عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۵۷ مطلب در شهریور ۱۳۹۹ ثبت شده است

رحلت جانسوزحضرت ایتالله العظمی اقای یوسف صانعی رحمت الله علیه تسلیت تعزیه عرض میکنم

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- رحلت جانسوز ایت الله العضمی حضرت جناب اقای یوسف صانعی  رحمت الله علیه بعلت شکستکی استخوان ران که هنوز مادرحل ان مشکل داریم-به همه عاشقان فقه اسلامی  تعزیت وتلیت عرض میکنم ایشان در تعادل دادن دیه خانم ها بامردان- وگرفتن غرامت از کسی مثلا برای کخانم جراح-که بدست ایشان ضربه زده تا بهبودی باید حقوق ایشان پرداخت شود واوازه ایشان درغرب بسیر گستردهبود کهدراخبار متخصین از سوئد برای درک ایشان به قم میامدند- ایشان درشناخت ظرفتهای معمارانقلاب رحمته الله علیه مثلا دقیود لزوم والزام-درتسلیم به اسلام معمار انقلاب ان عظمت رحمت الله علیه انا بودند-  وتمام مراجع اعظام رحمت الله علیهم اجمعین روشنفکر هستند وپیشرو هستندولی دربعضی احکام حضرت ایت الله العظمی جناب عظمت ایتالله ناصرالمکارم به نظر روشنفکران پیشتاز بودند کهازنظر طلاب عزیز رحمت الله علیهم الجمعین دراوج نهایی خوداش است وبیشاز ان  افراطی است ولذا فتوا های ایشان برنمیتابیدند-من که از مقالات ایشان لذت زیادیمیبردم امد است برروی نظریات ایشان کارتحقیقی شود ونتجه نهائی ابراز شود امیداست این سرباز تمام وقت انقلاب امروزه درارامش کامل درجوار استادخود واساتیدخود وائمه اطهارعلیهم السلام الله اجمعین از زحمتخود بخوبی قدردانیشده ودراو  شعف وشادی  بگذارنند انشالله وب بیت نعزز معظم ایشن ودوستداران ایشان تسلیت مجدد عرض میکنم

موافقین ۰ مخالفین ۰

در کوی عاشقان- زیارت ناحیه مقدسه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درکوی عاشقان-زیارت ناحیه-مقدسه-امام حسین علیه السلام- اسوه حضرت شیث ولی الله السلام علی—ادریس القائم لله السلام علی- النوح المجاب فیدعوته ای که دعایاش درنزدخداوندمنان پذیرفته شد- السلام علی هود الممدود-من اللهبمعنوته –کهیاری خداشامل حالش د- السلام علی الصالح الذی توجه الله بکرامته-که خداوندمنان تاجکرامت بر سراونهاد- السلام علی ابراهیم الذی حباه الله بخلته-کهخداوندمنان دوستی خودرا به او بخشید- السلام علی اسمعیل  الذی فداه الله بذبح عظیم- منجنته که اورا فدایی خودقرارداد- وخداوند منان- قربانبزرگی از جنت امده بود بهجای براخود فدا کرد—السام علی اسحاق الذی جعل الله النبوت فیذریته  السلام بر اسحاق که خداوندمنان- نسل اورا بپامبری انتاب کرد السلام علی یعقوب- الذی رد الله علیه بصره برحمته-که خداوندمنان به او ینائی اش  بازگرداند-السلام علی یوسف- الذی نجاه الله من الجب بعظمته- سلام بریوسف کل سلام ها خاص هستند- که اوراخداوندمنان- از چاه بعظمت قدرت خود نجات داد- السلام علی موسی  الذی فلق الله البحرله بقدرته- سلام برموسی- که خداوندمنان  باقدرتاش دریارا برای از خططپیبمبرخاص خود قرار داد- السلامعلی شعیب- الذی نصره الله علی امته  سلام بر شعیب که خداوندمنان اورا –بر امت اش غلبه داد- السلام علی داود الذی تاب الله علیه علیه من خطیئته که خداوندمنان اوراازتوبه ای بخاطر خطائی که کرد انراپذیرفت  السلام علی سلیمان- الذی ذلت له الجن بعزته سلام بر سلیمان کهخداوند بعزت وجلال خود طایفه جن را در اسارت واطاعت او دراورد- السلام علی ایوب الذی شفاه الله من علته- سلام برایوب- کهخداوندمنان اوراز  مرض وبیماری شفاداد- السلام علی یونس-الذی انجز الله له مضمون عدته سلام بریونس-که خداوندمنان  دوباره پیمانخود باو عملی کرد- السلام علی عزیر-الذی احیاه بعداز میتته-  سلام برعزیر که خداوند منان  بعداز مرگش دوباره زنده شد- السلام علی زکریا- الصابر- فی محنته  سلام برزکریا- که بسیار درمشکلات وبلاها صبور بود- السلام علی یحی الذی ازلفه الله بشهادته- سلام بریحیی که باشهاداتش خداوندمنان اورا بهمقام قرب رساند- السلام علی عیسی روح الله وکلمته- سلام بر عیسی روح خدا-وکلمه او =مخلوق= السلام علی محمد حبیب الله وصفته سلام برحضرت محمدصلواته الله علیه والهوالسلام حبیب برگزیده خداوند منان که امام حسین علیه السلام نورچشم ایشان واحیاکننده دین ایشان است السلام  علی امیرالمومنین- علی بن ابی طالب المخصوص باخوته  سلام برامیرالمومنین علیبن ابی طالب به برداری حاص ومخصوص ایشان السلام علی فاطمته الزهرا ابنته سلام بر حضرت فاظمه سلام اللهعلیها ودخت رسول اکرم  صلواته اللهعلیه والسلم بخاص صلواته الله-السلام برحضرت فاظمه اللزهر سلام الله علیها دخت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم السلام علیمحمدبن الحسن وصی ایه وخلیفته   -سلام بر ایمحمد صلواته الله علیه والسلم-وصی پدر وخلیفته انتخاب او--اامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

