

حافظ -و- امام زمان علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای حافظ رحمت الله علیه –برو ای زاهد  خودبین که ز چشم من وتو- رازاین پرده نهان است ونهان خواهد بود- باز تا گنج نعمت در دردل ویرانه مقیم است- همواره مر کوی خربات مقام است—فروغ ماه می دیدم زبام قصر او روشن- که- رو-ازشرم ان- خورشید در دیوار می اید—من ان شکل صنور بر- را از –باغ- دیده- بر- کندم- کههرگل کزغمش بشگفت-محنت- بار میاورد-راز درون پرده چه داند فلک خموش- ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست-  زمانی بوده است که شیعیان درشمال ایران بخصوص دراورمیه تواستند- پادشاه مغولرا شیعه کنند- درجنوب هنوز قدرت در دست حکمران مغولی سنی بود- حربه بزرگ  بردارن سنی  پشت پرده امام زمان  علیه السلام است- دلیل اش این است چه بردران سنی وبرادران شیعه- معتد هستند که اسرار قضا وقدرتاحدی قابل درک است حتی حضرت علی علیه السلام فرمودند تا انجا که میتواند به اسرار حکمت های الهی  واحکام .قضاوقدر پی ببرید ولی  انها میل به سمت بی نهایت دارند- زمانی که امامزمان علیهالسلام  ظهور میکنند-  مردم همین سئوال میپرسند که چرا شما این همه زمان درپشت پرده غیبت بودید وایشان سلام الله علیه انرا توجیه میکند وهمه میذیرنند این حدیث است- لذا جناب حافظ رحمت الله علیه میفرماید که این راز نه تومیدانی  ونه من حق یاوه گفتن درباره یک حکمت عظیم الهی که مسلما بسیار عظیم است نداری  وجالب است میفرماید من ساقی  یامن خداوند ویامن امام زمانعلیه السلام زمانی که باهم متحد شدیم لشگرغم را برمیکنیم-نکته اخر این است که سیاست الهی بر این است افرادرا ازمایش کند وان ظالمین درکوری وکری نگه دارد که باحقایق درگیرشوند وجهنمی شوندولی بضورت اعجاز خداوندمنان پیروز میشود- عقلا میفهمند واحمق ها درچاره وحیله میمانند

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

جهان علوی!!


بسم الله الرحمن الرحیم-باا قتباس از سخنان جناب دکتر شفیعی نیا-در سرکلاس که برای رحلت ناگهانی  مرحومه عذرا بهاری  مومنه کلاس که بخواب ایشان هم امده است—حق جذب کننده تعادل بخش وارامش دهند وشادی دهنده است وباطل  اضطراب ایجاد میکند- شک بوجود میاورد کهرنج وازار ایجاد میکندوبقول قران سرانجام به جای اب -کف انسانراجلو میبرد-  حق همیشه اراده عقلانی پشت او است وبا اختیارمیرود ولی باطل چوب پنبه برروی اب بالاجبار میرورد وعقلی ازان پشتیبانی نمیکند- مثال کنکوراست انجا که درست فهمیده است شادی ونشاط وتعادل وارامش دارد وانجا که بفهمد غلط بوده است رنج واضطراب دارد ودرشک هم این چنین است- زمانی  دراینترت- بدنبال حرف اضافه درزبان انگلیسی بودم افعال انگیسی بخاطرانکه سریعا ساخته شود فعل خاص بسیارکم درست کردند وبا حروف اضافه فعل درست کردن که امروز به ان بخشی از فعل گفته میشود-با کمال تعجب دیدم نوشته پرپوزیشن- یعنی حمل کردن یعنی فردی وباری را درراهی  درجهتی خاص حمل کردن وبیشترین موارداستعال ان درفلسفه است که افرادی مانند راسل درباراین مطلب درفلسفه نظریات خاص خودرادارد- عرفا بر ای  این مخلوقات این جهانی  برا ی مبتدی همین نظر دارند بقوا امام راحل علیه السلام خانمی  که به طلا علاقمند است  خود موحد است ولی درک نمیکند زیرا کسیبگویداین جهان مفیداست وزیبائی وحکمت دارد موحد است-غربی ها به صدای باران میگویند زیباترین ملودی خداوندمنان در دعا میفرمیاد دوی الما-صدای اب که بسنگ میخورد- یا ابشار که بسنگ میخورد- یعنی دراین مواردکوچک هم دقت کنید-مولوی چنین فردی است پدر ایشان روحانی بود وجناب مولوی مداوم از مراکز تعلیم دینسیر میداد از بلخ به هرات وبه خراسان وبه قزوین وهمدان وغیره ولی برای من معلوم نشد چرا به عثمانی رفت- دراین مراکز تشبیه میکند به صدای باد درنیزارها معلوم بوده است مدتها درکنار نیزار ها بوده است درعثمانی تبدیل شده به وسیله نی که خوداش دران میدمد مانند نعلبک شده است- فرشتگان  انهائی اهل باطل هستند- چون افرادمنگول ویامغولی میبنند این اصطلاح گرچه مسئله ظاهراست ولی ناروا است وباید انراتغیر داد- شایع بود که در زمان شوروی یکفرد ازبک هوشی مانند انیشتین داشته است که درمرکز اتمی شوروی کار میکرده است وغرب هیچگونه اطلاعانی از ایشان بدست نیاورد—انصسان لاجرم خطا میکند ولی بایدمدیریت کند تا انجا که ممکن است خطا نکند واگرخطا کرد زودتوبه وجبران کند وریشه گناه وخطا انسان تصور میکند هین بازار دنیائی است که میبایست هرچه میتواندبدست اورد وازبازار اخرتی  غافل است ایننظرمولانا است-حضرت علی علیه السلام هدف اگر این جهان باشد ارزش اش کمتر از عطسه بز است خداوندمنان انسان برای شادی وبهجت وارمش وتعادل  وتکامل  خلق کرده است که مداوم به موفقیت برسد ومرگ پرواز یا ازدنیا ی خاکی به جهان علوی است