برادران اهل سنت وهابی درباره ذکات دقت کنند--!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادر دانشمند وهابی  تانجاکه من رسیدم میفرماید- علمای شیعه-ذکات را دو زدند- حال ببینیم که چه کسی ذکات را دور زده است-خداوندمنان-  رسیدن به قرب الهی تنهاعبادت نیست-شرایط زیاد استیکی از شرایط بسیارمهم- توجه به همنوع است که عیال خداوندمنان- همه این شرایط بصورت کلی در کلمه ذکات است- زمانی که کلی شد- عام وخاص دارد- درتمام موارد اسلام حکم دارد یا بصورت کلی-یابقول اقایان بصورت کلی وجزئی—درکلی وجزئی برخلاف اقایان حتماقانون مدون میخواهد-که از باری تعالی انزال شده باشد-مثلا درمباح قانون کلی وجود دارد-ذکات کلی یعنی کاری فرد بخاطر امر الهی انجام دهد-درذکات خاص- مسئله اهمیت مادی دارد بخصوص اقتصادی-درکل بهترین تعریف صدقه است یعنی صداقت فرد به خداوندمنان نشان میدهد-که کاری سخت است- سخیترین فرد درجات عالی بهشتی دارد-اگربهشت وجهنم  در نزد افراد اهمیت زیادی ندارند ما ارزش انهارا پائین اوردیم—شما توجه کنید به کسانی برا ی اندو ارزش زیادی قائل هستند-درهر امری یک صفت محوری مطلق دارد-مثلا در ارتش این محور  اطاعت از مافوق است ولی شروط زیادی دارد ولی شرط اساسی اطاعت استدر ذکاتهمیقن نحو است اصل عبدبودن است صداقت درفاوادرای واطاعت ازخداوندمنان است حال بعلل مختلف دیگری  این تکلیف درنظر گرفته شده است راستی سنجی ایمان است- ذکات عام بهده خود افراد است بادرک وفهم وسنجش خودشان پول میخشند وکمک میکنند وکار خیر انجام میدهند- وغیره ولی در ذکات خاص حتما قوانین باید باشد که از افراط وتفریط جلوگیری کند- وبراساس محاسبه باشد- لذا خداوندمنان دراینموارد حکم صادر کرده است وقوانین ونصاب قرارداده است-البته هرکس بیشتربدهد اجردارد ولی زماین مشکلات زیاداست ونیاز مندی ها زیاداست باید قوانین باشد فرد تاحدی که میتواند کمک کند-در برادران اهل سنت  چون  میزانها بسیارمختلف است جناب اقای قرضاوی یک فرمول برای خوداش درست کرده است-چون دیدن با قوانین ذکات مسائل حل نمیشود ونمی خواستند خمس را وارد  ذکات خود بکنند به اسم ذکات دارند بهنحو خاص خودخمس میگیرنند ولی نام اش ذکات است-به تضاد عجیبی برخوردند- قیاس یک امر عقلی وریاضی مانند است- استثنا نمیپذیرد-ایشان هرکس پول کاغذی داشت چون میتواندتبدیل شود به سکه طلا ونقره دارد وذکات طلا ونقره درباره ان اجرا میشود کدام است نصاب طلا است ویانصاب نقره است ویابقول اقایان جمع انها بخش بردو-حال کسی کفش دارد کفشرا میفروشد-پولدار میشودایا ذکات داردیانه دارد مئله گروهی گفتند عسل ذکات دارد وذکات اش جزئی وکلی است- ده گرم عسل چقدر ذکات دارد- تا 39 گوسفند ذکات ندارد ولی ده گرم عسل ذکات دارد-حال سی ونه گوسفند رافروخت پس پول ایشان ذکات دارد چون قابل تبدیل به طلا ونقره است-ذکات داردانها درک نکردند شمش طلا ذکات ندارد برای انکه سرمایه است ولی سکه طلا ونقره هرسال ذکات دارد برای انکه به جریان بیفتد پول راگنج نکند- تصور میکنم از حضرت علی علیه السلام فرمودندبرای پول اضافی کاری نمیتوانی بکنی- صدقه بده یا اسباب کااتندارد برای دیگران بخر ووغیره- ولی بعضی گفتند که شیر-حیوان ذکاتندارد وچون عسل ماند شیر است درقیاس نمیتواند ذکات داشته باشد ولی اگر شیررا فروخت  طبق قانون که طبق  قیاس است دیگراستثنا نباید باشد- باید ذکات بدهد-مسئله دوم – اقایان میفرمایند اگر شخص سنی از یک شیعه که تقیه میکند بهزور از اوبپرسد-که سنی است اوبگوید که سنی هستم- اولا در اسلام چنین حقی کسی ندارد برا اساس ظاهر است نه باطن وگفته فرد مسلمان یاهرکس کافی است- اما اگر گفت قسم جلاله بخورد اگر احساس خطر کرد اشکالی ندارد درثانی دروغ گفتن دراینجا از دین خارج نمیشود وزندیق نمیشودگناهبرفرض کرده ولیا ز دین خارج نشده است – اما نماز جمعه-اقایان معتقد هستندکهدرهر شرایطی نماز جمعه واجب عینی است- دستور این است هرجا نماز جمعه برپا شد تاحدی که اذان برسد واجب میشودانهم بر امام معصوم علیه السلام درزمان پامبر اکرم صلواته اللهعلیه اینچنین بوده است-یک روایت بیاورند کهدرروستا نماز جماعت بوده است- یک روایت بیاورند رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمیکشخص بعنوان امام جماعت برای جائی انتخاب کرده باشد- امادرشیعه اولا نماز جمعه نمازیاست خطبه دارد وامام شمشیر ویا امروزه تفنک دارد وگفتند حتی شمشیراگرنبود-چماق ویاچوب دردست داشته باشد-چرا براینه امام  مردم راهدایت کند برای مشکلات وبه دشمنان داخلی وخارجی هم هشداردهد- ایا برای ائومه اطهارعلیهم اسلام اجمعین چنین چیزی مکان داشت-؟؟ لذا نماز جمعه شیعه نداشت در زمان حکومتهای منحوس درایران هم بدین نحو بودنماز جمعه ای کهاز جکومت طاغوت حمایت کند ویا حقایت سیاسی وغیره بیان نکند وحتی چماق نداشته باشد نماز جماعت است نه نماز جمعه وهرکس که خواست گوشه ا ی بزند معزول شده است نماز جمعه تبلیغات برای حکومت است که طاغوتی است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

سخنرانی سیاست پرداز اسرائیلی- اقایمنشه امیر-؟؟!!

بسم الله الحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بیانات سیاست پرداز  اسرائیلی –منشه امیر- روزی که بخواهند به غنی سازی بیست درصدی و بالاتر دست بزنند، زنگ خطر در دنیا به صدا در خواهد آمد و بیشترین تلاش برای خنثی کردن این برنامه به کار گرفته خواهد شد.

 

ادعا کرده اند که حالا که نیروگاه اتمی بیشتری ندارند، می خواهند کشتی هایی با سوخت اتمی بسازند و شاید هم هواپیمای اتمی طراحی کنند.

 

مگر احمدی نژاد شعار نداده بود که انرژی هسته ای حق مسلم رژیم ایران است؟

 

نگویند که می توان سر دنیا کلاه گذاشت و مانند کره شمالی بمب را تهیه کرد، بی آن که دنیا بتواند اقدامی علیه آن انجام دهد.

 

کره شمالی دارای حکومتی است که تمامی هم و غم آن مصروف پاسداری از موجودیت خویش است و به کشورهای دنیا و ممالک همسایه هیچ چشم طمعی ندارد.

 

ولی حکومت اسلامی علنا می گوید که می خواهد دنیای اسلام را به تسلط خود در آورد و اسرائیل را نابود کند و پرچم اسلام نسخه خمینی را بر قراز حرمین شریفین در مکه و مدینه به اهتزاز در آورد.

 

رژیم ایران، که هنوز سلاح هسته ای ندارد، این همه گستاخی می کند، وای به روزی که این جنگ افزار مرگ آور را نیز در اختیار داشته باشد.

 

نگویند که می توانند سر دنیا کلاه گذارند. دنیا آگاه است و مسئولان کشورهای مورد تهدید هشیار هستند و به آسانی می توانند رژیم را رسوا کنند.

 

همین دو هفته پیش بود که رژیم ایران ناچار شد در برابر فشار بین المللی سر تسلیم فرود آورد و با سفر دبیرکل آژانس بین المللی به تهران موافقت کند و اجازه بازرسی محدود بدهد.

 

لبته برای حفظ آبروی خود ادعا کردند که این کار را به صورت داوطلبانه و برای نشان دادن حسن نیست خویش انجام داده اند.

 

اسرائیل توانست حدود پانصد کیلوگرم اسناد و شواهد فعالیت اتمی رژیم ایران را از شورآباد تهران به اورشلیم منتقل سازد.

 

کارگاه مونتاژ سانتریفیوژها در نطنز منفجر شد و ساخت نسل جدید آن مدت نامعلومی به تعویق افتاد.

 

آیا رژیم ایران می تواند به دور از چشم آژانس بین المللی و سازمان های اطلاعاتی کشورهای دیگر، به برنامه اتمی خود ادامه دهد؟

 

با افتخار اعلام می کنند تا تا به حال ده برابر تعهد برجامی، اورانیوم غنی شده ذخیر کرده اند.

 

خوب، این کار چه سودی برایشان دارد؟

 

با آن می خواهند چکار کنند؟

 

چقدر برایشان هزینه داشته است؟

 

از کدام امر رفاهی مردم ناچار شده اند کم کنند تا بتوانند تامین کننده هزینه این کار باشند؟

 

۲۱۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده را اگر به بقالی ببرند، چند سیر پنیر به آن ها می دهند؟

 

آیا فکر می کنند که کشورهای همسایه ایران، از امیر نشین ها گرفته تا اسرائیل، که رژیم علنا می گوید که خواهان نابودی آن است و حتی یک فرجه زمانی ۲۵ ساله هم قائل شده، خواهند گذاشت رژیم ایران اتمی شود>

 

حالا فرض کنیم یک بمب اتمی بسازند، دو بمب اتمی بسازند.

 

آیا می دانند که اگر کشوری را هدف قرار دهند، سرنوشت خودشان چه خواهد شد؟

 

آیا آنهایی که ادعای سپاهیگری می کنند و لاف می زنند که فلان کشور را در ظرف پنج دقیقه نابود خواهند کرد و یک ابرقدرت را در ظرف دو روز به زانو در خواهند آورد، اصطلاحی را در قاموس نظامی به نام “ضربه بازگشت” می شناسند؟

 

ما که نمی دانیم، ولی دیگران می گویند که اسرائیل دارای زیردریایی های است که از اعماق آب می توانند رژیمی را که اتم شلیک کرده، هدف ضربه بازگشت قرار دهند.

 

آیا این را سران حکومت ایران در نظر گرفته اند؟

 

ما که نمی دانیم ولی رسانه های عربی ادعا می کنند که اسرائیل دارای دویست بمب هسته ای است.

 

ما که نمی دانیم ، ولی اعراب ادعا می کنند که اسرائیل موشک هانی دارد که هر نقطه ای از خاک هر حکومت خصم را می تواند هدف قرار دهد؟

 

ما نمی دانیم، زیرا اسرائیل رجز نمی خواند، گزافه گویی نمی کند، هیچ کشوری را مورد تهدید قرار نمی دهد، ولی اگر خود را از جانب حکومتی، مورد خطر احساس  کند، آن را جدی میگیرد و بی سروصدا خود را برای دفاع از خاک و حفاظت از جان شهروندان آماده می سازد.

 

یکی از ویژگی های حکومت های خودکامه، که از رسیدگی به حال مردم خود و بهینه سازی زندگی آنان عاجز مانده اند، آن است که یک دشمن خارجی می سازند و زبان به تهدید می گشایند و بحران منطقه ای ایجاد می کنند تا ذهن مردم خود را از مشکلات داخلی منحرف سازند.

 

جمال عبدالناصر رهبر مصر، قهرمان این شیوه شیادانه بود و مقامات رژیم ایران نیز از او تقلید می کنند.

 

ولی ابراز شگفتی می شود که چگونه است که کشورهای اروپای غربی هنوز به حمایت از رژیم ایران ادامه می دهند؟

 

حکومت برجام را زیر پا میگذارد و اروپای غربی می گوید که رژیم ایران هنوز به برجام عمل می کند.

 

حکومت اسلامی، کشورهای همسایه را به تعرض و نابودی تهدید می کند، ولی اروپای غربی با ادامه تحریم های تسلیحاتی علیه این رژیم فتنه گر مخالفت می ورزد.

 

پشتیبانی روسیه و چین از سرکشی های رژیم ایران، یک امر قابل درک است.

 

آن ها پول ایران را می خواهند و خوبی ملت ایران را نمی خواهند.

 

می خواهند هرچه بیشتر، به ایران اسلحه بفروشند و سود برند.

 

ولی اروپای غربی چرا این گونه بزدلی نشان می دهد و نمی خواهد از رژیم ایران جدا شود؟

 

اما این حمایت های مصلحتی نیز، رژیم ایران را از شکست نهایی در مورد سیاست منطقه ای آن نجات نخواهد داد و از خیزش مردم ایران برای براندازی این رژیم جلوگیری نخواهد کرد.

موافقین ۰ مخالفین ۰

سخن پراکنی اقای تمیر طاهری-!!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- جناب اقای امیر طاهری کهساخته وپرداخته بنگاه  بی بی سی- است- اخیرا بامطالبی که میگوید اندک ابروی رسانهای که داشت ازدست داده است ومطابق میل – رادیو اسرائیل سخن پراکنی میکند-وحتی کوچکترین واقعیت های ایران-راتحریف میکند- اخیرا فرموده است که ایرانیان مقیم امریکا مانند امریکائی هادرسیاست تندوتیز شده اند-درست مانند ایران قبلاز امز انقلاب-حتی ایشان درمائلی که سیاست مداران امریکا درباره سیاست  انزمان عذر خواهی کردند راقبول نکرده است که امریکاهمیشه یاردلسوز ایران بوده است-مینویسد- به گمان –من- ایالات متحده از زمانی که به صورت یک- بازیگر عمده بین اللمللی  درصحنه ایران  ظاهر شد- یعنی در جنگ جهانی  دوم- تا به امروز – همواره ب امیزهای از حسن نیت- شگفتی – عدم اعتماد- ودرعین حال میل به همکاری –با مسئله ایران روبرو شده است- درهشت دهه- گذشته- روابط دو کشور را میتوان-دردوبخش بررسی کرد- دربخش اول- از کنفرانس تهران  تا انقلاب اسلامی روندی مناسبات به سوی دوستی  وهمکاری هرچه نزدیکتربود- - در ان دوران چهر ریس جمهوری- فرانکلین روز ولت- داویت ایزنهاور- ریچارد نیکسون- و- جیمی-کارتر به این امدند- به ایران امدند-وبا رهبران سیاسی  ایران اشنا شدند—درحاشیه کنفرانس  تهران روزولت با محمد رضا شاه بهعنوان یک ریس کشور با احترام متقابل- دیدار کرد—کاری که ویتستون چرچیل نخست وزیر پیشین بریتانیا نکرد-البته  جوزف استالین- رهبر اتحاد شوروی  نیز شاه جوان  ایران را با احترام پذیرا شد نچه اوباما و ترامپ در نظر نگرفتند این است که شاید بیرون آمدن یا نیامدن جمهوری اسلامی از سنگر واقعی یا خیالی‌اش، تفاوت چندانی در اصل قضیه نداشته باشد. رژیمی که پایگاه توده‌ای خود را از دست داده، رژیمی که در سراسر جهان حتی یک دوست ندارد، رژیمی که در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی؛ اجتماعی و نظامی شکست خورده است، هرگز در موقعیتی نخواهد بود که بتواند یک سیاست واقع‌بینانه و منظم داشته باشد. جمهوری اسلامی در هر حالتی که باشد، دیگر نه می‌تواند به آمریکا ضربه بزند و نه می‌تواند از بهترین کمک‌های آمریکا برای خود بهره بگیرد. جیمی کارتر پیش از آنکه به ریاست جمهوری برسد، با انتقاد از ایران بر سر مسائل مربوط به حقوق بشر، بیانگر نظراتی شد که بخشی از هیئت حاکمه آمریکا همواره مطرح می‌کردند. این بخش که در کنگره، سنا و وزارت امور خارجه حضور قابل توجهی داشت، شاه را سدی در برابر تحولات دموکراتیک در ایران می‌پنداشتند و در آرزوی شکل گفتن یک نیروی سیاسی که طرفدار آمریکا باشد اما سلطنت را کنار بگذار، برنامه ریزی می‌کردند. حمایت از مصدق، جبهه ملی، حزب نیروی سوم و گروه‌هایی مثل نهضت آزادی، نشانه‌ای از این آرزوی آمریکایی بود. «زبیگنیف برژینسکی» مشاور امنیتی کارتر، هدف بزرگتری را مطرح می‌کرد. ایجاد یک «کمربند سبز اسلامی»، برای قرنطینه کردن اتحاد شوروی. با این حال دیدارهای شاه با کارتر، هم در تهران و هم در واشنگتن، رئیس جمهور بی‌تجربه آمریکا را با واقعیات ایران آشنا کرد و طرح کمربند سبز اسلامی را به بایگانی فرستاد. بسیاری از ایرانیان می‌پنداشتند که کارتر طراح انقلاب اسلامی بود. خود آیت‌الله روح‌الله خمینی نیز در آغاز، پیش از اشغال سفارت آمریکا در تهران، با این تصور که کارتر مخالف شاه بوده است، می‌کوشید رابطه با واشنگتن را حفظ کند. در نخستین سخنرانی‌های خود، خمینی تاکید داشت که «کارتر از جنایات شاه خبر نداشت». خمینی، نخست‌وزیر خود مهدی بازرگان را برای دیدار با برژینسکی به الجزیره فرستاد. کارتر در عوض، سلاح‌های خریداری شده از زمان شاه را برای ارسال به ایران آماده می‌کرد.