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقش کمک اموزشی-!!


 بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- ریاست محترم اموزش وپرورش دریزد فرمودند که بچه ها درمدرسه میبایست تکلیف را انجام بدهند این فکر امریکائی بود که البته انزمان علم تعلیم وتربیت بسیار ضعیف بود وتصور میکردند هرچقدربیشترتعلیم بدهند بهتر است زیا فرد میبایست مطالب زیادی را یادبگیرد وزدگی زیادی پیا میشد وانگیزه برا ی یادگیری کم میشود اسان کردن یک راه بهتری بود بخصوص متوجه شدن درس بایدزیادتکرار شود-  این مطلب  یادگیری  دراغاز مانندهرکاری سخت است وبایدجا بیفتد همانطور حضرت استادشهید دکترایت الله مرتصی مطهری  رحمت الله علیه فرموده است درس دراغاز مانند حرکت قطارارام ارام میشود زمانی زیاد میگیرد وبعد سرعت پیدا میکند وجبران میکند وهم امرورز خلاقیت است که درفرنگ توجه به ان نمیشود بای انکه درس جانیافتده است  ایجادخلاقیت روش دارد- لذا امروز میبینم برخلاف گذشته زبان اگلیسی رای خارجیان-که دانگلستان دانشگاه کمبریج واکسفورد هستند درامریکا شیکاگو وپنسی والنیا- هستند- اصلا ازاغاز گرامر نیست یک ساختارساده انگلیسی است من علی هستم- تو احمدهستی  او جان است فقط سه ضمیر بیان یشود واینرا میگویند ترجمه کنید وسپس خودتان اسامی زیادی رابکاربرید تا اینموضوع جابیفد این اغاز خلاقیت است وسپس –سپس ما- علی هستیم شماها علی هستند وانهاعلی هستند باز تمرین وسپس ما علی واحمدهستیم لذا میابیست تمرین های زیادی بخصوص مانندتست درخانه بچه عمل کند وگرنه من دردانشگاه تا گرامر علی راخواندم دربیرون همینطور وخلاقیت بسیارکم بود وزودفراموش شد بخاطرعدم کارائی  دزیرا زیادجانیفتده بود این روش اینترجنچ میگویند- نکته بودم این است تجرکمه از انگلیس یبفارسی هیچ مهم زیادنیست فرد باداز فارسی به انگلیسی ترجمه کند- اینهمه است من گاهی که میخواهم جواب یک خارجی بدهم که ماطلب ایشان زیادموافق نیستم درجواب هنگ میکنم چون مغز  ازسسیستم انگلیسی بخواهد به سیستم ایرانی بر  گرد نمیداند چه بایدبکند- شیمی همین طور است ریاضیات همین طور است- یک جمله امروز در یک دیواربلندی درشت نوشته بودبه انگلیسی  ایا در رویا ی خودزندگانی میکنید- ار یو لیوینیگ این یور دیریم- هر زمان اگلیسی نصف صفحه وتمرین تست زیاد مطرح میشود

موافقین ۰ مخالفین ۰