 

حمله به سفارت آمریکا در تهران، محاسبات فرابردی جناح ضد شاه را در هیئت حاکمه آمریکا بر هم زد. جمهوری اسلامی به صورت یک کشتی بی‌ناخدا در یک دریای طوفانی ظاهر شد. از آن پس هدف روسای جمهور آمریکا از هر دو حزب، یافتن ناخدایی برای کشتی ایران بود. کارتر روی بازرگان و بقایای جبهه ملی حساب باز کرد. جانشین او رونالد ریگان در آغاز کوشید تا میرحسین موسوی را به ناخدایی برساند. پس از شکست آن طرح، ریگان روی هاشمی رفسنجانی شرط‌بندی کرد. پرزیدنت بیل کلینتون، حجه الاسلام محمد خاتمی و گروه «اصلاح‌طلب» را راه حل برای مشکل ایران می‌دانست. پرزیدنت جرج بوش به توصیه تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، روی برادران لاریجانی حساب باز می‌کرد. پرزیدنت باراک اوباما به توصیه جک استراو، وزیر خارجه بریتانیا، حجت‌الاسلام حسن روحانی و گروه «بچه‌های نیویورک» را منجی ایران می‌شمرد.

 

می‌رسیم به پرزیدنت دونالد ترامپ، کاندیدای جایزه صلح نوبل. پس از نزدیک به چهار سال می‌توان گفت که سیاست ترامپ، در مورد ایران با یک تضاد درونی مهم روبه‌رو بوده است. بستن همه درها، با اعمال تحریم‌های روز‌به‌روز سخت‌تر، و در عین حال دعوت به بیرون آمدن از سنگر. اوباما فکر می‌کرد با باز کردن همه درها، جمهوری اسلامی از سنگر خود بیرون خواهد آمد. ترامپ فکر می‌کند با بستن همه درها به آن هدف خواهد رسید.

 

آنچه اوباما و ترامپ در نظر نگرفتند این است که شاید بیرون آمدن یا نیامدن جمهوری اسلامی از سنگر واقعی یا خیالی‌اش، تفاوت چندانی در اصل قضیه نداشته باشد. رژیمی که پایگاه توده‌ای خود را از دست داده، رژیمی که در سراسر جهان حتی یک دوست ندارد، رژیمی که در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی؛ اجتماعی و نظامی شکست خورده است، هرگز در موقعیتی نخواهد بود که بتواند یک سیاست واقع‌بینانه و منظم داشته باشد. جمهوری اسلامی در هر حالتی که باشد، دیگر نه می‌تواند به آمریکا ضربه بزند و نه می‌تواند از بهترین کمک‌های آمریکا برای خود بهره بگیرد.

 

ترامپ یا بایدن؟ تا آنجا که به ایران مربوط می‌شود، باید گفت که هر دو به این نتیجه رسیده‌اند که جمهوری اسلامی بدون تغییر مسیر فرابردی، نخواهد توانست از گودالی که برای خود کنده است، بیرون آید.

 

بدینسان، ایرانیان آمریکایی می‌بایستی با توجه به مجموعه‌ای از مسائل یعنی فراتر از مساله ایران، به پای صندوق‌های رای بروند. البته از آنجا که اکثریت ایرانیان آمریکایی در کالیفرنیا، نیویورک و واشنگتن دی‌سی، به سر می‌برند- یعنی مناطقی که بایدن را ترجیح خواهند داد- رای آنها اهمیت چندانی نخواهد داشت. آنچه اهمیت دارد، داوری به دور از احساسات و اغراض حقیرانه است. کاری بس دشوار در شرایطی که ایالات متحده خشن‌ترین، غرض‌آلودترین و پرتنش‌ترین انتخابات تاریخ اخیر خود را تجربه می‌کند.

- ایشان متذکر میشود که درکتاب خوداش بنام ایران- ازیک نویسنده فرانسوی  بنام ونسان مونتی که ایرانیان-دردعواهای سیاسی حد نگه میدارند وبهخم علاقمند هستندایشان میفرماید-این مال گذشته است واکنون این جریانمحو شده است بهکدام دلیل بهکدام دلیل مردم حکومترا را رها کردندوبهکدام دلیل ایران دردنیا دوستی ندارد ومنزوی شده است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

برتری توحید وپستی کفر وشرک-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-بحث اعتلا یابرتری نسبت به توحید وکفر وشرک-توحید به خداوندمنان برمیگردد وکفر وشرک به معنا وچیز های مختلف برمیگردد-کفرمداوم به سمت پستی میرود-توحید مداوم به اعتلا میرودخیلی جاها درقران فرموده است توحید مداوم ازتاریکی انسان به نور درمیاورد یعنی هم تکراردارد وهم جدید هردو جمله اسمیه هستند یعنی ازنظر نظری همیشه این چنین ولی منظور جمله فعلیه است-چرا براینکه خداوندمنان برترین است که مسلم است وکفر برفرض که ثابت باشد پستراز خداوندمنان است مسدله دراعمالی که ازتوحید سرچمشه میگرد واز کفر سرچشمه میگرد خداوندمنان در عزیزوحکیم بودن ثابت استولی درکفر درحیکم بودن وعزیزربودن متحرک است ولی همیشه به سمت پستی میرود-تاکجا کهزمین ودریا پراز فساد میکند سرچشمه تکمال انسان دردوبعد است جسم وروح هردو بفساد میکشاند وعذاب برانها محقق میشود واین یک قانون ثابت هستی است ما اکو زیستم را ثابت فرض میکنم درحالکیه بنظر ثابت میاید متحرک است رودخانه حرکت دارد درختان حرکت دارندولی صامت وبدون صدا هستندوبرای انسان فعل مهم است  دستورات الهی که فعل خداوندمنان هستندیک حالت ثابت کهمه از روی حکت وشکوه وجلال هستند وقابل ایرادگرفتن نیست ومداوم انسانرامتعالی میکنند ودراخرت عظمت کارا نشان میدهد دونوع نعمت ات مثلا رودخانه که داوم حرکت میکند درختان همینطور وقصرها ثابت هستندولی لذت انها مداوم تغیر میکند-نمونهجالب کاری که کفار ومرکین با پیامبر اکرم صلواته الله-علیه واله والسلم کردند- احساس خطر کردند بهجای انکه یک فکر حیکمانه وعزیز بکنند یک فکر احمقانه وفاقد شرافت وکرامت وعقل  بود گفتند یا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام زندانی ممنوع الملاقات کنیم کسی به ایان درراابطهای قرار نگیرد-ویا دربیابان مثلا دربع الخالی ایشان رها کنیم که باکسی تماس نگیرد وسرانجام فوت کند وبالاخره ایشان را بکشیم-اخری را تصمیم گرفتن  وبرای این کار فکرهای پلید زیادی کردند که سرانجان ابوجهل گفت از همه قبلادی یکنفر شرکت کند حتی بنی هاشم ایشانرا  بکشند- پیامر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم عبارابرسر کشیدندوان جریان معروف همراه حضرت جبرائیل-علیه السلام خارج شدند برخورد کردند به جناب اقای ابوبکر ایشان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه اله والسلم راتشخیص دادوجریان را پرسید  وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم جریان گفتند ایشان گفتند سوار کول من شوید  وهرکس پرسید این فرد کیستت ایشان میگفت پیامبر اکرم صلوات الله علیه  واله والسلم انها میخندند که پیامبر اکرمصلواته الله علیه اله والسلم خوابیده است وجرئیت این کاراندارد؟؟تاکتیک همین است –در غار ٍور که شکل گاو نر هستند دهانه مانند گاو نر خوابیده بوده ذاست درانجارفتن وداستان دارداوکفار از راطریقی فهمیدندانها به انجا رفتند-خداوندمعجزه کرد عنکبوتی برق است دولایه شایدبیشتر تور بافت وکبوتر نحا لانهکرد وبروی تخم خوابیدهبود یکی از افراد تواستن پیامبر اکرم وصلواته الله علیه والسلام را تشخی دهد-غار یک انتها که کمی پیچ داشت-حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیهواله والسلم هجناب ابوبکر گفتندشمادرانجا باش  ایشان گفت که شما برتر هستید  حضرت فرمودندصلواته الله علیه واله السلم خیال من راحت است-خیلی  عجیب است که ایشان معجزه دیده است باز میترسد خداوندمنان که کار بیهوده نمیکند همین مقدار کافی است انهاگول خوردن خداوندمنان فرمودند تدبیرمن قوی تراست پیروز ی تنها بااراده خداوندمنان است-زمانی کفر با ایمان درمی افتد چونمیفهمد که راهنجاتی نیست وحکیمانه است دست به –جنایت وانحراف وپستی میزند مانندان مجله کذا-تاریخ مطالعه کنید به صحت این  ایهها پی میبرید

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سلام بر عشق -سلام برعاشق- سلام برشعور وسلام بروجدان-

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سالگردشهادت سراسر پرافتخار اسوه تمام کمالات جضرت ایت الله سیدمحمود طالقانی  رحمت الله علیه به تمام حسین دوستان-تبریک وتسلیت عرض میکنم- میدانم نام ایشان دردفتر امام حسین علیه السان ثبت ودرج است با الهام ازمکتب ایشان در شناخت مقتدای دوعالم امام حسین صلواته الله علیه واله والسلام-که درروزتولد اش هستی  گریست که نشان-بران  است-که  هستی با او است- واین شعار حضرت استادعشق-که هرکه- استبدادکرد هلاک شد وخون گران بهاای امام حسین علیه السلام-امواج غرق کننده انان است—مرگ وشهادت پل احیا است-درحدی-که قابل  درک نیست—این منطق تنها در کلام الهی وانبیا اعظام علیه السلام قابل درک وفهم وتفسیر است- رازی بزرگ که رای انسان گشوده شده است- بشرطی که حسینی شهید شود- انسانی-که میخواهد این فضای تنگ را برای همنوع خود گشوده کند وخود به یک فضای لایتنهای عروج کند—و- فرشتگان درقبل از شهادت ودرضمن شهادت وبعداز شهادت با اوهستند—وخداوندمنان منتظانهان است تاازانه قدردانی کند وپذیرایی کند-وهیچ جهتی را انتخاب نکرده است- تنها راه خدا را فی سبیل را به هدفی هجرت وحرکتنمیکند جز هجرت به سمت معبود چون امام حسین علیه السلام واخرین قدرت  وخلاقیت وروحیه خود رادراین راه نثار میکند- انچنان که سر ور معرفت وعرفان  درراه حلاوت وعسل هستی-جهادکرد وقتال کرد- وهجرت کرد و بلارا بهجان خرید- تا انسان را  ازدست مستبدان- خودخواه- سلطه جوی تحمیل کننده که وبه اسارت زخرف دنیا دربندنفس وغل وزنچیر برپای خودودیگران نهادند—ودر راه الهی سد پشت سد ساختن- ومردممتفرق کردن- وراه اعتلا بستن- وخدا رابرداشتن وبت جای اونهادن- وخود معبود کردن وبه عبادت خودمجبور کردن-تادر سبیل الله نباشد رابطه مستقیم نیستلذا شهادت در را ه سبیل الله برای  مستقیم شدن ومرتبط شدن باخداوندمنان است-زیرا در زمین طاغئت میمیرد وروح از اسارتها نجات پیدا میکند- واوج میگرد وهر قطره خون اش هزاران تسبیح وعبادت میکند-خونی که  شیاطین دور میکند- ونفس اماره را سرکوب ومهار میکند- وانسان از زیرخاک برافلاک میکند- وسبیل طاغوت مسدود میکند واثراش کم میکند وسبیل  الله رانورانی ودلربا میکند-رنج ومرگ از هجرت کننده به سوی خدا باید حذف شود- هراندیشه وفکر بغیراز اندیشه معبود باید رها شود-ترس از دست دادن لذتهای دنیائی  ازبین میرود- به غنیمتی میرسد که کهابد درلذت وحیرت میماند- همه غرایز را جا میگذارد وهمه بصیرتها جای گزین میکند- مردمیراو بدنبال خودمیکشند- وجودان سازنده انسانها میشود ودیگر سستی درمقابل نفس اماره وطاغوتمحومیشود وعزت وتحرک جای گزین میشود- وارد میدان کربلا میشود وازان به سمت دیدار به استادعشق رهنمد میگرد هرکس دراین راه است هرسال هرماه هررور ودر-ان میثاق خودرا باعشاق تجدیدمیکند ومسافربودن را برای خودتکرار میکند- وانهاراکه طاغوتمیخواد نام شان زیرخاک برود برفراز اسمانمینگارد وراه انها برجسته میکند وایمانهارا متبلور میسازد وشکوه وعظمت انها  بیانمیکندتا بزرکترین کارتاریخ را زنده نگهدارد  را شان پررهرو ونامشان جاودن باد انشالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

نگاه ای بهکتاب امام رضا علیه السلام صلواته اللهعلیه واله والسلم--!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نگاهی به کتاب امام رضا علیه السلام—به روایت  اهل سنت—نویسنده کتاب جناب اقای محمد محسن طبسی رحمت الله علیه است- ومقدمه ای  به قلم حضرت استادمحقق  حاج شیخ نجم الدین طبسی- رحمت الله علیه-انتشارات – دلیل ما-یکی از حسن های این کتاب-متاسفانه باید گفت از روش غربی استفاده کرده است- امید است که روش تحقیق درایران یک روش وسبک برجسته بشود- البته کاری بسیار سنگین است چین کمونیست درطبقه سوم است اطریش طبقه دوم است-کتاب  از طرف نخسین چشنوار ه علامه حلی- که به اثار طلاب جوان تعلق دارد تقدرشده است ودرضمن معاون پژوهشی حوزه قم که بسختی باذره بین جناب  اقای علیرضا هم مورد تقدیر وارد شدن کمی درشت بنویسیم شاید بهتر باشد کتاب بر اساس هفت سئوال برنامه ریزی شده است که نام  دفتر به داده شده است-درغرب پرونده میگویند نزدیک است- تیمهائی دراین دفترها تشکیل شدند وکار علمی کردند-کتابهای عربی264 میرسد درفهرست اطلاعات مندرج است- وجالب است که دراین فهرست اطلاعات خاصی برای من پیداشد مثلا مذهب ظاهری دراندلس-و جوز جانی ناصبی-مذاهب- یعه –متشیع- شیعه جلد- رضوی- شیعه عثمان- قریشی- مرجی- بیشتر منابع متعلق به مذهب شافعی است وطبیعی است که یک کتاب مستقل جامعدر اهل سنت درباره امام رضا علیه السلام وجودندارد- بدوقسمت تقسیم میشودمنابع-منابع مستقل که درباره ام رضا علیه السلام-باشد وجود ندارد ولی درمتن کتاب ها اهل سنت   بحثی هائی درباره امام رضا وجود دارد که مهمترین انها پانزده تا است- بیشاز دویست عنوان از منابع اهل سنت بدست امده است- بعضی مطالب درکت  اهل سنت از کتابی دیگرنقل شده است که ان کتاب امروزموجودنیست-کتب  اهل سنت فقط توجه ای به مقام امامت امام رضا علیه السلام نکرده اندولی درمسائل دیگر توجه خاصی داشتند حتی درباره معجزات ایشن قبل وبعداز شهادت مطالب ارزنده ازشخصیت های برجسته بیشترشافعی دارند-نویسنده مینویسد—البته بدین نکته باید اذعان داشت که در این متون جایگاه حقیقی عالم ال محمد صلواته الله علیه واله والسلم تبین نشده است ولیکن- هریک بانگاهی خاص وبیانی متفاوت- برعظمت شخصیت رضا علیه السلام اعتراف دارنذ- واضافه میفرماید—در این میان میتوان به سخنان عمل کرد ونوع نگاه اهل سنت- به ویژه دانشمندان انان درباره حقیقت نورانی اما رضا علیه السلام وصلواته الله علیه واله والسلم- ازدوران ان حضرت  تا حال اشاره کرد- ازاین رو- جمع اوری وطبقه بندی این میراث گران سنگ باوجود برخی کاستی ها ی پیدا ونهان وغرض ورزی ها اگاهانه تدوین گران ان- ضرورتی شایسته است کهمبنای طراحی این اثر شده است- وجالب است تنها دوشخصیت یکی شهید ثالث قاضی نور الله حسین شوشتری در کتاب احقاق الحق- درشناساندن اهلبیت صلواته الله علیهم اجمعین –وتعلیقات-نوشتهائیبرکتابی زده میشود که قبلا درحاشیه کتابنوشته میشد وسپسجمع اوری میشد بصورت مستقل چاپ میشد- -گران سنگ حضرت ایت الله العظمیمرحوم مرعشی نجفی- رحمت الله که بهنام مالقات احقاق حق در شناسندن اهل بیت مکرم رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم –و-ئمذهب حق انان ازدیدگاه اهل سنت رانمیتوان نادیده گرفت- ونشانمیدهدکه چقدرما درشناخت امام رضا علیه السلام کوتاهی کردیم انشالله جبران میکنم-یک نکته جالب است-درقیامت یک عده ارزال اوباش که بها نها لشوش میگفتند بدون حساب کتاب به جهنم میروند- وعده ای-که قبلا ایمان داشتند ولی دراثر دوستی با افرادناباب از ایمان خارج شدند ملائکه خزان جهنم ازانها علت میپرسد وسپس وارد جهنم میشوند عده ای-که عقلی درحدی دنیائی داشتند ولی در باره دین راستین کارنکردندمیگویند-کاشکی ما ازاول خاک بودیم- دریک مقاله خواندم-که سازمان سیا-جاسوسانی که تعلیم میدهد که بیشترین هوش دارندوعلوم مربوطه را یادمیگیرند—چون سطح علمی امریکابرتر است- سئولاتی میکنند کشورهای دیگرتشخیصنمیدهند که این سئوالت  چه ربطی داردمثلا میگویند دراین زمینه ماکارنکردیم وشاید چیزی میگویند اینها ممکن است که درکی پیدا میکنند- برای سازمان عجیب باشد وانهاباور نکنند وتصور کنند ساختگی است که پاداش کلان بگیرنند سخت انها درتستهای مختلف قرارمیدهند که هرچه میفهمید- بگوئید وخوب بفهمید اما برای اخرت هیچکارنمی کنند- این شخصیتهای- بنظر میرسد بسیاری ازانها درایران بودند اهل ری و نیشابور اصفهان- کرمان وحتی قم که بساط انها درایران جمع ش- زمانی امام الرضا صلواته الله علیه و اله والسلم به نیشابور امد بیشترعلمای انجا شافعی بودند-ومردمرا  بسیج کردند به خدمت ایشان-برسند براساس دوستی بافرزندان رسول اکرم صلوات الله علیه واله والسلم اما بساط انهاراخداوندمنان وجمع کرد وهمین کاربعدا مدتی انجام میدهد-نه انکه تحمیل کند-امروزه فمهمیدند-کتاب های مفید-ارزش واقعی یکتمدن است نه تعداد جمعیت لذا شیعه حرف اول درمذهب میزند وبهمین دلیل وهابیت وبهایت ومانندان- ساخته میشود که اگر استعمار پشت قضایانبود هرگز- انها بوجود نمیامدند-وبنظر میرسد دراینده مهدوی سازی شروع شود- تا انسان ساده لوح است- اینبرنامه هااست-دردانشگاه لندن وهمچنین درایران دردرس استاد معزز مرحوم رضویه رحمت الله علیه- بیان میشد دانشمند کسی است هرگز بهاین راحتی به یقین نمیرسد- فردمحقق ضعفهایخودرا بخوبی میشناسد وبرای دیگران بیان میکند- درستجمعی کار میکند وچند محقق هم طراز با ایشان کار میکنند ودانشجو پرورش میدهند که افکارمختلف جلوی اشتباهات بگیرد – تحقیقات کتابخنه ای مفصل دارد- درتبادل نظرداخلی وخارجی شرکت میکند بیشترمیخواهدنقص پیدا کند تا نکته مثبت-درکتاب نوشته شده است-که-روی کرد این پژوهش- با پرهیز ازتوصیفی محض- ویاتحلیلی-محض—توصیفی- تحلیلی----- سخنان با نگاه انتقادی برخورد ونقد وبرسی وتحلیل شده است- اینرویکردنیز بر اساسدیدگاه ومبانی اهل سنت صورت گرفته است-از این رور در ایننوشتار اصراری بر تطبیق مباحث مطرح شده ونقد وبرسی ان با اموزه های یعی نیست-جزدرموارخاض- لقب هائی-که مردم به اما رضا صلواته الله علیه واله والسلم داده است- هاشمی- علوی –حسینی- فرشی- ولی- حقی- زکی=باهوش- زاکی- قائم مشهورترین لقب امام علیه السلام است- رضا است بردران اهل سنت انرا ازمامون میدانند درحالیکه این لقب از جانب خداوندمنان است- به این دلیل  شیعیان-خشکمقدس امام راتقبیح کردند  ولایعهدی مامون جنایتکارا قبول کرده است- لقب رضازطرف خداوندمنان کهازامام رضایت دارد بهامام صادق لقب صادق راخداوندمنان داده است که دشمنان ایجادمذهب جعفری ساخته وپرداخته امام جعفرعلیه السلاممیدانستندکهفردی اذب ودروغگو است وخداوندمنان لقب صادق به ایشان داد- کسی که زیارت مرقد پاک امام رضا صلواته الله علیه-و-اله والسلم- انجامدهد- ثواب هفتاد حج ویک شب به سربردن درمجاورت بارگاه ملکوتی او برابر – با زیارت اسمانیان بوده-وزایر روز قیامت- دربرجسته ترین مقام-درکنار ائمه طاهرین- صلواته الله علیهم الجمعین قرارخواهد داشت

موافقین ۰ مخالفین ۰

نگاه ای به کتاب امام رضا- به روایت اهل سنت-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نگاهی به کتاب امام رضا علیه السلام—به روایت  اهل سنت—نویسنده کتاب جناب اقای محمد محسن طبسی رحمت الله علیه است- ومقدمه ای  به قلم حضرت استادمحقق  حاج شیخ نجم الدین طبسی- رحمت الله علیه-انتشارات – دلیل ما-یکی از حسن های این کتاب-متاسفانه باید گفت از روش غربی استفاده کرده است- امید است که روش تحقیق درایران یک روش وسبک برجسته بشود- البته کاری بسیار سنگین است چین کمونیست درطبقه سوم است اطریش طبقه دوم است-کتاب  از طرف نخسین چشنوار ه علامه حلی- که به اثار طلاب جوان تعلق دارد تقدرشده است ودرضمن معاون پژوهشی حوزه قم که بسختی باذره بین جناب  اقای علیرضا هم مورد تقدیر وارد شدن کمی درشت بنویسیم شاید بهتر باشد کتاب بر اساس هفت سئوال برنامه ریزی شده است که نام  دفتر به داده شده است-درغرب پرونده میگویند نزدیک است- تیمهائی دراین دفترها تشکیل شدند وکار علمی کردند-کتابهای عربی264 میرسد درفهرست اطلاعات مندرج است- وجالب است که دراین فهرست اطلاعات خاصی برای من پیداشد مثلا مذهب ظاهری دراندلس-و جوز جانی ناصبی-مذاهب- یعه –متشیع- شیعه جلد- رضوی- شیعه عثمان- قریشی- مرجی- بیشتر منابع متعلق به مذهب شافعی است وطبیعی است که یک کتاب مستقل جامعدر اهل سنت درباره امام رضا علیه السلام وجودندارد- بدوقسمت تقسیم میشودمنابع-منابع مستقل که درباره ام رضا علیه السلام-باشد وجود ندارد ولی درمتن کتاب ها اهل سنت   بحثی هائی درباره امام رضا وجود دارد که مهمترین انها پانزده تا است- بیشاز دویست عنوان از منابع اهل سنت بدست امده است- بعضی مطالب درکت  اهل سنت از کتابی دیگرنقل شده است که ان کتاب امروزموجودنیست-کتب  اهل سنت فقط توجه ای به مقام امامت امام رضا علیه السلام نکرده اندولی درمسائل دیگر توجه خاصی داشتند حتی درباره معجزات ایشن قبل وبعداز شهادت مطالب ارزنده ازشخصیت های برجسته بیشترشافعی دارند-نویسنده مینویسد—البته بدین نکته باید اذعان داشت که در این متون جایگاه حقیقی عالم ال محمد صلواته الله علیه واله والسلم تبین نشده است ولیکن- هریک بانگاهی خاص وبیانی متفاوت- برعظمت شخصیت رضا علیه السلام اعتراف دارنذ- واضافه میفرماید—در این میان میتوان به سخنان عمل کرد ونوع نگاه اهل سنت- به ویژه دانشمندان انان درباره حقیقت نورانی اما رضا علیه السلام وصلواته الله علیه واله والسلم- ازدوران ان حضرت  تا حال اشاره کرد- ازاین رو- جمع اوری وطبقه بندی این میراث گران سنگ باوجود برخی کاستی ها ی پیدا ونهان وغرض ورزی ها اگاهانه تدوین گران ان- ضرورتی شایسته است کهمبنای طراحی این اثر شده است- وجالب است تنها دوشخصیت یکی شهید ثالث قاضی نور الله حسین شوشتری در کتاب احقاق الحق- درشناساندن اهلبیت صلواته الله علیهم اجمعین –وتعلیقات-نوشتهائیبرکتابی زده میشود که قبلا درحاشیه کتابنوشته میشد وسپسجمع اوری میشد بصورت مستقل چاپ میشد- -گران سنگ حضرت ایت الله العظمیمرحوم مرعشی نجفی- رحمت الله که بهنام مالقات احقاق حق در شناسندن اهل بیت مکرم رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم –و-ئمذهب حق انان ازدیدگاه اهل سنت رانمیتوان نادیده گرفت- ونشانمیدهدکه چقدرما درشناخت امام رضا علیه السلام کوتاهی کردیم انشالله جبران میکنم-یک نکته جالب است-درقیامت یک عده ارزال اوباش که بها نها لشوش میگفتند بدون حساب کتاب به جهنم میروند- وعده ای-که قبلا ایمان داشتند ولی دراثر دوستی با افرادناباب از ایمان خارج شدند ملائکه خزان جهنم ازانها علت میپرسد وسپس وارد جهنم میشوند عده ای-که عقلی درحدی دنیائی داشتند ولی در باره دین راستین کارنکردندمیگویند-کاشکی ما ازاول خاک بودیم- دریک مقاله خواندم-که سازمان سیا-جاسوسانی که تعلیم میدهد که بیشترین هوش دارندوعلوم مربوطه را یادمیگیرند—چون سطح علمی امریکابرتر است- سئولاتی میکنند کشورهای دیگرتشخیصنمیدهند که این سئوالت  چه ربطی داردمثلا میگویند دراین زمینه ماکارنکردیم وشاید چیزی میگویند اینها ممکن است که درکی پیدا میکنند- برای سازمان عجیب باشد وانهاباور نکنند وتصور کنند ساختگی است که پاداش کلان بگیرنند سخت انها درتستهای مختلف قرارمیدهند که هرچه میفهمید- بگوئید وخوب بفهمید اما برای اخرت هیچکارنمی کنند- این شخصیتهای- بنظر میرسد بسیاری ازانها درایران بودند اهل ری و نیشابور اصفهان- کرمان وحتی قم که بساط انها درایران جمع ش- زمانی امام الرضا صلواته الله علیه و اله والسلم به نیشابور امد بیشترعلمای انجا شافعی بودند-ومردمرا  بسیج کردند به خدمت ایشان-برسند براساس دوستی بافرزندان رسول اکرم صلوات الله علیه واله والسلم اما بساط انهاراخداوندمنان وجمع کرد وهمین کاربعدا مدتی انجام میدهد-نه انکه تحمیل کند-امروزه فمهمیدند-کتاب های مفید-ارزش واقعی یکتمدن است نه تعداد جمعیت لذا شیعه حرف اول درمذهب میزند وبهمین دلیل وهابیت وبهایت ومانندان- ساخته میشود که اگر استعمار پشت قضایانبود هرگز- انها بوجود نمیامدند-وبنظر میرسد دراینده مهدوی سازی شروع شود- تا انسان ساده لوح است- اینبرنامه هااست-دردانشگاه لندن وهمچنین درایران دردرس استاد معزز مرحوم رضویه رحمت الله علیه- بیان میشد دانشمند کسی است هرگز بهاین راحتی به یقین نمیرسد- فردمحقق ضعفهایخودرا بخوبی میشناسد وبرای دیگران بیان میکند- درستجمعی کار میکند وچند محقق هم طراز با ایشان کار میکنند ودانشجو پرورش میدهند که افکارمختلف جلوی اشتباهات بگیرد – تحقیقات کتابخنه ای مفصل دارد- درتبادل نظرداخلی وخارجی شرکت میکند بیشترمیخواهدنقص پیدا کند تا نکته مثبت-درکتاب نوشته شده است-که-روی کرد این پژوهش- با پرهیز ازتوصیفی محض- ویاتحلیلی-محض—توصیفی- تحلیلی----- سخنان با نگاه انتقادی برخورد ونقد وبرسی وتحلیل شده است- اینرویکردنیز بر اساسدیدگاه ومبانی اهل سنت صورت گرفته است-از این رور در ایننوشتار اصراری بر تطبیق مباحث مطرح شده ونقد وبرسی ان با اموزه های یعی نیست-جزدرموارخاض- لقب هائی-که مردم به اما رضا صلواته الله علیه واله والسلم داده است- هاشمی- علوی –حسینی- فرشی- ولی- حقی- زکی=باهوش- زاکی- قائم مشهورترین لقب امام علیه السلام است- رضا است بردران اهل سنت انرا ازمامون میدانند درحالیکه این لقب از جانب خداوندمنان است- به این دلیل  شیعیان-خشکمقدس امام راتقبیح کردند  ولایعهدی مامون جنایتکارا قبول کرده است- لقب رضازطرف خداوندمنان کهازامام رضایت دارد بهامام صادق لقب صادق راخداوندمنان داده است که دشمنان ایجادمذهب جعفری ساخته وپرداخته امام جعفرعلیه السلاممیدانستندکهفردی اذب ودروغگو است وخداوندمنان لقب صادق به ایشان داد- کسی که زیارت مرقد پاک امام رضا صلواته الله علیه-و-اله والسلم- انجامدهد- ثواب هفتاد حج ویک شب به سربردن درمجاورت بارگاه ملکوتی او برابر – با زیارت اسمانیان بوده-وزایر روز قیامت- دربرجسته ترین مقام-درکنار ائمه طاهرین- صلواته الله علیهم الجمعین قرارخواهد داشت

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقدی بر بیانات بردار دانشمند وهابی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من خواستم جواب اقایان وهابی  با تفسیر قران واحادیث کنم- بسیار راحت ومتقن است ولی اقایان بلافاصله بیان میکنند که ان احادیث ضعیف وموضوع است یعنی ساختگی است- وتفاسیررا هم میتوان طوردیگری تفسیر کرد- در قران به اصحاب نوح علیه السلام- خداوندمنان فرمود کشتی میسازد وطفانی میشود ما سوار کشتی شوید عده ای زیادینظریات مشرکین قبول کردند که اینجنین نمیشود-مارادست انداختند کفاردرست میگویند- درحالی که قبلا معتقدبودند حرفای حضرت نوح علیه السلام عقلانی است همین اتفاق  درباره دین شیعه خواهد شد مگردرنزدکی ظهور حال به هردلیل رغبت واشتیاق نسبت به دین شیعه زیاد خواهد شد—علائمی ظهور کرده است گرچه بسیاراندک است-  سوار کشتی شوید یعنی  مخلص وهمراه حضرت نوح باشید حال امام حسین علیه جای حضرت نوح است پس سوار کشتی ایشان شویددرطول تاریخ متاسفانه-درست مانند افرادحضرت نوح علیه السلام ایرادهائی گرفتند بطوریکه حتی نی هاشم هم تعدادی  قوبل نکردند وتعدای هم تقیه میکردندومیگفتند حرف سنی ها درست است تاز مان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام-منحن از اوج به سمت  برگشت به پائین  امدن تغیر کرد ومردم تاحد زیادی سنی که سنی بودن به سمت شیعه اندکی توجه کردندوبا زانها باروشهئی سعی کردند مردم رامتقاعد کنند که امروز هم همیننحو است وتفیر کردن ارکب  یعنی  رکاب بگیر یک معنادارد که رکاب محبت بگیر –محبت بکن- برگردیم ه احادیث رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم همه قبول دارند که پیامر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-درباره امام حسنین  رحمت الله وصلواته الله علیهما – فرمودند دو ریحانه من هستند یعنی گل خوش فیلمی که عربستان رای جناب عمر ساخت درانجا بیان کرد معاویه هردو عظمت به شام دعوت کرد این موضوع  درشیعه من ندیدم- تنها بخاطرانها از کاخ بیرون امد وبه پیشواز امد وهمین حیث بیان کردوبا هدایا بسیار گرانقیمت وباعزت انهارا برگرداند- لذا امام حسن اسم گشت که کسی متوجه نشود به یزید گفت درحدیث رسول اکرم صلواته للهعلیه واله والسلم که محققا درست است تو امام حسین را شهیدمیکینی این کارنکن به موقع  بصورت پنهان اورابکش – یزید حماقت کرد  معاویه هم حماقت کرد—پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام فرمودند علی ازم من است ومن از علی هستم وحسن ازمن است ومن از دحسن هستم وحسین ازمن است  ومناز حسین هستم وفاطمه بخشی از سلام الله علیه ها و قلب من است حتی نورچشم من هستندودرجائی من وعلی علیه اسلام  یک روح دردوکالبد هستیم—فرمودند کههرگاه امام حسن علیه السلام دست از نبرد برداشت وخانه نشنین شد باو باشید مزاحمت ایجادنکنید که صلح امام حسن عیله السلام مبارک است ودوامت رابهم وصل میکنداولا به دروغ گفتند- قیس بن سعد یکی از سرداران امام علیه السلام که شیعه بوده است وپس از انکه امام از میدان برد خارج شد که قصد کشتن داشتند حتی باتیشه به ران مبارک زدند-چهل سرباز شیعه داشته است- عقل هم خوب چیزی است اگر حضرت علی علیه السلام چهل هزار سرباز شیعه داشت که حسابه مه پاک بود امام حسن علیه السلام فرمودند به شیعیان عقب نشنیی کنیمسنی ها زما دور میشوند وشیعیان که درست حسابی هستندباقی میمانند بعداز کوفه شیعیان را طلب میکنیم یک سپا تشکیل میدهیم وحمله ور میشویم فرمودند فقط ده نفردارید واز کوفه کسی نخواهدامد امام علیه السلام میخواستحجت برانها تمامکند خوارج که ضد امام شدهبودندحئاقل درحدودچهارهزارنفربودند فوقاش چهارهزانفربودند انراتبدیل به چهل هزار نفرکردند که احتمال دارد کارخود معاویه باشد که جچهل هزار شیعه سرانجام بهمن پیوستند اصلاعبدابن عباس به شام نگریخت عظمیت بود هم چنان تاز مانمختار درمکه بود وحلست بهنفع حضرت علی علیه السلام درحالیکه نابیناشده بود راه میانداخت-انکه به شام رفت عبیدالله بن عباس بود کهحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- یاعلی علیه السلام درباره ایشان حدیثدارند- واحتمالا حال ممکن است از هشت هزارنفر چهار هزارنفراز انها شیعه بودند که به سمت معاویه رفتند- مسئله دوامت است هممردمان شام از جنگ های بسیارنارحت بوند ومیگفتند دین سابق بهتربود- هم مردم کوفه-معروف است که زمانی که شهید میشد  یکپرچم سیاه برسرخانه میزد تمام خانه های کوفه بدون استثنا پرچم سیاه داشتند درثانی این دو امت از هم فرت داشتند وترکیب نمیشدتد که شامیان از معلومات مذهبی کوفیان دین را بخوبی یادبگیرند لذا این صلح عامل وحدت  مسلمانان شد وچون معاویه میدانست که بابردران سنی  اگروارد جنگ شود سود-ان – بنفع شیعه است فقط با خوارج تاهمه انها رام کرد وسپس به سمت شیعیان توجه کرد که شیعیان باتقیه وپنهان شدن تواستندراه نجاتی پیدا کند—امام امام حسین علیه السلام انهم باز بفرمان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام  این اقدام کرد- امام حسین علیه السلام طرح اول اش حفظ کوفه از تسلط بنی امیه بود- کهامامصادق علیه السلام انزمانمیفرماید  بنی امیه دشمنان غدر وپرقدرت شیعه هستند واز این راه برنمیگردند وهمه اهل جهنم هستند پس عقل حکممیکندای جنگ فایده ای ندارد وحضرت رسول صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند زمانی که سی قبیله با بنی امیه بیعت کردند بندگان انها خواهند شد انچنان گردی به پا کنند خاک به کره ماه-میرسد ولی خداوندمنان علم الغیب دارد- این رابرادران سنی درک نمیکنند- حال میفرمیاند-چرا حضرت علی علیه السلام دست به جهاد بر علیه مخالفین نزد-ولو شهید میشد- حدیثداریم اگر امربهمعروف ونهی از منکر کردید فرد جری شد لج کرد وبدتر کرد- حق این کارا نداریددرقران میفرماید بت ها رادشنام ندهید زیرا انها ازروی جهالت بهمن دشمنان میدهند وانها اهل جهنم خواهند شد- هرجا خداوندمنان انهارا سرزنش کرد چون قران معجزهبود مات ومبهوت بودند ایننوع سرزنش که مثل تیزاب اثر میکند برایاولین بار میفمیدندند وتعجب میکردندومیگفتند دقیق گفته است ولی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک سیاست مماشات وحسن اخلاق ودلسوزی داشتند- در خانواده همین نقش مادر دارد اگرپدر مثل مادر عمل کند بچه از او قهر میکندولی از مادر قهر نمیکند- ومسلم بود که یزید بدنبال انکه کوفه از قلمروی خوداش جدا شده است جنگ راه میاندخت ودران زمان امکان پیروز ی کوفه زیادبود—اما امام سجادعلیه السلام فرمودند اگر شانزده نفرداشتم میجنگیدم- اینمطلب تعاد شیعه واقعی را نشان میدهداما یک نکته است شیعه فقط دوازه معصوم ومربی اصیل دارد دارد باید نهایت حفظ انان بشود براردان سنی میفرماید هزاران خلیفه استسراشپز بیسواد میتوادخلیفه شود پس جهادانجام شود اما زمان امام باقر علیه السلام فرمودند زمانی که دشمنان شما به جان هم افتادندشما کناربکشید  ولی امام صادق علیه السلام فرمودند باید تقیه کنید تاز مانی که مردم وقدرت غلبه باشما باشد- دقیقا امام الخمینی رحمت الله علیه عداهای از جوانان متعلق بهمسجدی حضرت ایت الله شهید مبارز  طالقانی نزد ایشان رفتند که ساواکی دراین مسجد غوغا میکنند وپس از سخنرانی ایت الله طالقاتی رحمت الله نجمن میکنند وحرف ایشان ربرخلاف عقل-و سیاست واوضاع جهان-تفسیر میکند ومردمکم سواد تحت تاثیر واقع میشود اجازه میدهید که یک گوشمالی به انهابدهیم- وان عظمت حرف صادق علیه السلام زد فرمودندیک عکس شاه درمسجد است اگرانرابردارید- چه میشود گفتند همه رامیزنند ودرب مسجد میبندند امام علیه السلام پس شما نه مردم دارید-ونه قدرت  درب مسجد باز باشدبهتر است حتی حدیث داریم که دراخرالزمان از کشورهای کفر ضربه میخورید امام صادق علیه السلام تاانجا که میتوایند صبر کنید اجر عظیم میبرید-پسراه شیعه غیراز راه برادران سنی است-درک اینموضوع کمی مشکل است – انشااللههمهراخداوندمنان بلطفرحمت واسعه خود فیض العظمی رابرساند

موافقین ۰ مخالفین ۰